Bouwregelgeving

Burgers bouwen en verbouwen. Daarbij is vaak een gemeentelijke omgevingsvergunning nodig. Het toezicht en handhaving van de lokale bouwregels ligt bij gemeenten.

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei is in de Eerste Kamer gestemd over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG is blij dat de wet is aangenomen en een proces van jaren tot een goed einde is gebracht. We gaan aan de slag om de gemeentelijke bijdrage aan verbetering van het toezicht en de bouwkwaliteit te realiseren.

Bouwbesluit 2012

Uitgangspunt van het Bouwbesluit 2012 is dat opdrachtgever/ontwerper/bouwer van een bouwwerk en eigenaar/gebruiker van een bestaand bouwwerk, open erf en terrein primair zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit, het gebruik en de instandhouding daarvan. Daarom zijn in het Bouwbesluit minimumeisen opgenomen waaraan bouwwerken moeten voldoen rond veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

De VNG is blij met het minimumniveau en houdt wijzigingsinitiatieven en -voorstellen van het Bouwbesluit nauwlettend in de gaten.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Beek
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Groningen

Wetsvoorstellen

Kwaliteitsborging in de bouw

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Kwaliteitsborging in de bouw

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad