VNG Magazine nummer 4, 6 maart 2020

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Terugblik commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO)
De commissie ZJO kwam op 13 februari bijeen en sprak onder meer over de zogenaamde Norm voor Opdrachtgeverschap. Aanleiding was de aankondiging van de ministers van VWS en JenV om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclas- sering te herordenen en de regionale samenwerking dwingender voor te schrijven.
Gemeenten zien niets in een gedetailleerde wettelijke regeling van regionale samenwerking. In plaats daarvan is het voorstel aan de commissie om als VNG te komen tot een zogeheten Norm voor Opdrachtgeverschap.

In dit voorstel houden gemeenten de vrijheid om, vanuit die norm, in regionaal verband te komen tot inhoudelijke keuzes. Regio’s bepalen zelf hun governance-structuur en beslissen ook zelf hoe ze komen tot functiebehoud in relatie tot de gewenste schaal. Ook de grootte van regio’s en de eisen aan uittreding worden door gemeenten zelf bepaald. Gemaakte afspraken in regioverband zijn bindend, tenzij er consensus is om er van af te wijken. Bij uittreding van gemeenten is het overkoepelend belang van functiebehoud een zwaarwegend criterium. Bij (blijvende) onenigheid tussen gemeenten over de gemaakte afspraken is er de mogelijkheid van geschilbeslechting via een daartoe aangewezen escalatieladder.
Gemeenten geven in dit voorstel zelf inhoud aan een vorm van zelfregulering. De wet bepaalt alleen dat er een vorm van zelfregulering komt en dat de minister in kan grijpen als gemeenten zich er niet aan houden.
Het gesprek in commissies en bestuur leverde, met een aantal opmerkingen, waardering en steun op voor de aangegeven lijn. De komende maanden wordt het voorstel verder uitgewerkt. Het streven is om het voorstel op de Algemene Ledenvergadering op 10 juni 2020 via een resolutie te bekrachtigen.

Terugblik commissie
Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI)
Op 13 februari vergaderde de commissie PSI onder andere over het wetsvoorstel passend aanbod (Participatiewet), het arbeidsmarktbeleid en de IBO Toeslagen.

Participatiewet
De commissie besprak de stand van zaken rondom het wetsvoorstel passend aanbod – de 'verplichte tegenprestatie'. Eind januari heeft de VNG een bestuurlijke reactie op het wetsvoorstel gegeven. Tijdens een bestuurlijk overleg op 4 februari heeft de VNG-delegatie hierover gesproken met staatssecretaris Tamara van Ark van SZW. Afgesproken is om hier tijdens het volgende bestuurlijk overleg, op 5 maart, over door te spreken. De VNG-delegatie zal dan opnieuw aandacht vragen voor de exacte invulling van het wetsvoorstel en de (financiële) randvoorwaarden.

IBO Toeslagen
De commissie besprak het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) dat het Rijk momenteel doet naar het toeslagensysteem. Gemeenten worden graag betrokken bij de nadere uitwerking van het onderzoek, omdat de kwetsbare gemeentelijke doelgroep te maken heeft met knelpunten in het huidige toeslagenstelsel. Bovendien worden in het IBO deel I enkele voorstellen gedaan waarbij een grotere rol voor de gemeente is weggelegd. De VNG-delegatie gaat hier tijdens het volgende bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Ark over in gesprek.

Terugblik VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM)
De commissie RWM kwam op 13 februari 2020 bijeen. Er werd gesproken over wonen en zorg en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Wonen en zorg
Commissielid Hans Adriani schetste de toenemende problematiek bij het wonen voor ouderen, daklozen, mensen die uitstromen uit de GGZ en andere doelgroepen die behoefte hebben aan een combinatie van wonen en zorg. Bijvoorbeeld door het bouwen van nieuwe woonvormen tussen intramuraal en zelfstandig wonen. Corporaties en beleggers willen wel bouwen, maar vragen om richting, financiering van ontmoetingsruimten en zorgposten, en om organisatie van de benodigde zorg.
De Taskforce wonen en zorg, waarvan de VNG één van de deelnemers is, wil de lokale opgave in beeld brengen. De taskforce stimuleert dat alle gemeenten in 2021 een visie wonen-welzijn-zorg vaststellen en vervolgens prestatieafspraken over dit thema maken. Uitgangspunt is regie vanuit de gemeente.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl