In de Cao Gemeenten hebben sociale partners afgesproken dat medewerkers die op basis van payroll of soortgelijke constructies werken een totale beloning moeten ontvangen die vergelijkbaar is aan de beloning van een ambtenaar werkzaam bij een gemeente. De invoeringsdatum is 1 oktober.
Op 30 mei 2018 was er een overleg tussen VNG en vakbonden. In dit overleg is gesproken over de implementatie van de huidige cao afspraken en heeft er een nadere verkenning plaatsgevonden over de voorbereiding op de invoering van de Wnra per 1 januari 2020.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde op 19 april. Op de agenda stonden onder meer de onderwerpen: Vensters voor Integriteit, normalisering en de Cao Gemeenten.
VNG en de bonden FNV, CNV en CMHF zijn in het principeakkoord cao gemeenten 1 mei 2017-1 januari 2019 overeengekomen de afspraken over flexibiliteit & zekerheid en verlof verder uit te werken in werkgroepen. Beide werkgroepen zijn in januari gestart.
Met het bekrachtigen van de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 publiceerde het LOGA de wijzigingen die per 1 januari 2018 ingaan in de LOGA-brief: Wijzigingen CAR-UWO artikelen per 1 januari 2018. Abusievelijk is hierin een wijziging die volgt uit het akkoord niet opgenomen.
VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. Gemeenten hebben hierover twee LOGA-brieven ontvangen.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde op 28 september 2017. Op de agenda stonden de onderwerpen verkenning inclusieve arbeidsmarkt, banenafspraak, Cao Gemeenten en normalisatie. Ook sprak het college met Kees Breed, directeur beleid VNG, over de VNG Agenda 2018.
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. De arbeidsvoorwaarden bij de overheid worden dan niet langer geregeld door de Ambtenarenwet maar door dezelfde wetgeving als voor werknemers in de markt, waaronder het BW en de Wet cao.
Woensdag 12 juli start de VNG ledenraadpleging voor de Cao Gemeenten. Gemeenten en aangesloten organisaties kunnen tot uiterlijk 27 september 2017 reageren.
De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraak en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.