Na het verdwijnen van de DBC-systematiek per 2018 kunnen gemeenten kiezen om behandelingen van specialistische j-ggz te betalen op basis van werkelijk bestede tijd. Deze handreiking laat zien hoe partijen tariefafspraken kunnen maken, en de spelregels daarbij. De handreiking helpt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze...
21 september 2018
Overige brief
TLD/U201800683
Geachte heer/mevrouw Ter Huurne, Met deze brief reageer ik op het consultatieverzoek bij het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). In de praktijk zien we dat de informatie-uitwisseling in het (zorg- en) veiligheidsdomein continu leidt tot ingewikkelde discussies over hoe we informatie mogen delen om tot effectieve veiligheidsaanpakken te komen en...
28 mei 2018
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. woensdag is het Verzameloverleg: Administratieve lasten / Regeldruk / Governance / Gegevensuitwisseling in de zorg / Gegevensbescherming / Innovatie / Verspilling in de zorg. Vanuit de VNG willen we uw aandacht vragen voor twee punten: Uitwisseling van gegevens t.b.v. een integrale dienstverlening Verplicht gebruik administratieve...
20 februari 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/006
De VNG roept u op de bewerkersovereenkomst met het Inlichtingenbureau (IB) en VECOZO te ondertekenen.In de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo versturen gemeenten en zorgaanbieders elkaar digitale berichten voor zorgtoewijzing en declaratie. Het IB en VECOZO verwerken deze iWmo en iJW berichten voor u. De privacywetgeving vereist dat u...
Handreiking
In juli 2017 is deze nieuwe versie gepubliceerd. De uitvoeringsvarianten helpen om structuur te brengen in het administratieve proces tussen gemeenten en zorgaanbieders. Ze leggen verbinding tussen inkoop, zorgadministratie en berichtenstandaarden. De handreiking is onderdeel van het informatiemodel Wmo en het informatiemodel Jeugdwet en beschrijft drie uitvoeringsvarianten (sterk aanbevolen werkwijzen)...
Handreiking
De wijziging van DBC’s naar uitvoeringsvarianten heeft veel impact voor aanbieders. Doordat zowel bekostiging, contractering, administratie als in sommige gevallen het productenpalet is aangepast, is moeilijk van voren te overzien hoe de liquiditeitspositie van jeugdhulpaanbieders zich precies ontwikkelt. Daarom is het belangrijk van te voren waarborgen af te spreken. Liquiditeit...