Ledenbrief nummer

TLD/U201800683

Geachte heer/mevrouw Ter Huurne,

Met deze brief reageer ik op het consultatieverzoek bij het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). In de praktijk zien we dat de informatie-uitwisseling in het (zorg- en) veiligheidsdomein continu leidt tot ingewikkelde discussies over hoe we informatie mogen delen om tot effectieve veiligheidsaanpakken te komen en tegelijkertijd recht te doen aan privacy normen. De WGS is volgens de Memorie van Toelichting bedoeld om meer duidelijkheid te geven over en mogelijkheden te creƫren voor informatie-uitwisseling en effectieve samenwerking tussen partners. De huidige materiewetgeving, in combinatie met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), regelt feitelijk alleen de gegevensuitwisseling binnen een specifiek wettelijk domein. Domein overstijgende gegevensuitwisseling is binnen de huidige wettelijke kaders vaak niet of moeilijk juridisch sluitend te regelen. Veel samenwerkingsverbanden hebben te maken met domein overstijgende gegevensuitwisseling.