Onder de Wet inburgering 2021 zijn gemeenten niet wettelijk verplicht om kinderopvang te regelen, maar kinderopvang is wel een belangrijke randvoorwaarde voor inburgeringsplichtigen.

Geen kinderopvang betekent in sommige gevallen dat inburgeringsplichtige ouders niet volledig kunnen deelnemen aan alle verplichte inburgeringsactiviteiten. 

Tegelijkertijd verkennen gemeenten al bij de brede intake samen met de inburgeraar welke mogelijkheden er zijn om de kinderen te laten deelnemen aan  voorschoolse educatie vanuit de Wet kinderopvang en de Wet primair onderwijs. De afspraken hierover worden vastgelegd in het PIP. Het wordt geadviseerd om kinderopvang ook mee te nemen in de brede intake.

Gemeentelijke taken en aandachtspunten

In de factsheet ‘Gemeentelijke taken en aandachtspunten bij inzet kinderopvang voor inburgeringsplichtigen’ wordt geschetst met welke wetten gemeenten te maken hebben. Ook zijn hier vragen en aandachtspunten te vinden, die gemeenten kunnen helpen om ervoor te zorgen dat inburgeraars gebruik kunnen maken van opvang.

Voorbeeld van gemeenten

Gemeenten Midden-Drenthe, Hoogeveen en de Wolden hebben reeds een aanpak voor kinderopvang voor inburgeraars ontwikkeld, waarbij de beschikbaarheid van de kinderopvang als uitgangspunt is genomen en het inburgeringstraject daarop is aangepast. Lees het praktijkvoorbeeld ‘Regelen kinderopvang essentieel voor slagen inburgering’.

Meer informatie