Nieuws
Handreiking
Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daartoe worden de kaderstellende en controlerende rollen van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen versterkt. De wetswijziging biedt de gemeenteraad hiervoor...
Gemeenteraadsvergadering
Overig
White paper 'Naar een wendbare en weerbare beroepsbevolking' (pdf, 223 kB) Transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering en robotisering leiden tot voortdurende veranderingen in aard en omvang van de werkgelegenheid. Ieder lid van de beroepsbevolking moet zich een leven lang kunnen ontwikkelen en vorm kunnen geven aan loopbaan...
man achter laptop in flexibele kantooromgeving
Handreiking
Herziene versie van de handreiking uit 2018. Deze handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers die hulpmiddelen inkopen en draagt bij aan goede inkoop van (alle) hulpmiddelen door gemeenten. De onderwerpen die aan bod komen, zijn voornamelijk ondersteunend aan het strategisch en tactisch inkopen. Dit zijn de volgende 3 inkoopprocesfases...
Iemand in een rolstoel
Overig
Dit essay, geschreven op verzoek van de VNG, gaat in op ontwikkelingen en trends die de komende jaren voor de lokale veiligheid en het lokale veiligheidsbeleid van belang zullen zijn. Het is gebaseerd op een analyse van trends en ontwikkelingen en geeft ook een duiding en interpretatie van die empirische...
Boa's op straat in gesprek
Handreiking
Gemeenten moeten bestemmingsplannen toetsen aan de Dienstenrichtlijn. De ministeries van BZK en EZK hebben hiervoor, in nauwe samenwerking met het IPO en de VNG, deze een handreiking ontwikkeld. Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening Zie ook Bericht van het Kenniscentrum Europa Decentraal over de handreiking
winkelstraat met fietsers en vrouw met kinderwagen, vlaggen aan de gevels
Handreiking
In deze handreiking wordt ingegaan op wat de klaphamer precies is, de gevaren van het gebruik ervan, de toe passelijkheid van wet- en regelgeving, de preventieve mogelijkheden en een verbod met handhaving voor gemeenten om de risico’s te kunnen inperken. Een klaphamer, ook wel knalhamer of knalijzer, is een constructie...
vuurwerk bij nacht, ook rook zichtbaar
Als onderdeel van de actielijn 'Beter voeren dialoog' zijn een aantal ondersteuningsproducten ontwikkeld om toezichthouders en toezichtontvangers te helpen bij het voeren van een goede dialoog. De notitie De Dialoog: agenda toekomst toezicht vermeldt de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden voor een goede dialoog en biedt daarmee concrete handvatten voor de...
Handreiking
Deze praktische handreiking is een hulpmiddel voor het verbeteren van inwonerparticipatie, vanuit het perspectief van de Global Goals. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen gemeenten helpen toe te werken naar een inclusief, participatief en duurzaam bestuur. Tevens is een sterke lokale democratie essentieel voor het behalen van deze doelen. Deze handreiking bestaat...
Aan de slag met de Global Goals
Handreiking
Deze gids richt zich op de inrichting van gegevensuitwisseling bij samenwerking tussen verschillende instanties in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Met als doel dat partijen samen complexe problemen aan kunnen pakken en de informatie kunnen delen die daarvoor nodig is, binnen de grenzen van privacywetgeving. De doelgroep zijn voornamelijk beleidsadviseurs...
Man achter laptop