Alle stemgerechtigde inwoners met een beperking, dan wel visueel, auditief, fysiek of verstandelijk konden in maart 2022 hun stem uitbrengen.

Jaartal

2023

Gemeente

Verantwoordelijkheid
De gemeente heeft conform de Kieswet de verantwoordelijkheid om het mogelijk te maken dat alle Arnhemse kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Hiervoor hebben zij in samenwerking met zowel de gemeentelijke afdelingen Vastgoed, Openbare Ruimte, Communicatie, Burgerzaken en Inclusie als het Arnhemse belangenplatform voor inwoners met een beperking (het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg)) ervoor gezorgd dat tijdens de verkiezingen in maart 2022 alle stemlocaties in Arnhem toegankelijk waren (dan wel structureel of incidenteel). Een bureau heeft de locaties getoetst en de uitkomsten hiervan vormden de basis voor de te nemen maatregelen en communicatie over de toegankelijkheid naar inwoners. De knelpunten in de toegankelijkheid heeft de gemeente dan wel op tijdelijke basis of structurele basis opgelost. Daarnaast hebben zij in samenspraak met het Apcg verschillende middelen ingezet ter ondersteuning, zoals een stemmal. De gemeente heeft de ambitie om de komende jaren te werken aan het structureel aanpakken van alle knelpunten bij stemlocaties.

Mogelijkheden
Stemrecht is de basis van onze democratische samenleving. Het recht om te stemmen is vastgelegd in onze Grondwet. Alle Arnhemse kiezers konden zo zelfstandig mogelijk hun stem uitbrengen tijdens de verkiezing in maart 2022, ook Arnhemmers met een beperking. Via de communicatiekanalen van de gemeente en via het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) heeft de gemeente Arnhemmers met een beperking geïnformeerd over de toegankelijkheid van stemlocaties en beschikbare middelen ter ondersteuning. Dit hebben zij zoveel mogelijk in digitaal toegankelijke informatie gedaan, bijvoorbeeld voor inwoners met een visuele beperking. Zij hebben op twee locaties verdeeld over de stad een stemmal met soundbox ingezet, er was een gebarentalig stembureau en een oefenstembureau voor inwoners die behoefte hebben aan uitleg over het stemproces. Vrijwilligers bij Automaatje boden vervoer aan inwoners naar bijvoorbeeld deze stembureaus met deze ondersteuningsmiddelen. Zo kon elke stemgerechte inwoner zijn/haar/diens stem laten horen.

Andere gemeenten
Ook andere gemeenten kunnen het proces van het toegankelijk maken van verkiezingen gebruiken. Zoals: hoe men stemlocaties kan laten toetsen op toegankelijkheid door een gespecialiseerd bureau, welke structurele of incidentele maatregelen er genomen kunnen worden om toegankelijkheid te verbeteren, hoe verschillende middelen ter ondersteuning te organiseren zijn en hoe je vorm kunt geven aan samenwerking met een lokaal belangenplatform voor inwoners met een beperking. Om alle inwoners met een beperking te bereiken om ze zo te informeren over de toegankelijkheid, heeft de gemeente, zoals eerder beschreven, publiciteit gezocht via de gemeentelijke kanalen en het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg). RTV Connect (de streekomroep voor Midden-Gelderland) heeft samen met het Apcg daarnaast tijdens een radio-interview aandacht gevraagd voor toegankelijk stemmen.

Voor alle mensen met een beperking
Iedere stemgerechtigde zou moeten kunnen stemmen, dat is vastgelegd in de Kieswet. Het VN-verdrag Handicap benadrukt daarnaast nog eens dat dit ook voor inwoners met een beperking van groot belang is. In Arnhem hebben zij ervoor gezorgd dat in maart 2022 alle stemgerechtigde inwoners met een beperking, dan wel visueel, auditief, fysiek of verstandelijk, hun stem konden uitbrengen. Door de inzet van structurele of incidentele maatregelen. Zodat ieders stem kon tellen.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.