Samenwerking in de regio en in de keten is nodig om omgevingsvisies en decentrale regels op elkaar af te stemmen. Ook willen we voorkomen dat een initiatiefnemer langs verschillende overheidsloketten moet en te maken krijgt met verschillende regels.

Dit vraagt van gemeenten om afstemming te organiseren binnen de regio met provincie en waterschap en met uitvoeringsorganisaties zoals GGD, de omgevingsdienst en de veiligheidsregio. Het gaat hierbij om afstemming op het gebied van:

 • Visievorming (omgevingsvisie)
 • Planvorming (omgevingsplan en de decentrale regels van provincie en waterschap)
 • Het proces
 • Vergunningverlening
 • Toezicht en handhaving

Elkaar leren kennen

Een eerste vereiste voor goed samenwerken is elkaar kennen. Het is belangrijk dat de verschillende afdelingen en ketenpartners van elkaar weten wat ze doen en elkaars wereld begrijpen. Daaruit vloeit voort dat op tafel komt te liggen wat de verschillende partijen nodig hebben om in een samenwerking te kunnen gedijen. Een andere belangrijke vraag is: hoe zien partijen hun eigen rol? Welke rol willen ze bij welk onderwerp spelen? Om goed te kunnen samenwerken is het een randvoorwaarde dat deze vragen op tafel komen, en daarover moet je als gemeente het gesprek organiseren.

Voorbeeld van samenwerking bij visie, plan en proces

De gemeente Zaanstad deed dit en stelde met haar ketenpartners een samenwerkingsagenda op. Dit proces is begeleid door het VNG-programma Omgevingswet.

Samenwerking bij vergunningverlening

Samenwerking in de regio en in de keten gaat ook over verschillende aspecten.

 • Behandeling aanvraag complexe vergunning in 8 weken
  Complexe vergunningen vragen om overleg over het initiatief met bestuurlijke partners, ketenpartners en belanghebbenden. Naar verwachting kan dat overleg niet binnen 8 weken worden doorlopen. Het advies is om een uitgebreider vooroverleg in te richten en dat Omgevingswetproof te maken. VNG en de gemeente Zaanstad ontwikkelde hiervoor de omgevingstafel.
 • Vertalen van de verschillende decentrale juridische in toepasbare regels
  Stel dat een burger wil weten of hij een boom die in z’n tuin staat, mag kappen. Het is de bedoeling dat hij in het nieuwe Omgevingsloket in het DSO aan de weet kan komen wat er kan en mag. Zonder dat hij zich hoeft af te vragen of het gaat om regels van de provincie of van de gemeente. Het mooiste is als regels zo duidelijk en simpel zijn dat de inwoner meteen weet of hij wel of niet mag kappen. Een andere mogelijkheid is regels te verduidelijken met een vragenboom (toepasbare regels), zoals in deze praktijkproef Toepasbare regels.

Zie ook

 • Klik bovenaan de pagina op Bekijk de andere artikelen in dit boek voor meer informatie.