Organisatie
Samenwerking van landelijke organisaties: Nationale Politie, Openbaar Ministerie, GGZ Nederland, Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering , Jeugdzorg Nederland, Reclassering (3RO), Raad voor de Kinderbescherming, VNG en min van VenJ
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2020

Delen van gegevens binnen het zorg- en veiligheidsdomein leidt nogal eens tot discussie en zelfs tot handelingsverlegenheid. In dit handvat voor de gegevensdeling hebben vertegenwoordigers van ketenpartners, managers Veiligheidshuizen, VNG en VenJ gezamenlijk een eenduidige interpretatie van de geldende wet- en regelgeving opgesteld. Daarnaast beschrijft het handvat de voor elke partner geldende juridische kaders.

Het is daarmee een basisdocument waarmee procesregisseurs in Veiligheidshuizen en professionals uit het zorg - en veiligheidsdomein eenduidig kunnen worden geadviseerd door hun juridisch medewerkers. 

Webtool

Om het juridische handvat, te vertalen naar de alledaagse praktijk, is een webtool ontwikkeld. De webtool geeft richting aan een juridisch verantwoorde omgang met gegevens in het operationele proces: aanmelding, triage, casusoverleg en afschaling.

Zie ook

Met oog op de inwerkingtreding van de Wvggz en de Wet zorg en dwang verscheen in juli 2020 een addendum op het handvat gegevensuitwisseling: