Samenvatting

Taalmodellen, in het Engels 'large language models (LLM)' genoemd, zijn kunstmatige neurale netwerken die gevoed zijn met miljarden stukjes tekstinformatie. Taalmodellen zijn een vorm van disruptieve technologie die door een ontwrichtende werking verschillende aspecten van en werkwijzen in onze samenleving en in gemeentelijke organisaties kunnen veranderen. 

Toch is het belangrijk om te beseffen dat een taalmodel niets meer is dan een woordvoorspeller die zelfgeproduceerde teksten niet ‘begrijpt’ zoals een mens dat doet. De kansen van taalmodellen liggen onder andere in het aanbieden van meertalige dienstverlening aan inwoners en het sneller produceren van (bijvoorbeeld beleidsmatige) teksten. Maar doordat de huidige technologie die ten grondslag ligt aan taalmodellen momenteel nog ‘onvolwassen’ is, liggen destructieve gevolgen op de loer. 

Zo is op het moment de bescherming van persoonsgegevens niet gewaarborgd. Discriminatie en vooroordelen in de output zijn niet uitgesloten doordat modellen worden getraind op mogelijk schadelijke en ongewenste data. Ook is het aannemelijk dat deze data persoonsgevens en andere gevoelige informatie bevatten die aantrekkelijk zijn voor cybercriminelen. 

Menig taalmodel blijkt zinnen en informatie te ‘hallucineren’ wat kan leiden tot misinformatie. Naarmate taalmodellen meer gekoppeld gaan worden en dit soort ‘gehallucineerde’ teksten gebruikt worden, kan de ontwikkeling van desinformatie gigantisch versnellen. Voor overheden zijn er daarmee nog flink wat risico’s verbonden aan het gebruik van taalmodellen. 

Op verschillende niveaus wordt er gewerkt aan beleid rondom de toepassing van taalmodellen. De AI Act is een Europese wet die kaders schept voor bedrijven en organisaties die handelen in op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde producten en diensten. In Nederland werkt het kabinet aan een nationale visie voor generatieve AI. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert daarbij de regie, waarbij een visie wordt geformuleerd die op waardengedreven wijze oog heeft voor zowel de uitdagingen als de kansen van deze technologie.

Ook gemeenten die experimenteren met taalmodellen moeten daarbij de bescherming van publieke waarden goed in de gaten houden. Dit kunnen zij doen door: 

 • de dialoog te voeren binnen de organisatie;
 • transparant te zijn over gemaakte keuzes;
 • altijd een mens eindverantwoordelijk te maken. 

Door te experimenteren, kunnen gemeenten stap voor stap beleid vormen met betrekking tot taalmodellen. Mogelijk kan de rijksoverheid hen daarbij helpen, door regie te nemen op de toepassing van taalmodellen en bestuurlijke samenwerking op dit punt.

Inleiding

Sinds de lancering van ChatGPT staan op AI gebaseerde taalmodellen volop in het nieuws. De impact op de samenleving zal toenemen naarmate de technologie zich verder ontwikkelt. Wat doen we bijvoorbeeld als blijkt dat een kwart van de huidige voltijdsbanen verloren gaat?, zoals de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs voorspelt. Of als mis- en desinformatie en phishing zich in hoog tempo verspreiden? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) noemt AI daarmee een ‘systeemtechnologie’: een technologie met zeer brede effecten op de samenleving, vergelijkbaar met elektriciteit en de verbrandingsmotor.

Taalmodellen zijn een vorm van generatieve AI: ze genereren in opdracht teksten. Maar waar taalmodellen zich enkel op tekstgeneratie richten, richt generatieve AI zich ook op bijvoorbeeld muziek en afbeeldingen. De gehele sector rondom generatieve AI is in de afgelopen maanden enorm gegroeid. Volgens financieel platform Bloomberg kan de omzet van de sector in 10 jaar tijd van $ 40 miljard (2022) groeien naar $1300 miljard (2032). Daarmee vertegenwoordigt het in 2023 naar schatting 12% van de totale technologie-uitgaven.

Groei opbrengst AI in grafiek

In de media ontstaat het beeld dat taalmodellen allerlei vormen van werk, zoals dat van ambtenaren, kunnen vervangen. Zo zou in principe alles door de AI-molen kunnen. Denk aan nieuw beleid, brieven en communicatie naar inwoners. Of misschien zou er zelfs een chatbot voor inwoners ingezet kunnen worden. Laat AI je vooral een handje helpen of je wordt vervangen. Althans: zo staat deze boodschap in Binnenlands Bestuur. Waarmee het wil zeggen dat AI de ambtenaar niet direct vervangt, maar de ambtenaar wel vervangen wordt door de ambtenaar die AI gebruikt.

De ontwikkeling van AI-systemen door techbedrijven gaat volgens sommigen te snel. Onderzoeksbureau Rathenau Instituut spreekt bijvoorbeeld over AI-bedrijven die burgers gebruiken als proefkonijnen. Volgens dit wetenschappelijk onderzoeksinstituut experimenteren dit soort bedrijven op hoog tempo met deze technologieën en worden onwetende mensen blootgesteld aan hun experimenten. Een ontwikkeling die men zich in de medische wereld niet zou kunnen voorstellen. 

De snelheid waarmee AI-bedrijven handelen, zorgt ervoor dat de kansen op problemen groeien. Denk dan aan privacyschending of een toename van onjuiste antwoorden. Het gevaar daarbij is dat dit soort bedrijven liever snel winst maken dan dat zij extra checks uitvoeren in het systeem. Checks die nodig zijn om AI veilig te houden voor de gebruikers. Zo drong Sam Schillace aan op een snelle lancering van ChatGPT, omdat ‘eventuele problemen later nog gecorrigeerd konden worden’. Schillace is topbestuurder bij Microsoft dat een groot aandeel heeft in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Microsoft is tevens bezig met integratie van taalmodellen in hun office producten, wat een grote impact kan hebben op overheden door de grote verwevendheidverwevenheid met deze producten.

Ondanks die snelle lanceringen zullen taalmodellen niet bepaalde vormen van werk overnemen op korte termijn. Dat blijkt ook uit deze trendanalyse over de potentiële toepassingen van taalmodellen en de risico’s die daarbij horen. In deze analyse lichten we ook het meest recente beleid en enkele juridische ontwikkelingen toe. Tot slot komen enkele ervaringen met taalmodellen van gemeenten aan bod.

Wat is een taalmodel en hoe werkt het?

Taalmodellen zijn kunstmatige neurale netwerken die teksten kunnen genereren op basis van voeding die bestaat uit miljarden stukjes data. Teksten die nodig zijn voor het trainen van deze modellen worden veelal van het internet geplukt. Een methode die bekend staat als 'scrapen' (schrapen). Het meest bekende taalmodel is de Generative Pre-trained Transformer (GPT). Ook wel bekend van ChatGPT, de populaire chatbot van OpenAI. Naast OpenAI zijn er meer grote commerciële partijen bezig met de ontwikkeling van een eigen taalmodel (LLM), zoals de LLaMA (Large Language Model Meta AI) van Meta, en PaLM (Pathways Language Model) van Google. 

Een belangrijk technisch aspect is het gebruik van open-source modellen. Van open-source taalmodellen is namelijk de broncode en de onderliggende dataset bekend. Dit maakt dat het technologiegebruik transparanter is en het makkelijker is om te controleren welke keuzes en afwegingen door een taalmodel worden gemaakt. Desalniettemin kleven er ook nadelen aan open-source taalmodellen, doordat potentiële kwaadwillenden ook makkelijker toegang krijgen tot de technologie erachter. 

Bovendien is het belangrijk om kritisch te kijken naar wat er ‘open-source’ wordt genoemd. Meta noemt de LLaMA2 een open-source model, maar volgens wetenschappers van de Radboud Universiteit voldoet het niet aan de eisen voor daadwerkelijke open-source modellen. 

Op de vraag hoeveel 2+2 is, weten taalmodellen het antwoord. Dat halen ze uit bestaande teksten waarin meestal het getal 4 volgt na 2+2. Via de tekstvoorspellingstechnologie, die op basis van bestaande teksten werkt, worden verbanden gelegd tussen de volgorde van woorden en zo onze taal gereproduceerd. Ze hebben geen zelfbewustzijn en daarmee geen grip op hun eigen beperkingen of vooroordelen. Kortom, een taalmodel ‘begrijpt’ niet wat het zelf uitvoert.

Concrete kansen

Recente onderzoeken over taalmodellen zijn behoudend positief. Zo wordt er wel onderzoek gedaan naar nieuwe (theoretische) toepassingen, maar tegelijkertijd wordt er kritisch gesproken over risico’s. In dit hoofdstuk bekijken we de toepassingen.

