De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is behoorlijk. De duur wordt sterk ingekort; alle aanvragen moeten in principe via de reguliere procedure binnen 8 weken worden afgehandeld. Ook de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden verandert. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’

Vergunningaanvraag onder Omgevingswet

Bij vergunningaanvragen waar meerdere overheden regels voor stellen, wordt er één bevoegd gezag aangewezen als coördinator van het afhandelingsproces. De Omgevingswet gaat uit van een gelijkwaardige informatiepositie voor de initiatiefnemer. Dit houdt in dat de geldende regels begrijpelijk ontsloten moeten worden en dat er zaakgericht gewerkt  moet worden. Op die manier kunnen initiatiefnemers het vergunningverleningsproces volgen.

Tenslotte komt er een aanvraagvereiste participatie bij vergunningaanvraag, die initiatiefnemers stimuleert om informatie te verschaffen over de wijze waarop de belangen van belanghebbenden zijn gehoord en hoe het resultaat daarvan is verwerkt in het plan.

Vooroverleg Omgevingswetproof

Dit alles vraagt om een zorgvuldig proces. Een proces van overleg over het initiatief met bestuurlijke partners, ketenpartners en belanghebbenden, kan in het geval van een complexe aanvraag naar verwachting niet binnen 8 weken worden doorlopen. Het advies is om een uitgebreider vooroverleg in te richten en dat Omgevingswetproof te maken.

Het vooroverleg speelt zich af voordat de formele vergunningaanvraag wordt ingediend en de afhandeltijd van 8 weken gaat lopen.

Voor een ‘Omgevingswetproof vooroverleg’ heeft VNG, samen met de gemeente Zaanstad, een dialoogmodel ontwikkeld. Een model waarbij de omgevingstafel centraal staat.

  • Aan de tafel komen (in een of meerdere sessies) de initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar.
  • Het initiatief wordt dan besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken.
  • Dit levert de initiatiefnemer een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen.
  • Daarna kan de vergunning in acht weken worden afgehandeld.

De Omgevingswet stelt de gebruiker centraal en deze vraagt om transparantie en eenvoudig betere dienstverlening. De nieuwe werkwijze aan de Omgevingstafel maakt voor de initiatiefnemer en de belanghebbende inzichtelijker welke regels gelden.

Aan de Omgevingstafel wordt direct duidelijk wat de haalbaarheid van een initiatief is en welke integrale adviezen de overheid heeft. In dialoog met de overheid en de belanghebbenden wordt gezocht naar een gedragen oplossing.