Het Gemeente Gegevensmodel is ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Delft ter ondersteuning van de visie op het gebied van informatie gestuurd werken, en wordt praktisch ingezet als het centrale datamodel in het dataware house (DWH) en de classificatie van gegevens in het kader van de AVG, en vormt de basis voor het datamanagementbeleid. 
Dit initiatief was de winnaar van de #GemeenteDelers 2022 in de categorie Informatie Technologie.

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Overig type

Het GGM is ontwikkeld ter ondersteuning van de visie op het gebied van informatie gestuurd werken en bevat standaard informatie modellen voor alle beleidsdomeinen van een gemeente.

GGM buiten de grenzen

Het afgelopen jaar hebben wij rondom een aantal onderwerpen zoals het Sociaal Domein, VTH en Dienstverlening meerdere samenwerkingsinitiatieven met andere gemeenten opgezet en de praktische toepasbaarheid en schaalbaarheid van het GGM buiten de grenzen van Delft getoetst. Het GGM wordt momenteel door meerdere gemeenten (groot en klein) en landelijke initiatieven (zoals common ground, DSO) praktisch ingezet als het onderliggende datamodel voor de verschillende applicaties, informatieproducten, API’s, dashboards, rapportages. Elke applicatie, API of BI Dashboard heeft immers een onderliggend datamodel.  

Concreet biedt het GGM informatie modellen die gemeenten helpen om een eenduidige blik te krijgen op alle gegevens van de gemeente waardoor ze versneld kunnen inspelen op informatiegestuurd werken vraagstukken. We weten welke gegevens we hebben en waar ze zitten. Een wereld van mogelijkheden gaat hiermee open om beter te kunnen sturen in beleidsdomeinen die sterk aan verandering onderhevig zijn, denk aan het sociaal domein, gebiedsontwikkeling, ondermijning. 

Daarnaast draagt het bij aan een van de basisprincipes van common ground (namelijk het lostrekken van gegevens en applicaties). 

Het GGM is als open source model gedeeld voor hergebruik en samenwerking met andere gemeenten. Nederland kent op dit moment een lappendeken aan standaarden voor gegevensuitwisseling en informatiemodellen. Samenhang tussen deze standaarden is echter beperkt en het gebrek aan domein specifieke modellen maakt het onmogelijk om het gemeentelijke datalandschap uniform in kaart te brengen. 

Samenhang domeinen

In de uitwerking van het GGM zijn zoveel mogelijk relevante standaarden in samenhang binnen de afzonderlijke domeinen opgenomen. Hierdoor hebben we veel beter grip op welke gegevens we als gemeenten allemaal in huis hebben, in welke applicaties deze gegevens leven, en hoe deze samenhangen. In principe is, gemeente-onafhankelijk, de volledige gegevensarchitectuur van een Nederlandse gemeente hierin beschikbaar. Gemeenten zijn immers grotendeels verantwoordelijk voor dezelfde taken, met onderliggend dezelfde gegevens. 

Met een gemeenschappelijk gegevensmodel kunnen we versnelling brengen en samenwerking bevorderen in het kader van informatiegestuurd werken, en hierdoor veel sneller relevante informatie bijeenbrengen voor bijvoorbeeld beleid- en planvorming (bv in het kader van de omgevingswet). Daarnaast stimuleert het de uitwisselbaarheid van gegevens met andere gemeentes en tussen beleidsdomeinen (we spreken immers dezelfde taal) waardoor oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken tussen gemeenten deelbaar zijn, en een geïntegreerde aanpak over silo’s heen mogelijk is. 

Informatiemodel

Het GGM is een informatiemodel waarbinnen de gegevens (en definities) van alle taakvelden van alle Nederlandse gemeenten zijn te vinden. Hierin is de generieke en volledige gegevensarchitectuur van de Nederlandse gemeenten uitgewerkt. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor dezelfde taken, met onderliggende dezelfde gegevens. Het GGM is als opensource gepubliceerd via GitHub en er zijn verschillende samenwerkingsinitiatieven opgezet met verschillende gemeenten ter versnelling van het IGW proces, waarbij verbeteringen aan het model online (op GitHub) gepubliceerd worden. 

Het gegevensmodel en de wijze waarop het toegankelijk is gemaakt zijn nadrukkelijk bedoeld om ook in te zetten bij andere gemeenten en/of belanghebbenden. Het afgelopen jaar hebben we het GGM in verschillende contexten aan gemeenten gepresenteerd en meerdere samenwerkingsinitiatieven opgezet rondom de inzet en doorontwikkeling van het GGM, met als doel: toetsen van het GGM aan de praktijk. En met succes, al meerdere gemeenten hebben het GGM gebruikt voor verschillende IGW projecten.  

Met een gelijkwaardig datafundament (GGM) kunnen we zowel de koppeling tussen bron applicaties en het GGM, delen en ‘kopiëren’ naar andere gemeenten maar ook de BI producten die we maken kunnen eenvoudiger hergebruikt worden.  

 

Contactgegevens

Naam

Ashkan Ashkpour

E-mail

aashkpour@delft.nl

Telefoon

14015