Hieronder vindt u een selectie van relevante jurisprudentie. Het is geen uitputtend overzicht. Op Rechtspraak.nl vindt u alle uitspraken van de Nederlandse rechterlijke macht.

Raadplegen digitale registers gerechtvaardigde inbreuk op privacy (22 oktober 2019)
De zaak betreft het intrekken en beëindigen van een bijstandsuitkering in verband met niet gemeld vermogen in de vorm van onroerend goed in het buitenland. Het raadplegen van digitale registers betreft volgens de uitspraak een gerechtvaardigde inbreuk op de privacy.
> Lees meer

Verklaringen vice-directeur kadaster blijken vals (22 oktober 2019)
Na onderzoek door het Internationaal Bureau Fraudebstrijding (IBF) blijken door appellanten overgelegde verklaringen van de vice-directeur kadaster vals te zijn. Volgens de rechter is er niet langer twijfel over registratie onroerend goed op naam van appellanten.
> Lees meer

Stopzetten uitkering geen discriminatie (6 augustus 2019)
Niet kan worden afgeleid dat het college bij de selectie van de bijstandsgerechtigden voor onderzoek naar vermogen in het land van herkomst enig rechtens relevant onderscheid heeft gemaakt tussen verschillende groepen bijstandsgerechtigden.
> Lees meer

Ongeldige selectiecriteria voor onderzoek (27 mei 2019)
Een uitkeringsontvanger bleek na onderzoek onroerend goed in Turkije te bezitten. Het onderzoek waar dat uit bleek, had echter niet uitgevoerd mogen worden omdat appelant niet aan de selectiecriteria voldeed.
> Lees meer

Verzwegen vermogen in vorm van in Turkije gelegen bouwgrond (23 april 2019)
Bij appellant is terecht de bijstand ingetrokken en teruggevorderd oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Appellant heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de waarde van het onroerend goed beneden de voor hen geldende vermogensgrens lag. Hierdoor was niet vast te stellen of er (aanvullend) recht op bijstand bestaat.
> Lees meer

Geen sprake van onaanvaardbare inbreuk op privéleven (19 maart 2019)
De gemeente Schiedam heeft onderzoek laten doen naar het vermogen in Turkije. De CRvB bevestigt nu dat er geen sprake is van een onaanvaardbare inbreuk maakt op het privéleven en daarmee niet strijdig is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
> Lees meer

Onderzoek in het buitenland naar rechtmatigheid van de AIO-uitkering (19 maart 2019)
Het onderzoek dat de Sociale Verzekeringsband (Svb) in periode 2013 tot en met 2019 gefaseerd uitvoert naar de rechtmatigheid van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van alle AIO-gerechtigden is niet-discriminatoir. Dit oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 28 augustus 2018. In deze zaak is er geen reden om anders te oordelen.
> Lees meer

Vermogen in Turkije boven vermogensgrens (12 maart 2019)
Niet in geschil is dat appellant een aandeel heeft in een onverdeeld stuk landbouwgrond. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat appellant hiermee een vermogen heeft boven de vermogensgrens.
> Lees meer

Al dan niet onrechtmatig verkregen bewijs (26 februari 2019)
Het college van de gemeente Tilburg heeft de gegevens die appellanten in het kader van nieuwe bijstandsaanvragen hebben overlegd terecht gebruikt bij de beoordeling van het recht op bijstand, omdat het college deze op rechtmatige wijze heeft verkregen. Er is geen sprake van 'verboden vruchten'.
> Lees meer

Verzwijgen onroerend goed Turkije (12 februari 2019)
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat het risicoprofiel betreft 'verdacht' onderscheid te rechtvaardigen was, en stelt de boete vast op draagkracht omdat appellanten weer bijstand ontvangen.
> Lees meer

Onderzoek naar buitenlands vermogen door Baanbrekers toegestaan (4 december 2018)
De afgelopen maanden heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in 3 uitspraken bepaald dat uitvoeringsorganisatie Baanbrekers ook in het buitenland onderzoek mag doen of bijstandsgerechtigden beschikken over vermogen.
> Lees meer

Opnieuw onderzoek nodig naar woning in Marokko (26 november 2018)
De verklaring van de Mokaddem (een soort wijkhoofd) biedt onvoldoende feitelijke grondslag voor het standpunt van het college dat appellant een woning in bezit heeft in Marokko. De gemeente Utrecht moet opnieuw onderzoek doen.
> Lees meer

In buitenland verkregen bewijs toegestaan in bestuursrechtelijke procedure (1 oktober 2018)
De gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (Svb) mochten in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed in Turkije gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen. Dat oordeelde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in 4 uitspraken van 1 oktober 2018.
> Lees meer

Onderzoek vermogen buitenland; geen sprake van discriminatoir handelen (16 juli 2018)
De Centrale Raad van Beroep (Raad) doet uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 28 maart 2017 en bevestigt de aangevallen uitspraak.
> Lees meer

Vermogensonderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod (5 juni 2018)
Het vermogensonderzoek dat de gemeente Utrecht in Turkije heeft laten uitvoeren om bijstandsfraude op te sporen, is niet in strijd met het discriminatieverbod. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in 5 uitspraken.
> Lees meer

Niet verstrekken CIN-nummer geen schending van de inlichtingenverplichting | Jurisprudentie (26 maart 2018)
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat het niet verstrekken van het CIN-nummer (Marokkaanse identiteitsnummer) geen schending van de inlichtingenverplichting is. Het CIN-nummer als zodanig is geen gegeven dat van invloed kan zijn op het recht op de AIO-aanvulling als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet. Wel is het een schending van de medewerkingsverplichting als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Participatiewet.
> Lees meer

Wat is toegestaan bij onderzoek naar bijstandsfraude in het buitenland | Jurisprudentieoverzicht (5 maart 2018)
Sinds januari 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep tientallen uitspraken gedaan over de onderzoeksmethoden die gemeenten hanteren bij het opsporen van bijstandsfraude. Het gaat om onderzoeken naar inkomen en vermogen in het buitenland. In deze afzonderlijke uitspraken oordeelt de CRvB over de vraag of het uitgevoerde onderzoek al dan niet in strijd is met het verbod op discriminatie. In sommige gevallen oordeelde de CRvB dat het onderzoek niet strijdig was met het verbod op discriminatie. In andere gevallen, zoals onlangs nog bij een gemeente, was het onderzoek wel in strijd met het discriminatieverbod.
> Lees meer

Stopzetten bijstandsuitkering wegens niet overleggen Marokkaans CIN-nummer terecht | Jurisprudentie (27 november 2017)
De rechtbank Limburg oordeelt dat de gemeente Maastricht bevoegd was de bijstandsuitkering op grond van artikel 54, 3e lid Participatiewet in te trekken.
> Lees meer