Uit onderzoek komen een aantal mogelijke toepassingen naar voren in het onderwijs, medische veld en bioengineering. In het onderwijs kunnen leraren taalmodellen inzetten als hulpmiddel in het ontwikkelen van passende toetsen voor en feedback aan leerlingen, zodat zij meer tijd overhouden voor hun lesplannen. En in het medische veld maken taalmodellen informatievoorziening toegankelijker door complexe, elektronische gezondheidsdossiers leesbaarder te maken. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van patiënten efficiënter kan verlopen. In de onderzoekswereld levert het gebruik van taalmodellen voornamelijk nieuwe inzichten op. Zoals in de bioengineering waar nieuwe eiwitsequenties gebouwd worden die niet voorkomen in de natuur. Dit soort innovatieve experimenten zijn cruciaal bij de ontwikkeling van medische oplossingen. Denk bijvoorbeeld ook aan het verbeteren van vaccinaties.

Ook met betrekking tot de communicatie met inwoners bieden taalmodellen op verschillende manieren mogelijkheden. Een bekend probleem is bijvoorbeeld het taalgebruik in brieven en formulieren en op websites dat door veel mensen als te moeilijk wordt ervaren. Een taalmodel kan complexe ambtelijke en juridische taal omzetten naar een goed leesbaar niveau. Daarnaast gebruiken diverse gemeenten op dit moment al een chatbot om vragen van inwoners te beantwoorden. De functionaliteit van deze chatbots kan worden uitgebreid met behulp van een taalmodel.

Een andere toepassing is meertalige communicatie met inwoners. Zo kan een taalmodel dat getraind is op meerdere talen, mogelijkheden bieden voor gemeenten waar veel verschillende talen worden gesproken. Denk aan een gemeente als Den Haag met een cultureel diverse bevolkingssamenstelling. Met behulp van zo’n taalmodel kunnen gemeenten (live) communiceren in de moedertaal van hun inwoners. Uit het rapport Uitdagingen in het sociaal domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau (CPB) blijkt dat gemeenten soms moeite hebben met het bereiken van grote groepen inwoners. De inzet van taalmodellen kan een belangrijke bijdrage leveren aan dat bereik.

Ook voor ambtenaren bieden taalmodellen op termijn mogelijkheden. Zo kan een taalmodel dat gevoed is met wetenschappelijke onderzoeken, bijdragen aan de ontwikkeling van op wetenschap gebaseerd beleid. En wie wil brainstormen of sparren over bepaalde onderwerpen kan dat voortaan met een taalmodel doen in plaats van met collega’s tijdens een tijdrovende brainstormsessie. Een chatbot als ChatGPT is laagdrempelig en direct beschikbaar.

Risico's

Diverse onderzoeken leggen ook de risico’s van taalmodellen bloot. In dit hoofdstuk gaan we daar verder op in. Op hoofdlijnen gaat het om zaken als foute en/of schadelijke output, problemen met onderliggende bronnen, ecologische impact en risico’s voor eindgebruiker. En hoewel deze risico’s apart zijn beschreven, bestaat er onderling veel samenhang. Ze kunnen elkaar zelfs versterken. 

Hallucinaties

Het is al langer bekend dat chatbots zoals ChatGPT (OpenAI) soms informatie verzinnen. Dat verschijnsel heet hallucineren. Taalmodellen hebben namelijk geen menselijk begrip. Het is dus mogelijk dat ze logisch ogende teksten schrijven, die inhoudelijk niet kloppen of zelfs onzinnig zijn. Dit verschijnsel kan verergeren naarmate taalmodellen steeds meer met elkaar in verbinding komen te staan, en zodoende elkaars werk gaan overnemen. Zo interpreteerde de chatbot van Microsoft (Bing) een artikel dat over een hallucinatie van ChatGPT geschreven werd verkeerd, en nam het de hallucinatie over als feit. Helaas ging het hier om een door ChatGPT verzonnen valse beschuldiging van seksuele intimidatie die met het delen door Bing in stand werd gehouden. Iedereen die taalmodellen gebruikt, zou zich bewust moeten zijn dergelijke risico’s. En daarmee informatie nooit zomaar als juist aannemen. In onderstaand screenshot ziet u een voorbeeld hiervan.


Voorbeeld fout ChatGPT

Screenshot genomen op 4 oktober 2023. Het antwoord van ChatGPT is fout. De Spreidingswet is een wetsvoorstel over asielopvang.


Gebruikersinput

Er bestaat weinig duidelijkheid over hoe OpenAI omgaat met gebruikersinput. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vroeg hier in juni 2023 opheldering over bij OpenAI. Deze gebruikersinput kan OpenAI namelijk opslaan en gebruiken om het datamodel verder te trainen. Mocht dat het geval zijn, dan is het niet duidelijk wat dit betekent voor de privacy van de gesprekken. Ook roept dit vragen op over het effect van potentieel schadelijke input in de output.

Het effect van dit risico voor de privacy wordt nog versterkt door lekken en hackers. De Italiaanse toezichthouder op privacy heeft ChatGPT in Italië zelfs tijdelijk verboden. Een van de redenen was dat gegevens afkomstig uit de gebruikersinput waren gelekt. Ook lagen betaalgegevens van abonnees op straat. Daarnaast blijken ChatGPT-accounts populaire doelwitten te zijn voor hackers, omdat er veel potentieel gevoelige informatie door OpenAI opgeslagen wordt. Volgens digitaal platform Mashable staan er op het dark web enorm veel ChatGPT-accounts te koop aangeboden. Dit soort risico’s vormen voor grote bedrijven als Apple al voldoende reden om gebruik van de tool te verbieden

Duurzaamheid

Het trainen en het gebruik van taalmodellen kost enorm veel energie. Volgens de NOS staat 1 enkele trainingssessie van ChatGPT gelijk aan ongeveer 500 ton CO2-uitstoot. Dat is gelijk aan 1000 auto's die allemaal 1000 kilometer rijden. En om dit nog verder in perspectief te plaatsen: 1 mens is per jaar verantwoordelijk voor ongeveer 5 ton CO2-uitstoot. Naast het trainen van een taalmodel kost het gebruik ervan ook veel energie. Naar schatting staat het uitvoeren van 1 opdracht gelijk aan het energiegebruik van een kamerlamp die 1 uur aanstaat.

Veel landen streven momenteel naar klimaatneutraliteit. Maar hoe combineren we die grote ecologische impact van het trainen en onderhouden van een taalmodel met dit doel? Het NOS-artikel vermeldt ook dat er in Nederland al vanuit diverse hoeken wordt gewerkt aan de verduurzaming van deze technologie. Denk dan aan meer energiezuinige chips of het gebruik van andere modellen. Dat laatste leidde al tot 30 tot 40% minder energieverbruik. 

Onderliggende datasets

Een taalmodel beschikt dus over een grote hoeveelheid data op basis van teksten. Deze teksten halen ze van het internet met een proces dat bekend staat als schrapen. 

De Groene Amsterdammer bekeek een dataset die veel wordt gebruikt om taalmodellen te ontwikkelen en zag dat de kans aannemelijk is dat deze set ook in ChatGPT is verwerkt. In deze dataset staat docplayer.nl bovenaan. Docplayer was lange tijd een belangrijke verzamelplek voor internetpiraten en een goudmijn voor hackers. Zij vonden hier privé-gegevens uit datalekken en sporen van rondslingerende AIVD-rapporten. Zo staan er volledig ingevulde cv’s op deze site en belastingaangiften incluis de namen en BSN's van veel Nederlanders. Allemaal gegevens waarmee criminelen identiteitsfraude kunnen plegen of bij mensen kunnen inbreken. Ook marktplaats.nl maakt onderdeel uit van de website. Dat is volgens de De Groene Amsterdammer zorgelijk, omdat gebruikers daar hun telefoonnummers achterlaten. 

Uit hetzelfde onderzoek bleek bovendien dat ChatGPT waarschijnlijk zeer schadelijke bronnen bevat, zoals het neonazistische Stormfront en de complotsite Vrijspreker. En hoewel het mogelijk is om filters in het taalmodel te bouwen, kunnen dit soort bronnen toch invloed hebben op de output. Via de website van Stormfront kan ChatGPT bijvoorbeeld nazistisch gedachtegoed en taalgebruik aanleren. En via Vrijspreker krijgt het een incorrect wereldbeeld. Hoe groot die invloed is, is nog niet aangetoond. 

Hoe fout het kan gaan, liet de chatbot Tay van Microsoft zien in 2016. Deze chatbot, gevoed en getraind door gebruikers, herhaalde veel van de input die hij kreeg. Dat viel op bij een aantal gebruikers van Twitter (tegenwoordig X) en zij voedden hem vervolgens met racistische en misogyne taal. Een dag na de lancering was de chatbot offline. De mogelijkheid dat modellen discriminatoire associaties maken of schadelijke output leveren vanuit onderliggende bronnen, is dan ook een risico waarvoor we moeten waken.

