Een goed proces organiseren om bij complexe aanvragen snel tot een integrale belangenafweging te komen. De logica van initiatiefnemers en burgers is leidend, niet de systemen van de overheid. Het proces is gericht op het mogelijk maken van het initiatief (‘ja, mits’).

Integraal werken betekent samenwerken. Met buurgemeenten, de provincie, en met uitvoeringsorganisaties. Dat is nodig om een richtinggevende omgevingsvisie te kunnen maken en een goed werkend omgevingsplan, en ook om straks binnen 8 weken een vergunning te kunnen verlenen, zeker bij complexe aanvragen.

Wat moet er in de gemeente veranderen?

  • Multidisciplinair en opgavegericht werken vanuit het perspectief van juristen, beleidsinhoud en dienstverlening.
  • Een integrale afweging van alle belangen (initiatiefnemer, omwonenden, beleidsbelangen).
  • Organisatie van de samenwerking tussen alle betrokken beleidsafdelingen, met de initiatiefnemer, met ketenpartners, met belanghebbenden en andere relevante partijen.

Integraal werken betekent dat mensen uit verschillende hoeken, met een verschillende manier van kijken naar de werkelijkheid, samen op zoek gaan naar passende oplossingen. Niet vanuit beleidsclusters, maar vanuit de opgave en vanuit de bedoeling van de regels. VNG heeft hiervoor hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Omgevingstafel en de serviceformules.

De omgevingstafel

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is behoorlijk. De duur wordt sterk ingekort; alle aanvragen moeten in principe via de reguliere procedure binnen 8 weken worden afgehandeld. Ook de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden verandert. Dit alles vraagt om een zorgvuldig proces.

Serviceformules

De Omgevingswet vraagt van overheden om anders te werken en om de dienstverlening anders in te richten. Maar hoe? De serviceformules Omgevingswet geven een beeld van wat hiervoor nodig is. Zowel naar de klant, zowel burgers als bedrijven, als ook in de organisatie.

Zie ook

  • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.