Hoe staat uw gemeente ervoor? Op het gebied van economie, wonen, jeugdhulp of op andere gemeentelijke domeinen? Hoe krijgt u het inzicht om waar nodig te kunnen bijsturen? Waarstaatjegemeente.nl geeft u, aan de hand van thema’s, inzicht in de indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp.

Vergelijken

Op Waarstaatjegemeente.nl kunt u de gegevens van uw gemeente vergelijken met landelijke gemiddelden en met andere gemeenten. Alle informatie voor besluitvorming, agendavorming, verantwoording of voor onderzoek staat op een plek. Het dashboard kan worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. De data wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen.

Wilt u dieper op de informatie ingaan, dan vindt u op de site ook verschillende (resultaten uit) monitoren, die inzicht geven en waarmee u kunt vergelijken met andere gemeenten.

Monitor Doelgerichte Digitalisering

Hoe ver is uw gemeente met digitalisering van diensten aan burgers en ondernemers? Doet u mee aan de landelijke voorzieningen? Waar kunt u op besparen qua financiën en efficiency? De Monitor Doelgerichte Digitalisering (MDD) helpt gemeenten de gezamenlijke (digitale) ambities voor 2020 te realiseren. De monitor geeft inzicht in de stand van digitalisering van een gemeente ten opzichte van andere gemeenten.

De monitor belicht drie gebieden:

  • de digitale dienstverlening, waaronder volwassenheid van de dienstverlening van de gemeente (uit het landelijke onderzoek van de ministeries van BZK en EZ),
  • informatievoorziening, waaronder o.a. de geïmplementeerde standaarden binnen een gemeente op basis van de zelf aangeleverde gegevens in de Softwarecatalogus en
  • het gebruik van landelijke voorzieningen, waaronder o.a. Digimelding en e-Herkenning

De Monitor Doelgerichte Digitalisering bestaat uit een samenvatting en een uitgebreide uitleg. In de samenvatting krijgt u direct een beeld hoe uw gemeente scoort op de diverse thema’s (groen, oranje of rood). Op de achterliggende pagina’s wordt de expliciete score weergegeven met uitleg over het betreffende thema en de score.

De Monitor Doelgerichte Digitalisering is een soort benchmark die een beeld geeft waar de gemeente staat en die tips en inzicht geeft in kansen. Een score beneden gemiddeld is voor de gemeente een signaal voor verbetering. Waarom is mijn score beneden het landelijk gemiddelde of waarom ben ik (nog) niet aangesloten op een (landelijke) voorziening? Soms is daar een goede verklaring voor.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

In het sociaal domein is vanaf 2015 veel gebeurd, maar hoe kunt u zien wat de maatschappelijke resultaten van de grote veranderingen in het sociaal domein zijn? De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, die VNG/VNG Realisatie samen met gemeenten heeft ontwikkeld, geeft uw gemeente inzicht in de resultaten in het sociaal domein. Hoeveel kinderen krijgen jeugdhulp in uw gemeente, welke gezinnen worden ondersteund vanuit de Wmo? En in welke wijken wordt gebruik gemaakt van meerdere ondersteuningsmogelijkheden vanuit de gemeente, over de domeinen heen? Hoe tevreden zijn uw inwoners?

Met de resultaten uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein:

  • krijgt u inzicht in maatschappelijke resultaten die u helpen bij uw kaderstellende en controlerende rol als raadslid; de feitelijke informatie ondersteunt het gesprek met uw instellingen en inwoners
  • vergelijkt u de gegevens van uw eigen gemeente met de resultaten van andere gemeenten en wijken. Dit levert u signalen op om nader te onderzoeken en kansen om te innoveren en te verbeteren
  • vergroot uw gemeente de transparantie tussen college, raad, inwoners en maatschappelijke partners
  • draagt uw gemeente bij aan het landelijke beeld van de transformatie in het sociaal domein

De monitor als hulpmiddel

Door de samenwerking met het CBS kunnen gegevens verrijkt worden met cijfers over de Jeugdwet en cijfers over participatie. Hierdoor krijgt u bijvoorbeeld zicht op de stapeling, maar ook kunt u data met elkaar combineren via de database van Waarstaatjegemeente.nl. Zo ontstaat een rijker beeld en komt extra sturingsinformatie beschikbaar. De informatie wordt op gemeentelijk niveau, en zelfs waar mogelijk ook op wijkniveau getoond. De monitor wordt twee keer per jaar gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Inmiddels doen ruim 300 gemeenten mee. 