Desinformatie, arbeidsuitbuiting en de rol van Big Tech

Dat dit soort risico’s bestaan mag geen verrassing zijn. Big Tech-bedrijven uit Silicon Valley handelen al sinds jaar en dag volgens het motto Move fast and break things. De gedachte erachter is dat je huidige (verouderde) systemen kapot moet maken om ruimte te maken voor nieuwe, betere technologie. Het resultaat is echter dat Big Tech-bedrijven vaak problemen creëren voor de samenleving die iemand anders vervolgens mag oplossen. Of ze maken dingen kapot die iemand anders mag repareren. 

Denk bijvoorbeeld aan de schade die is ontstaan aan de sociale cohesie in onze samenleving onder invloed van aanbevelingsalgoritmes van sociale mediaplatforms. Of aanbevelingsalgoritmes gericht op het aanjagen van conflict, omdat dat meer ‘engagement’ voor de platforms oplevert. Een ander voorbeeld is het algoritme dat Amazon inzette om nieuw personeel aan te nemen en waarmee het duidelijk vrouwen discrimineerde.

Big Tech rolt voortdurend technologieën uit die nog niet ‘af’ zijn en waarvan de maatschappelijke impact nog niet in kaart is gebracht. Een van de belangrijkste risico’s die zich voordoet bij taalmodellen is de ontwikkeling en verspreiding van desinformatie. Een rapport van Newsguard (dat misinformatie opspoort en tegengaat) toont aan dat tientallen nieuwe nepnieuwswebsites in verschillende talen dagelijks honderden AI-gegenereerde artikelen publiceren

Taalmodellen maken de drempel voor nepnieuws en andere vormen van desinformatie lager en de verspreiding via openbare sociale mediaplatforms sneller. Denk dan aan Facebook, maar in toenemende mate ook aan privékanalen zoals Telegram. Elementaire concepten achter onze democratische rechtsstaat, zoals waarheidsvinding en een gedeeld perspectief op de realiteit, worden door bedrijven als OpenAI onder druk gezet. En dit allemaal om zo veel mogelijk (markt)macht naar zichzelf toe te trekken en een monopolie te krijgen.

Bovendien is arbeidsuitbuiting een kernelement van de werkwijze van grote technologiebedrijven, ook bij de ontwikkeling van taalmodellen. Het trainen van AI-systemen is mensenwerk dat plaatsvindt in zeer slechte omstandigheden. OpenAI betaalt Kenianen $1,32 tot $2 per uur voor het labellen van datasets. Daarbij zitten zeer heftige en illegale teksten en afbeeldingen waardoor werknemers psychische klachten krijgen. Ook in Europa doet dit probleem zich voor. Het gaat dan om digitaal werk vanuit huis dat in de vorm van kleine taken via platforms toebedeeld worden. Door deze constructie hebben de werkers geen recht op het minimumloon, ziekteverlof of sociale zekerheid.

Beleids- en juridische ontwikkelingen

Europa

Een van de grootste ontwikkelingen op juridisch en beleidsgebied is de Europese AI Act. Deze Wet op Kunstmatige Intelligentie schept kaders voor bedrijven en organisaties die AI-oplossingen bieden. De wet is nog in ontwikkeling en wordt naar verwachting begin januari 2024 aangenomen. De wet onderscheidt 4 risicoschalen:

 • Onaanvaardbaar risico: voortkomend uit de schending van grondrechten of uit blootstelling van de veiligheid van mensen.

 • Hoog risico: volgt aanpassingen aan zowel onderwijs als medische hulpmiddelen.

 • Beperkt risico: duidt op lichter risico op het gebied van gezondheid en veiligheid (zoals voice-/chatbots).

 • Minimaal risico: het niveau dat aspecten dekt, zoals zoekmachines of aanbevelingsalgoritmen.

Door de komst van ChatGPT moet de huidige AI Act worden aangepast. De Europese wetgevers hielden nog geen rekening met het gebruik van generatieve AI op publiek niveau toen zij dit wetvoorstel schreven. Zij gingen ervan uit dat regelgeving voor professioneel gebruik belangrijker was, aangezien generatieve AI toen nog enkel op kleine schaal bestond. Ook is de AI Act op sommige onderdelen van het generatieve AI-proces niet nauwkeurig genoeg. Zo bepaalt de eindgebruiker, en niet de aanbieder van AI, wat ermee gedaan wordt. Terwijl die eindgebruiker nauwelijks voorkomt in de huidige AI Act.

Kabinetsvisie Generatieve AI

Het kabinet werkt momenteel aan een visie over generatieve AI waarin de kansen en risico’s van deze systemen belicht worden. Waarschijnlijk is er veel aandacht voor veiligheid, rechtvaardigheid, transparantie en brede welvaart. Ook verwachten we dat er aandacht wordt besteed aan de reguleringsopgave rondom taalmodellen, inclusief richtsnoeren voor het gebruik van taalmodellen door (rijks)ambtenaren. De VNG is betrokken bij de ontwikkeling van de visie die begin 2024 naar de Kamer zal worden gestuurd.

Vanuit de onderzoeksorganisatie TNO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is een initiatief gestart voor het ontwikkelen van een eigen taalmodel dat getraind moet worden op eigen, betrouwbare data. Omdat dit initiatief nog in zeer vroeg stadium zit, kan er inhoudelijk nog weinig over worden gezegd. Een eigen (overheids)taalmodel kan in theorie met behulp van betrouwbare data het risico van inmenging van foutieve of schadelijke bronnen beperken. Ook publieke waarden en juridische problemen rond auteursrecht krijgen zo de nodige aandacht. Zo’n eigen taalmodel kan transparanter, veiliger en meer betrouwbaar zijn.

Toezichthouders privacy

Toezichthouders dringen aan op transparantie over taalmodellen. Zij willen daarmee voorkomen dat er potentiële onwettelijkheden ontstaan. De Auroriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat ChatGPT onder meer met gebruikersinput gegevens kan verzamelen. De toezichthouder waarschuwt ervoor dat dit soort data gevoelige of persoonlijke informatie kan bevatten. Denk aan een gebruiker die advies vraagt over een echtelijke ruzie of medische zaken.

In andere Europese landen speelt dezelfde discussie over persoonsgegevens en het gebruik van ChatGPT. Eerder al noemden we het tijdelijke verbod in Italië. Volgens de Italiaanse toezichthouder is OpenAI niet duidelijk over welke gegevens het verzamelt en wat het daarmee doet. Bovendien bevatte de chatbot geen systeem waarmee het de leeftijd van minderjarigen kan achterhalen. Gevolg: OpenAI moest binnen 20 dagen een oplossing bieden. Volgens een woordvoerder van de AP is een verbod van ChatGPT zoals in Italië hier nog niet aan de orde. 

Het proces van het schrapen van online beschikbare teksten en gebruik voor trainen van taalmodellen roept ook auteursrechtelijke vragen op. In de Verenigde Staten zijn meerdere rechtszaken aangespannen tegen OpenAI voor het gebruik van datasets die illegaal gekopieerde werken bevatten. Ook in Nederland vinden deze praktijken plaats, zoals onderzoekers van de Groene Amsterdammer bevonden. Juridisch gezien zijn er echter nog te veel zaken onduidelijk op dit gebied en hebben we gewoonweg nog niet alle antwoorden.

Gemeenten en provincies

Ook gemeenten en provincies werken aan beleidsontwikkeling rondom taalmodellen. Zo ontwikkelde de gemeente Nijmegen al 4 richtlijnen voor het veilig gebruik van taalmodellen, te weten:

 • Deel geen persoonsgegevens.
 • Je bent zelf de expert.

 • Wees open over gebruik.

 • Dubbelcheck alles.

Deze principes zijn echter flexibel. De technologie ontwikkelt zich zo snel, daar moet de werkwijze zich naar vormen. De gemeente acht het dan ook niet verstandig om taalmodellen te verbieden, maar vindt wel dat iedereen er verstandig mee om moet gaan. In Nijmegen gaan ze daarom letterlijk het gesprek aan met de medewerkers en organiseert de gemeente workshops in verschillende lagen van de organisatie. Daarin valt het op dat het vaak moeilijk is om in te schatten of iets wel of niet waar is. Dit vormt nog een extra risico, zeker waar het bias betreft. 

Bij de gemeente Nijmegen hanteren ze 1 keiharde regel: ‘AI mag nooit een beslissing maken voor een Nijmegenaar’. Er moet dus altijd een mens zitten tussen AI en de inwoners van Nijmegen. De gemeente wil de technologie wel verder inzetten en ontwikkelen, maar altijd op basis van publieke en maatschappelijke waarden. 

Virtuele assistent Gem

Virtuele assistent Gem

De gemeente Tilburg maakt gebruik van een generieke virtuele assistent (VA): 'Gem'. Deze assistent leert van een dataset die bestaat uit een brievenselectie. Wat begon als een gemeentelijke verhuisbot, is nu een VA met kennis van identiteitsdocumenten en diverse gemeentelijke producten en diensten. Als Gem er niet in slaagt om iemand optimaal van dienst te kunnen zijn, worden bellers doorgeschakeld naar een medewerker.

Ondanks deze handige bot hebben ze in Tilburg ook oog voor potentiële risico’s van het gebruik van taalmodellen. Een taalmodel kan bijvoorbeeld een samenvatting maken van een gesprek tussen gemeenteambtenaren of van een gesprek tussen een gemeenteambtenaar en een inwoner. Hiermee ontlast het model de medewerkers en dat is positief. Je kunt je echter wel afvragen of deze samenvatting een juiste weergave is van het gesprek. Ook moet je je afvragen of die samenvattingen wel op een veilige manier worden bewaard. Voor zowel de medewerkers als inwoners.

Voor de ontwikkeling van een slim taalmodel voor gemeenten zijn onderhandeling en samenwerking ook belangrijk. De pilot van Gem wordt door meerdere gemeenten omarmd. De deelnemende gemeenten leerden van elkaar en investeerden er samen in. De kosten voor een bot liggen hoog en de ontwikkeling is arbeidsintensief. Bovendien vereist het trainen van de bot een grote en vooral diverse dataset.

Last but not least staat de check door een mens altijd centraal bij de aanpak van de gemeente. Betrouwbaarheid en transparantie moeten op de eerste plaats staan, voor zowel gemeenteambtenaren als hun inwoners. Zelfs de kleinste aanpassingen, zoals het melden aan gebruikers of zij met een bot of met een mens chatten, doen eer aan deze code.

Lees hier meer over Gem (pdf, 188 kB)

Ethische commissie IPO

Ook bij de provincies wordt beleid gemaakt. De interprovinciale ethische commissie van het IPO schreef de Verkenning ChatGPT, overwegingen voor verantwoord gebruik (pdf, 647 kB). Allereerst roepen ze op om de rust te bewaren en een reflectieve en adaptieve houding aan te nemen. Ze adviseren ChatGPT voorlopig niet in te zetten wanneer het gaat om privacygevoelige, bedrijfs-kritische, of geheime informatie. Dat geldt ook bij auteursrechtelijke vragen of wanneer de kwaliteit van output – in welke vorm dan ook - niet door mensen kan worden gecontroleerd of gegarandeerd.

Verder geeft het IPO een aantal overwegingen mee vanuit publieke waarden die men zich moet afvragen voor het gebruiken van taalmodellen. Zoals:

 • Noodzaak en proportionaliteit (Welk belangrijk probleem wordt daadwerkelijk opgelost met taalmodellen dat niet anders opgelost kan worden?)
 • Subsidiariteit (Zijn er alternatieven met minder impact?).
 • Zorgvuldigheid (Is er een plan hoe om te gaan met beperkingen?)
 • Veiligheid (Is er een exit-strategie bij mogelijke problemen?)

Hiernaast ziet de ethische commissie een potentieel dilemma in de verwevenheid van Nederlandse overheden met Microsoft. En in de integratie van Copilot in hun software: een AI-applicatie gebaseerd op de modellen van OpenAI. Het advies luidt dan ook om niet klakkeloos mee te gaan in de ontwikkeling, maar als overheden gezamenlijk op te trekken en keuzes te maken vanuit publieke waarden.

Aandachtspunten

Gemeenten experimenteren op een verantwoorde manier met de inzet van taalmodellen. De lessen die gemeenten zoals Nijmegen en Tilburg trekken, zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten. Gegeven de genoemde risico’s zoals het gebruik van persoonsgegevens en  plotselinge hallucinaties, is het belangrijk om bij gebruik altijd een mens in de organisatie verantwoordelijk te maken. En binnen de organisatie de dialoog te voeren over de kansen en risico’s van deze nieuwe technologie. 

Transparantie over gemaakte keuzes kunnen veel van de mogelijke risico’s voorkomen. Het is belangrijk om voorafgaand aan het gebruik van een taalmodel ethische vragen te beantwoorden rondom zaken als noodzakelijk en proportionaliteit, subsidiariteit, zorgvuldigheid en veiligheid. Om te voorkomen dat taalmodellen onwenselijke functionaliteiten hebben, moeten er heldere beleidsregels komen op basis van dit soort principes en richtlijnen. Dit soort regels kunnen vervolgens ook een rol spelen bij aanbestedingen, zodat de ontwikkeling van de markt gestuurd wordt op basis van publieke waarden.

