VNG Magazine nummer 4, 3 maart 2023

Tekst: VNG

Waarstaatjegemeente ook voor raadsleden en griffiers
De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe. Hoe kunnen gemeenten uit deze stortvloed aan gegevens de juiste informatie filteren? Daarvoor heeft de VNG het dataplatform Waarstaatjegemeente.nl opgezet.
Het platform – in eerste instantie bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren – bundelt, bewerkt en presenteert data voor, van en over gemeenten. Deze cijfers helpen juist ook raadsleden en griffiers om inzicht te krijgen in wat het effect is van interventies. De dashboards op Waarstaatjegemeente zijn onder te verdelen in verschillende beleidsthema’s zoals Bouwen en Wonen of Werk en Inkomen.

Terugblik bestuursvergadering van 16 februari 2023
VNG-voorzitter Jan van Zanen opent de digitale bestuursvergadering. Er zijn om te beginnen enkele actuele onderwerpen die aandacht vragen.

Landelijk gebied
Liesbeth Grijsen is voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM). Zij vertelt dat het kabinet werkt aan een regeling voor piekbelasters. Daar komt nog de verhoogde rijksdoelstelling voor CO2-reductie van 55 procent in 2030 bij. Deze doelstelling is inmiddels verdeeld over de provincies. Opgemerkt wordt dat de democratische legitimiteit – de rol van gemeenteraden – in het oog moet worden gehouden, evenals een heldere rolverdeling tussen gemeenten, provincies en rijk.

Programma Energie 2023
Lot van Hooijdonk van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) neemt het bestuur mee in het jaarprogramma 2023 van het Programma Energie. Dit programma houdt zich binnen de VNG bezig met de uitvoering van het Klimaatakkoord.
De afgelopen jaren is de uitvoering (en verdere uitwerking) van het Klimaatakkoord stevig ter hand genomen in gemeenten en op nationaal niveau. Een van de zogenoemde ‘focuspunten’ van de VNG is dat de activiteiten op lokaal en nationaal niveau goed zijn verbonden. En dat mede daardoor in nationale beleidsontwikkeling en wetgeving voldoende rekening wordt gehouden met de lokale uitvoeringspraktijk.
Andere focuspunten zijn onder meer de uitwerking van de financiering en de verhoging door het rijk van de CO2-reductie van 49 procent naar 55 procent. Hierbij speelt de vraag of, en zo ja hoe gemeenten aan deze verhoogde doelstelling kunnen bijdragen. Ten slotte wordt besproken dat de huidige geopolitieke situatie en de energiecrisis die daarmee samenhangt van invloed zijn op de uitvoering van het Klimaatakkoord.
Over veel van de genoemde onderwerpen gaat de VNG ook in 2023 met de achterban in gesprek.

Financiering levensloopaanpak
De Levensloopaanpak is bedoeld voor circa 1500 inwoners met ggz-problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, die ook andere problemen hebben en daardoor gevaarlijk gedrag vertonen of een risico hebben op gevaarlijk gedrag. Het bestuur stemt bij uitzondering in met de financiering van een deel van de coördinatiekosten uit het Gemeentefonds. Randvoorwaarde is dat de levensloopaanbieders geen aparte facturen meer sturen aan de gemeenten en zorg- en veiligheidshuizen voor het aanmeldingstraject.

Giro 555
De voorzitter sluit af met de mededeling dat inmiddels 121 gemeenten hebben bijgedragen aan de Giro 555-actie van de samenwerkende hulporganisaties. Het totaalbedrag is 9,5 miljoen euro voor de hulpverlening en wederopbouw na de aardbevingen in Turkije en Syrië vorige week.
VNG International verwacht een rol te gaan spelen in de wederopbouw.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging