Sinds begin 2023 maakt de gemeente samen met inwoners en partners kernfoto's voor het sociaal domein. Deze kernfoto's helpen om een gezamenlijk en integraal beeld te krijgen van wat er speelt in de verschillende kernen van Stichtse Vecht.

Jaartal

2024

Gemeente

Er speelt veel in het sociaal domein. We staan met elkaar voor een grote opgave om gezond en vitaal te blijven en problemen zo veel mogelijk in het gewone leven op te pakken. Om gezamenlijk te bepalen wat er speelt en wat de belangrijkste vraagstukken zijn, heeft de gemeente afgelopen periode kernfoto’s opgesteld. Deze zijn gemaakt op basis van bestaande data en gesprekken met inwoners en sleutelfiguren. Deze “foto’s” geven een beeld per kern/dorp wat er speelt en wat de grootste opgaven zijn in het sociaal domein voor de komende jaren.

Doel

In de gemeente zijn er veel beleidsstukken. Daarmee waren de uitgangspunten en doelen helder, maar niet wat er dan concreet nodig is in de verschillende wijken en dorpen. Stichtse Vecht bestaat uit verschillende kernen en is daarmee erg divers. Zorgen dat "iedereen meedoet" ziet er dan ook anders uit in Maarssenbroek, dan in Kockengen. Het idee werd daarom bedacht om kernfoto’s te maken. 
Een kernfoto is als een foto een momentopname wat er speelt. Deze zijn gemaakt op basis van bestaande data en gesprekken met inwoners en sleutelfiguren. De foto’s zijn voorgelegd aan diverse partners.  Deze “foto’s” geven een gezamenlijk beeld per kern/dorp wat er speelt en wat de grootste opgaven zijn in het sociaal domein voor de komende jaren. De Kernfoto’s zijn daarmee een instrument om de komende jaren in te zetten om te monitoren of de juiste dingen gedaan worden.

Succesvol    

De kernfoto’s brachten – ook voor partners die goed geworteld zijn in de gemeenschap – nieuwe informatie en inzichten. Voorbeelden zijn een kern met een hoge SES, maar waar ook een grote groep inwoners moeite heeft met rondkomen. Dit terwijl verschillende partijen die preventief financiële hulp bieden aan gaven daar niet actief te zijn. Zo waren de kernfoto’s een middel om met elkaar het gesprek te voeren over wat er opvalt en thema’s te agenderen waar er met partners en ervaringsdeskundigen over verder moeten praten. Want om in voorbeeld te blijven, is het niet de bedoeling om dan meteen aan de welzijnspartij te vragen om in deze kern meer preventieve activiteiten te starten, maar juist om met elkaar te duiden wat dit betekent. Dus wie heeft er problemen, waarom en wat is er nodig. Waarbij aangesloten wordt bij de krachten van een kern.

Waardevol  

De kernfoto’s werden door eigenlijk alle betrokkenen als waardevol gezien. Waarbij er iets tastbaars lag over hoe het gaat in een bepaalde kern. Maar het proces minstens even waardevol was. Waarbij inwoners, vrijwilligers, partners en gemeente op een zelfde manier input konden leveren om zo een gezamenlijk beeld te vormen. 
Door de kernfoto’s per kern op 1 pagina te plaatsen, is er geprobeerd ervoor te zorgen dat redelijk overzichtelijk een beeld te krijgen is van een kern. De kernfoto’s zijn breed verspreid en worden in diverse processen en gesprekken gebruikt. Dus in accountgesprekken met subsidiepartijen wat dit betekent voor hun activiteiten, maar ook met dorpshuizen & dorpscommissies of ze het beeld herkennen en hier voor zichzelf een rol in zien.

Herbruikbaar   

De kernfoto's zijn via verschillende kanalen verspreid en hebben vooral lokaal aandacht gekregen. In de regio wordt ook gekeken om dit proces te herhalen, omdat het bijvoorbeeld voor IZA veel inzichten kan opleveren. Er ligt een voorbeeld welke data gebruikt zijn voor de kernfoto's. Daarnaast is er een uitgewerkt proces die gevolgd is om de kernfoto's ook kwalitatief te vullen. In de gemeente Stichtse Vecht is het de bedoeling om dit ook niet een eenmalig project te laten zijn, maar in 2025 het proces te herhalen. 

Winnen    

De kernfoto’s zijn samen met inwoners en partners gevuld, maar wel gestoeld op data. We hebben de belevingswereld van de inwoner als uitgangspunt genomen om een beeld te krijgen wat er nodig is. De kernfoto’s bieden een instrument om op beleidsniveau een goed gesprek te voeren. We hebben een basis neergelegd om maatwerk mogelijk te maken en in sommige kernen een zelfde probleem op een andere manier aan te pakken.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.


 

Gerelateerde links