Nieuws
Handreiking
Handreiking aanwijzing lokale publieke omroep (pdf, 997 kB) Deze handreiking heeft tot doel raadsleden, bestuurders, gemeenteambtenaren en griffies te informeren over de aanwijzingsprocedure van lokale publieke omroepen. Voor raadsleden en bestuurders is een verkorte versie (pdf, 407 kB) van de handreiking beschikbaar die specifiek ingaat op de rol van de...
camerman met schoudercamera
Handreiking
Berenschot en VNG hebben in samenwerking een hernieuwde en geactualiseerde versie gemaakt van de Handreiking aan de slag met participatie. De handreiking is tot stand gekomen met behulp van gemeenten die ‘koplopers’ zijn in participatie. De handreiking gaat over hoe gemeenten in algemene zin aan de slag kunnen met het...
Mensen schudden handen tijdens overleg
Handreiking
Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daartoe worden de kaderstellende en controlerende rollen van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen versterkt. De wetswijziging biedt de gemeenteraad hiervoor...
Gemeenteraadsvergadering
Handreiking
Herziene versie van de handreiking uit 2018. Deze handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers die hulpmiddelen inkopen en draagt bij aan goede inkoop van (alle) hulpmiddelen door gemeenten. De onderwerpen die aan bod komen, zijn voornamelijk ondersteunend aan het strategisch en tactisch inkopen. Dit zijn de volgende 3 inkoopprocesfases...
Iemand in een rolstoel
Handreiking
Handreiking Natuurbegraven: kansen voor gebiedsontwikkeling (pdf, 785 kB) De behoefte aan een laatste rustplaats in de natuur groeit binnen onze samenleving. Gemeenten krijgen vaker te maken met de wens om in deze behoefte te voorzien. Daarbij biedt de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats gemeenten de mogelijkheid om multifunctionele natuurgebieden te creëren...
graven tussen bomen, op de voorgrond leeg bankje, op de achtegrond een kunstwerk
Rapport
De VNG heeft een programma opgezet om de werking en de kosten van de invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te monitoren. De eerste uitvraag over kwartaal 1 is in april van start gegaan. Bijgaand vindt u de eerste rapportage van deze monitoring op de...
Foto vanuit de lucht van een nieuwbouwwijk
Overig
Gemeenten doen er alles aan om het leven in dorpen en steden leuk en leefbaar te houden. Maar er dreigt verschraling door de grote bezuiniging op het gemeentefonds. Het kabinet-Schoof staat voor de keus om dit wel of niet te laten gebeuren. In dit essay geeft de VNG een aantal...
Gemeentebalie met medewerkers en bezoekers
Businesscase mentale gezondheidsnetwerken 2025-2028 Het landelijke programma Mentale gezondheidsnetwerken ontwikkelde deze businesscase om sociaal domein, ggz en huisartsen te ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van mentale gezondheidsnetwerken. De businesscase bevat ramingen van de effecten en de transformatie die we landelijk verwachten van het samenwerken in mentale gezondheidsnetwerken en van...
Man laat zijn bloeddruk meten
Presentatie
De rijksrecherche deelt in het programma Dijken ophogen tegen corruptie kennis over ambtelijke corruptie. Voor gemeenten is dit een belangrijk onderwerp. Criminelen zijn erop uit ambtenaren om te kopen, bijvoorbeeld om (kenteken)informatie te krijgen of een vals paspoort. Gerichte actie, en meer bewustzijn is nodig. Presentatie van Jacko de Kort...
foto van bureau met markerpennen, papieren en rekenmachine
Presentatie
Presentatie over het frauderisicomanagement in de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding van een fraudezaak in 2019 zette de organisatie een actieplan integriteit op. Dit voorziet in regels en in het versterken van het bewustzijn in de organisatie, en ook in een procedure voor wat er gebeurt na een melding.
foto van bureau met markerpennen, papieren en rekenmachine