Datum

Organisatie

Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Soort

Wet- en regelgeving

De gemeente Schiedam heeft onderzoek laten doen naar het vermogen in Turkije. De CRvB bevestigt nu dat er geen sprake is van een onaanvaardbare inbreuk op het privéleven en dat het onderzoek niet strijdig is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Bij de vraag of bewijs, vergaard door, in opdracht of onder verantwoordelijkheid van Nederlandse bestuursorganen, bij besluitvorming of de toetsing daarvan in een bestuursrechtelijke procedure rechtmatig mag worden gebruikt, is slechts van belang of dat bewijs naar Nederlands recht, daaronder begrepen het in Nederland geldende internationale en Europese recht, rechtmatig is verkregen.

Vervolg aanvraag terecht afgewezen omdat het recht op bijstand niet is vast te stellen.

Uitspraak op rechtspraak.nl

ECLI:NL:CRVB:2019:1079