De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is per 1 januari 2024 vervallen. De omgevingsvergunning is sinds 1 januari 2024 geregeld in de Omgevingswet.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven