Nieuws
Handreiking
Deze gids richt zich op de inrichting van gegevensuitwisseling bij samenwerking tussen verschillende instanties in het sociaal, zorg- en veiligheidsdomein. Met als doel dat partijen samen complexe problemen aan kunnen pakken en de informatie kunnen delen die daarvoor nodig is, binnen de grenzen van privacywetgeving. De doelgroep zijn voornamelijk beleidsadviseurs...
Man achter laptop
Handreiking
Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD'er (pdf, 1,1 MB) Deze handreiking biedt gemeenten concrete handvatten hoe ze de privacy en gegevensdeling voor de wijk-GGD’er goed kunnen organiseren. Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Daarvoor werken ze intensief samen met buurtbewoners en...
man en vrouw in gesprek, vrouw maakt notities
Factsheet
De Wet verplichte ggz (Wvggz) biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in zijn omgeving, die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn er in veel gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een melding kunt maken...
21 september 2018
Overige brief
TLD/U201800683
Geachte heer/mevrouw Ter Huurne, Met deze brief reageer ik op het consultatieverzoek bij het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). In de praktijk zien we dat de informatie-uitwisseling in het (zorg- en) veiligheidsdomein continu leidt tot ingewikkelde discussies over hoe we informatie mogen delen om tot effectieve veiligheidsaanpakken te komen en...
28 mei 2018
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. woensdag is het Verzameloverleg: Administratieve lasten / Regeldruk / Governance / Gegevensuitwisseling in de zorg / Gegevensbescherming / Innovatie / Verspilling in de zorg. Vanuit de VNG willen we uw aandacht vragen voor twee punten: Uitwisseling van gegevens t.b.v. een integrale dienstverlening Verplicht gebruik administratieve...
Aan het werk achter de laptop
20 februari 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/006
De VNG roept u op de bewerkersovereenkomst met het Inlichtingenbureau (IB) en VECOZO te ondertekenen.In de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo versturen gemeenten en zorgaanbieders elkaar digitale berichten voor zorgtoewijzing en declaratie. Het IB en VECOZO verwerken deze iWmo en iJW berichten voor u. De privacywetgeving vereist dat u...