Nieuws
Handreiking
Handreiking aanwijzing lokale publieke omroep (pdf, 997 kB) Deze handreiking heeft tot doel raadsleden, bestuurders, gemeenteambtenaren en griffies te informeren over de aanwijzingsprocedure van lokale publieke omroepen. Voor raadsleden en bestuurders is een verkorte versie (pdf, 407 kB) van de handreiking beschikbaar die specifiek ingaat op de rol van de...
camerman met schoudercamera
Handreiking
Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daartoe worden de kaderstellende en controlerende rollen van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen versterkt. De wetswijziging biedt de gemeenteraad hiervoor...
Gemeenteraadsvergadering
Overig
White paper 'Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking' (pdf, 223 kB) Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering leiden tot voortdurende veranderingen in aard en omvang van de werkgelegenheid. Ieder lid van de beroepsbevolking moet zich een leven lang kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan loopbaan...
man achter laptop in flexibele kantooromgeving
Handreiking
Herziene versie van de handreiking uit 2018. Deze handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers die hulpmiddelen inkopen en draagt bij aan goede inkoop van (alle) hulpmiddelen door gemeenten. De onderwerpen die aan bod komen, zijn voornamelijk ondersteunend aan het strategisch en tactisch inkopen. Dit zijn de volgende 3 inkoopprocesfases...
Iemand in een rolstoel
Overig
Dit essay, geschreven op verzoek van de VNG, gaat in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor de lokale veiligheid en het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. Het is gebaseerd op een analyse van trends en ontwikkelingen en geeft ook een duiding en interpretatie van die empirische...
Boa's op straat in gesprek
Position paper
De transitie naar een circulaire economie wordt steeds urgenter voor een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving in Nederland. De VNG benadrukt dat de huidige inspanningen voor de circulaire economie onvoldoende zijn om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. In ons position paper, voortgekomen uit consultatierondes met gemeenteambtenaren, benoemen...
Man brengt vanuit de achterbak van zijn auto spullen naar Stichting Kringloop Alphen
Het Richtinggevend Kader (RK) is een richtingwijzer voor de visie van uit beleid en bestuur en alles wat daaruit volgt qua uitvoering, opdrachten, inkoop en andere randvoorwaarden. Het RK beschrijft 13 kenmerken waar toegang, lokale teams en integrale dienstverlening voor inwoners in kwetsbare en complexe situaties aan moeten voldoen. In...
Jonge moeder met baby
Overig
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een verordening vast te stellen die de aanvragen voor onderwijshuisvesting regelt. Deze modelverordening van de VNG helpt gemeenten daarbij. In de modelverordening staan opties voor uw eigen lokale verordening, in lijn met de geldende wet- en regelgeving. We vernieuwen de modelverordening regelmatig op basis van...
Veel mensen en kinderen staan voor een schoolgebouw
Handreiking
Leidraad consultatiefunctie ggz voor het sociaal domein (pdf, 352 kB) In 2020 maakten de VNG, ZN en VWS afspraken over de bekostiging in de Zvw van de zogeheten consultatiefunctie voor mensen met psychische problematiek. De afgelopen jaren is gewerkt aan de technische uitwerking daarvan en vanaf maart 2024 is de...
behandelaar en kind in gesprek