Er komt ondersteuningsbudget beschikbaar voor gemeenten voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie en gezondheid/gezond leven en preventie. U kunt het budget nu aanvragen.
Er is opnieuw subsidie beschikbaar vanuit de SET-regeling om e-health in uw gemeente in te zetten. De SET-subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van zorg en ondersteuning in samenwerking met een zorginkoper, zoals de gemeente. Tot en met 31 december 2022 kunnen er aanvragen ingediend worden.
Vanuit de aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' is voor het jaar 2022 aanvullend budget beschikbaar voor gemeenten om het thema mentale gezondheid mee te nemen en/of verder uit te werken in hun lokaal gezondheidsbeleid door middel van de lokale preventieakkoorden of -aanpakken.
De Hervormingsagenda Jeugd en toekomst Wmo moeten lokáál inhoud krijgen. Door bijvoorbeeld je sterk te maken voor een praktijkondersteuner bij de huisarts. Door in gesprek te gaan met inwoners over hun eigen verantwoordelijkheid. Door lokale verordeningen te benutten om jeugdhulp af te bakenen.
De VNG, het NGB en het Veiligheidsberaad hebben gezamenlijk gereageerd op het wettelijke alternatief voor de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Het kabinet wil de bestrijding van infectieziekten met een pandemisch potentieel structureel verankeren in de Wet publieke gezondheid.
Gemeenten en zorgverzekeraars zetten samen de schouders onder een gezonder Nederland. In een gezamenlijk 'Preventiestatement' kondigen de koepelorganisaties VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de vorming van regionale preventie-infrastructuren aan.
Namens gemeenten zet de VNG zich actief in voor preventieve gezondheid. ‘Gezond leven makkelijker maken’ is voor ons een belangrijk thema. De VNG heeft dit uitgewerkt in het koersdocument ‘Met daadkracht naar veerkracht, Gemeenten kiezen koers naar gezond leven’.
In de Wet publieke gezondheid is een gemeentelijke taak opgenomen om een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie te (laten) verrichten. In een ledenbrief legt de VNG uit wat u als gemeente te doen staat.
De inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de JGZ verschuift naar 1 juli 2022. De storting van het budget hiervoor in het gemeentefonds verschuift daardoor ook naar 1 juli 2022.