Nieuws
Alle 342 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026. Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun integrale plan van aanpak heeft de kerngroep VNG/VSG een format opgesteld.
Bestaanszekerheid als grondwettelijke overheidszorg verkeert in een crisis. Om een menswaardig bestaan veilig te stellen, moeten we het tij keren. De VNG pleit voor een doorbraak en een lokale agenda bestaanszekerheid, we roepen maatschappelijke partners op daarover met ons het gesprek aan te gaan.
Heeft u vragen over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) of de financiering via de brede SPUK? Dan kunt u terecht bij onze online vragenuurtjes. U hoeft zich niet vooraf aan te melden en kunt op een van de momenten gewoon inloggen.
De Gemeentezorgspiegel, een product van Vektis, biedt domeinoverstijgende data en informatie aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Met de recente zorgakkoorden, IZA en GALA, zien we een toenemende vraag bij gemeenten naar toegang tot de Gemeentezorgspiegel.
Op 4 maart wordt wereldwijd extra aandacht aan obesitas geschonken. Niet voor niets, want overgewicht en met name obesitas vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid. Waarstaatjegemeente.nl biedt statistische gegevens die gemeenten kunnen helpen bij een gerichte aanpak van overgewicht en obesitas.
Een van de afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is dat rijk en gemeenten zich gezamenlijk committeren aan de aanpak van eenzaamheid. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) wijst wethouders in een brief op het ondersteuningsaanbod dat hij hiertoe beschikbaar stelt.
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is 3 februari ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.
Er komt ondersteuningsbudget beschikbaar voor gemeenten voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie en gezondheid/gezond leven en preventie. U kunt het budget nu aanvragen.
Er is opnieuw subsidie beschikbaar vanuit de SET-regeling om e-health in uw gemeente in te zetten. De SET-subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van zorg en ondersteuning in samenwerking met een zorginkoper, zoals de gemeente. Tot en met 31 december 2022 kunnen er aanvragen ingediend worden.
Vanuit de aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' is voor het jaar 2022 aanvullend budget beschikbaar voor gemeenten om het thema mentale gezondheid mee te nemen en/of verder uit te werken in hun lokaal gezondheidsbeleid door middel van de lokale preventieakkoorden of -aanpakken.