Op de lange termijn moet overheidsinformatie snel en accuraat gevonden en herkend worden als input voor taalmodellen. Op die manier werk je toe naar een situatie waarin je taalmodel antwoorden geeft gebaseerd op informatie van de overheid, en niet op basis van input die van het internet is ‘gescraped’.

Ook moeten overheden de input- en filtersystemen reguleren die techbedrijven nu gebruiken. Hiermee kunnen ze het risico op misinformatie, illegale activiteiten en hatelijk of gewelddadige content mitigeren. Een oplossingsrichting voor het mitigeren van zulke risico’s is het afdwingen van meer transparantie bij techbedrijven. Op die manier kan beter gecontroleerd worden hoe taalmodellen opgebouwd zijn en welke keuzes er zijn gemaakt in de ontwikkeling van de technologie.

Ook arbeidszaken vormen een aandachtspunt. Mensen uit bepaalde beroepsgroepen zijn bang dat zij met de komst van taalmodellen hun baan kwijt raken. Maar het is maar de vraag of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Er is nog te veel onduidelijk over de daadwerkelijke integratie en impact van taalmodellen op bepaalde werkzaamheden. Die impact zal zich overigens met name manifesteren bij administratieve werkzaamheden. En dat zou voor gemeenten juist gunstig kunnen uitpakken, omdat zij daarmee de groeiende arbeidsmarktkrapte tegen kunnen gaan. Ontslagen op grote schaal zijn dan ook niet verwacht binnen gemeentelijke organisaties, zeker niet met de huidige krapte. Wel kan de aard van het werk van medewerkers veranderen onder invloed van taalmodellen. Zo zullen er nieuwe taken ontstaan waarvoor bij- en omscholing nodig kan zijn.

Gemeenten zouden bij hun experimenten geholpen zijn wanneer er meer regie komt op de ontwikkeling van deze technologie. Om de kansen van taalmodellen bijvoorbeeld zo goed mogelijk te benutten, moet de rijksoverheid investeren in deze technologie. Daarnaast zou het de regie moeten pakken op de verschillende experimenten en toepassingen die nu al plaatsvinden. 

Verder is het interessant om te onderzoeken of er een ‘overheidstaalmodel’ kan komen. Hiermee los je het probleem op van onderliggende datasets waarover commerciële bedrijven geen openheid geven. Bovendien zijn we als overheden allemaal gebaat bij samenwerking rondom deze technologie. De meeste gemeenten zijn zelfstandig niet in staat om zorgvuldig te experimenteren met taalmodellen. Maar als onderdeel van een interbestuurlijke samenwerking kunnen zij wel meedoen.

Conclusie

Taalmodellen zijn een vorm van disruptieve technologie die door een ontwrichtende werking verschillende aspecten en werkwijzen in onze samenleving en in gemeentelijke organisaties kunnen veranderen. Toch is het belangrijk om te beseffen dat een taalmodel niets meer is dan een woordvoorspeller en zelfgeproduceerde teksten niet ‘begrijpt’, zoals een mens dat doet. Taalmodellen zijn vooral kansrijk op het gebied van meertalige dienstverlening aan inwoners en snelle tekstproductie (van bijvoorbeeld beleidsmatige teksten). Toch is de huidige technologie die ten grondslag ligt aan taalmodellen momenteel nog ‘onvolwassen’. Zo is de bescherming van persoonsgegevens niet op orde en ‘hallucineert’ menig taalmodel zinnen en informatie, wat tot desinformatie kan leiden. En daarmee liggen er ook risico’s in het gebruik van taalmodellen.

Op verschillende niveaus wordt er gewerkt aan beleid voor het gebruik van taalmodellen. Zo wordt op Europees niveau de AI Act ontwikkeld. Deze Europese wet schept kaders voor bedrijven en organisaties die met op AI gebaseerde producten en diensten werken. Op nationaal niveau voert BZK de regie over het ontwikkelen van een kabinetsbrede visie voor generatieve AI.

Ook gemeenten die experimenteren met taalmodellen houden oog voor de bescherming van publieke waarden. Dit doen zij door de dialoog te voeren binnen de organisatie, transparant te zijn over gemaakte keuzes en altijd een mens eindverantwoordelijk te maken. Op die manier maken gemeenten voorzichtig beleid voor het gebruik van taalmodellen. Gemeenten zouden echter geholpen zijn bij dit soort experimenten als de Rijksoverheid meer regie zou nemen. Regie over de toepassing van taalmodellen, maar ook om interbestuurlijke samenwerking tot stand te brengen met betrekking tot dit thema.