ISD Informatievoorziening Sociaal Domein

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Gemeenten en aanbieders willen samen de vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein beperken. Dit kan door de administratieve afhandeling van zorg en jeugdhulp te standaardiseren. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij het standaardiseren van deze processen met advies en producten.

Uitvoeringsvarianten Wmo en Jeugdwet

Er zijn drie uitvoeringsvarianten voor de administratieve afhandeling van toewijzing en facturatie in het sociaal domein. Deze uitvoeringsvarianten verbinden bekostiging, inrichting van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt uitwisselen van gegevens met de berichtenstandaarden iWmo en iJw.

Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet

Het berichtenverkeer in de Informatievoorziening Sociaal Domein gaat via een landelijke digitale infrastructuur. Zo kunnen gemeenten en zorgaanbieders op een veilige manier gegevens uitwisselen met elkaar.

Privacy sociaal domein

Inwoners die bij de gemeente aankloppen voor zorg, moeten er op kunnen vertrouwen dat de privacy van hun gegevens bewaard blijft. Vooral als die informatie gedeeld wordt met andere organisaties binnen de keten, zoals professionele zorgverleners.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeenten leveren periodiek gegevens aan over het gebruik van Wmo en jeugdhulp in hun gemeenten. Deze gegevens worden geaggregeerd in beeld gebracht door de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein via Waarstaatjegemeente.nl. De monitor wordt ontwikkeld door de VNG, VNG Realisatie en het CBS.