Lokale Monitor Wonen

De Lokale Monitor Wonen geeft in één overzicht de meest recente cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen van corporaties en koopwoningen. De monitor is sinds 2016 een initiatief van de VNG, G4, G32, Woonbond, Aedes en VNG Realisatie. De Lokale Monitor Wonen biedt onder andere inzicht in de woonlasten van verschillende typen huishoudens afgezet tegen hun inkomen en de opbouw van de huurwoningvoorraad naar huurklassen.
 
De Lokale Monitor Wonen geeft een feitelijke en gedifferentieerde weergave van de samenhang tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Op basis van registratiegegevens van de huren en inkomens op adresniveau. De monitor biedt inzicht van op gemeentelijk of regionaal niveau en veelal zelfs tot op wijkniveau. Daarmee is deze monitor een goed instrument om tot beter lokaal woonbeleid en prestatieafspraken te komen en dient als basis voor de belangenbehartiging.

Burgerpeiling en Ondernemerspeiling

Gemeenten hebben de wens om beleid en uitvoering dichter bij de inwoners en ondernemers te brengen. Inwoners en ondernemers maken de lokale samenleving. In de Burgerpeiling kunnen de leefwereld en het welzijn van de inwoner gepeild worden. Het is een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor inwoneronderzoek. Met de Burgerpeiling kan uw gemeente eenvoudig het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk maken. U ontdekt daarnaast in hoeverre uw gemeente erin slaagt aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners.De vragen in de Burgerpeiling hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema’s: leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening. De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met verdiepende modules.

De Ondernemerspeiling is een eenvoudig toe te passen, compacte modelvragenlijst die gemeenten kunnen uitzetten onder hun ondernemers. De resultaten van de vragenlijst bieden u inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, economisch beleid en vestigingsklimaat.

Toezicht en verantwoording

VNG en VNG Realisatie werken vanuit de Digitale Agenda 2020 en het Actieplan Open Overheid aan het beschikbaar stellen van openbare raadsinformatie als open data. Open data van de raadsinformatie, zoals notulen, moties en raadsvoorstellen, kan dienen als bouwsteen voor nieuwe toepassingen die de lokale democratie transparanter maken of participatie vereenvoudigen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 doen 100 gemeenten mee met Open Raadsinformatie. Hiervoor ontwikkelt VNG Realisatie de app WaarOverheid, die raadsinformatie automatisch op wijk- of buurtniveau op de kaart kan plaatsen. Ook ontwikkelt VNG Realisatie samen met leveranciers van raadsinformatiesystemen een standaard, zodat de raadsinformatie van alle gemeenten op een betrouwbare, herbruikbare en vergelijkbare wijze beschikbaar gesteld kan worden als open data.
 
VNG en VNG Realisatie onderzoeken momenteel samen met gemeenten of Open Raadsinformatie geschikt kan worden gemaakt om toezichts- en verantwoordingsinformatie te organiseren.

Datagedreven werken

Het gebruiken van data in bestuur, beleid en uitvoering is niet nieuw. Wel nieuw is de explosie van de  hoeveelheid nieuwe analysemogelijkheden en toepassingen van data op alle domeinen. Dit roept vraagstukken op voor de gemeentelijke praktijk en organisatie. Werken met behulp van de grote berg data die beschikbaar is, is voor veel gemeenten belangrijk. Maar de manier waarop de enorme hoeveelheid aan data kan helpen bij het oplossen van problemen of het verstevigen van beleid roept voor veel gemeenten vraagstukken op.

Ook VNG is op verschillende fronten bezig met datagedreven werken. Er lopen pilots, er worden data-ecosystemen uitgedacht en er worden meet-ups en andere bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten samen met VNG kunnen pionieren. Ook is in Den Bosch een data-hub ingericht waar VNG Realisatie samen met gemeenten data bekijken en analyseren en met elkaar sparren over de mogelijkheden van datagedreven werken. VNG Realisatie hecht er veel waarde aan samen met gemeenten te onderzoeken hoe datagedreven werken gemeenten verder kan helpen.