Nieuws
De Tweede Kamer debatteert 14 mei over het wetsvoorstel integrale suïcidepreventie. We onderstrepen het belang van dit maatschappelijk urgente thema. Om deze wet tot een succes te maken, vragen gemeenten aandacht voor een aantal zaken.
Gemeenten die de Brede SPUK-regeling hebben aangevraagd, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het indienen van een integraal plan van aanpak is een van de voorwaarden voor het verlenen van de uitkering voor 2024 en de jaren erna. Het Plan van aanpak moet voorzien zijn van een positief advies.
Utrecht maakt de vestiging van nieuwe tabaksspeciaalzaken onmogelijk. Wethouder Eelco Eerenberg: 'Met het landelijke verbod op verkoop in supermarkten in aantocht, voorzien we dat de markt zich verplaatst: dat ondernemers op zoek gaan naar oplossingen om na juli 2024 tóch tabak te kunnen verkopen.'
Heeft u vragen over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en/of het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK)? Stel ze tijdens een van onze online vragenuurtjes.
Alle 342 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026. Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van hun integrale plan van aanpak heeft de kerngroep VNG/VSG een format opgesteld.
Bestaanszekerheid als grondwettelijke overheidszorg verkeert in een crisis. Om een menswaardig bestaan veilig te stellen, moeten we het tij keren. De VNG pleit voor een doorbraak en een lokale agenda bestaanszekerheid, we roepen maatschappelijke partners op daarover met ons het gesprek aan te gaan.
De Gemeentezorgspiegel, een product van Vektis, biedt domeinoverstijgende data en informatie aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Met de recente zorgakkoorden, IZA en GALA, zien we een toenemende vraag bij gemeenten naar toegang tot de Gemeentezorgspiegel.
Op 4 maart wordt wereldwijd extra aandacht aan obesitas geschonken. Niet voor niets, want overgewicht en met name obesitas vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid. Waarstaatjegemeente.nl biedt statistische gegevens die gemeenten kunnen helpen bij een gerichte aanpak van overgewicht en obesitas.
Een van de afspraken in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is dat rijk en gemeenten zich gezamenlijk committeren aan de aanpak van eenzaamheid. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) wijst wethouders in een brief op het ondersteuningsaanbod dat hij hiertoe beschikbaar stelt.
Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is 3 februari ondertekend door VNG, VWS, ZN en GGD GHOR Nederland. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.