VNG Magazine nummer 20, 18 december 2020

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 10 december 2020

Dit was de laatste bestuursvergadering van penningmeester Anne de Baat. De voorzitter bedankt Anne hartelijk voor zijn inzet en spreekt de hoop uit nog een keer fysiek afscheid te kunnen nemen. De taak van penningmeester wordt overgenomen door bestuurslid en secretaris Eric van Oosterhout.

Actualiteit
Commissievoorzitter Informatiesamenleving Franc Weerwind benoemt de hack bij de gemeente Hof van Twente. Hij complimenteert de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), onderdeel van de VNG, die de gemeente heeft bijgestaan in de gevolgen. Dit bevestigt dat de VNG en de leden de onderwerpen digitalisering en digitale veiligheid uiterst serieus moeten nemen.

Algemene ledenvergadering 12 februari 2021
De definitieve stukken voor de (online) algemene ledenvergadering op 12 februari worden uiterlijk 15 januari verstuurd. Het bestuur bespreekt een aantal van de agendaonderwerpen, zoals de inzet van de VNG tijdens de kabinetsformatie volgend jaar. De leden hebben het VNG-bestuur een stevige opdracht meegegeven met betrekking tot structureel betere financiën en betere interbestuurlijke verhoudingen. Het bestuur zal de inzet voor de kabinetsformatie in de vorm van een resolutie op 12 februari aan de leden voorleggen.

Onderzoek naar structurele tekorten jeugdzorg
In opdracht van het Rijk en de VNG is onderzoek gedaan naar de omvang van de structurele tekorten in de jeugdzorg. De voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, Sven de Langen, verwacht dat het Rijk en de VNG nog voor het kerstreces de uitkomsten van het onderzoek kunnen presenteren.

Herijking gemeentefonds
Verder is gesproken over de herijking van het gemeentefonds, waarover minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op 7 december een brief aan de Tweede Kamer stuurde. De consequenties van de herijking per gemeente worden in het eerste kwartaal bekendgemaakt. Dan wordt ook een consultatie onder gemeenten gehouden. Besluitvorming vindt pas in de nieuwe kabinetsperiode plaats.

Taskforce Economisch Herstel
Lot van Hooijdonk, voorzitter van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, licht het voorstel toe voor een Taskforce Economisch Herstel. Binnen de taskforce kunnen leden van verschillende VNG-commissies daadkrachtiger samenwerken en kan ook snel kan worden afgestemd met de gemeentelijke netwerken G4, G40, M50, P10.
Het bestuur stemt ermee in dat in de volgende bestuursvergadering een uitgewerkt idee wordt voorgelegd.

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van 26 november

Op de agenda stonden deze onderwerpen: maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom, de Omgevingswet en arbeidsmigranten.

Naar 30 km/u binnen de bebouwde kom
Het Rijk is van plan binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u als regel in te stellen. De commissie kan zich vinden in dit principe. De VNG wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken bij het opstellen van een afwegingskader. Vanuit de commissie worden deze aandachtspunten meegegeven:
- Het risico bestaat dat er sluipverkeer ontstaat wanneer er in de maximumsnelheid geen onderscheid meer is tussen hoofdwegen en onderliggend wegennet.
- Het ombouwen van wegen naar 30 km/u zal vaak worden gekoppeld aan groot onderhoud. Dat betekent dat de inrichting pas op lange termijn is aangepast.
- Omdat herinrichting veel tijd kost, is het vooral de vraag hoe de mentaliteit van voertuigbestuurders kan worden beïnvloed.
- Ook zou de politie meer aan handhaving moeten doen.

Gemeenten en arbeidsmigranten
De VNG bereidt een standpunt voor over wat gemeenten kunnen doen rond arbeidsmigranten. De commissie-Roemer (Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten) heeft hier twee rapporten over uitgebracht. In de VNG-reactie zal ook worden ingegaan op de huisvesting, de leefbaarheid en malafide situaties.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl