Deze brochure beschrijft rollen en verantwoordelijkheden die gemeenten en provincies hebben bij de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs. Doel van deze brochure is de kennis bij gemeenten over het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) en voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs te verbeteren. De brochure bevat een overzicht van voorzieningenplanning en onderwerpen...
Eind 2017 besloten 32 gemeenten in de regio Rotterdam tot een gezamenlijke aanpak van mensenhandel. In oktober 2018 hielden zij een conferentie over het onderwerp. VNG Magazine sprake met de trekker van de samenwerking, burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel. Mensenhandel samen te lijf: drie vragen aan... Peter...
Handreiking
In de praktijk blijkt dat de toewijzing en levering van hulpmiddelen nog soepeler kan verlopen, vooral bij mensen met een complexe en/of spoedeisende hulpvraag. Goede afspraken bij de inkoop bevorderen een vlotte en correcte afhandeling tussen aanvraag en levering en het bieden van de benodigde service. Significant schreef deze handreiking...
Overig
De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de samenwerking in de afgelopen jaren. De sturende rol van gemeenten en provincies – en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten – is essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Met...
Handreiking
In de periode maart tot september 2018 is vanuit het ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd samen met vier jeugdregio’s een leertraject doorlopen, met als doel om de inkoop verder te verbeteren door transformeren, inkopen en aanbesteden in één lijn te brengen. De betrokkenen bij deze leertrajecten zijn positief over de uitkomst: zaken...
Handreiking
De afgelopen maanden zijn vier jeugdregio’s ondersteund bij het komen tot een op transformatie gericht aanbestedingstraject. De leerpunten uit dit traject zijn gebundeld tot zeven goede gewoonten. Een uitgebreide toelichting op de verschillende onderdelen is beschreven in het boekje 'Inkoop jeugdhulp: zeven goede gewoonten' en het 'Stappenplan inkoop jeugdhulp'.
De 4e VNG Denktank onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker (burgemeester van Gouda) richtte zich op het thema ‘regionale samenwerking' met een focus op de veranderingen in de arbeidsmarkt. De Denktank presenteerde haar bevindingen tijdens het VNG Jaarcongres 2018, gebundeld in een handreiking en onderzoek onder de titel 'Werkende Samenwerking' Handreiking...
Handreiking
De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan? Deze handreiking geeft mogelijkheden hoe gemeenten invulling...
Handreiking
Gemeenten staan voor de taak mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid een beschermd thuis te bieden. De transformatie van beschermd wonen is al volop aan de gang. Het uitgangspunt is dat mensen met een kwetsbaarheid erbij horen, en dat zij waar mogelijk zelfstandig wonen met zorg, begeleiding en (vrijwilligers)werk...
Na het verdwijnen van de DBC-systematiek per 2018 kunnen gemeenten kiezen om behandelingen van specialistische j-ggz te betalen op basis van werkelijk bestede tijd. Deze handreiking laat zien hoe partijen tariefafspraken kunnen maken, en de spelregels daarbij. De handreiking helpt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze...