In een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vraagt de VNG om duidelijkheid over de reikwijdte van het aangenomen amendement-Omtzigt, over de onroerendezaakbelasting voor instellingen van sociaal belang.
De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast aan de ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ (VNG, 2018). De meeste wijzigingen zijn van redactionele aard. In onze ledenbrief lichten we de aanpassingen toe.
Minister Ollongeren (BZK) heeft de vragen beantwoord van Tweede Kamerlid PIeter Omtzigt over zijn eigen amendement dat het OZB-woningtarief mogelijk maakt voor 'instellingen van sociaal belang'. De minister gaat met de VNG op zoek naar mogelijke en wenselijke oplossingen.
Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft samen met zijn collega Van der Molen (CDA) op 2 april 2019 Kamervragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over zijn eigen amendement.
De stijging van de woonlasten in de grote gemeenten valt dit jaar hoger uit dan in voorgaande jaren. De voornaamste reden is dat het Rijk de afvalstoffenbelasting meer dan verdubbeld heeft: van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kilogram. Dit werkt door in de gemeentelijke afvalstoffenheffing.
De VNG heeft staatssecretaris Snel (Financiën) gevraagd om overleg over de reikwijdte van het amendement-Omtzigt. Door het amendement krijgen gemeenten de vrijheid voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen.
De VNG inventariseerde duurzame alternatieven in lokale heffingen. In vervolg op deze inventarisatie hebben we de onroerende-zaakbelastingen (OZB) nader uitgewerkt. Eerder publiceerden wij al de nadere uitwerkingen van de legesheffing, de parkeerbelastingen en de rioolheffing.
In oktober stapte het Kadaster over naar een nieuw platform voor de Basisregistratie Kadaster (BRK), dat verliep niet zonder problemen. Dit leidde tot ernstige vertragingen bij het aanleveren van kadastrale mutaties aan gemeenten, met gevolgen voor het bekend maken van de WOZ-waarden.
In de Tweede Kamer is het Belastingplan 2019 geamendeerd door Pieter Omtzigt (CDA). Hierdoor krijgen gemeenten de vrijheid voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de OZB te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen.
Vorige week berichtten we dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere 'instellingen van sociaal belang' het woningtarief voor de ozb te rekenen in plaats van het vaak hogere tarief voor niet-woningen. Het amendement dat dit regelt, blijkt vragen op te roepen.