Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Het belang om als gemeenten gezamenlijk te werken aan de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Omdat de vraagstukken te divers en vaak ook te complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken, en ook omdat er winst te behalen is om dat samen te organiseren. Winst in termen van verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en kostenbesparingen. Daarom hebben gemeenten op de Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG in 2017 besloten tot een gezamenlijke aanpak met een solide en representatieve governance, en gezamenlijke gemeentelijke bekostiging: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

Samen Organiseren

Samenwerken aan beleidsarme uitvoering leidt niet alleen tot betere dienstverlening, maar is ook kosteneffectief en reduceert de complexiteit voor individuele gemeenten. Hierbij wordt bottom-up gewerkt. Betere dienstverlening die wordt ontwikkeld in één gemeente wordt opgeschaald zodat het wiel slechts één keer hoeft te worden uitgevonden. Coördinatie en regie zijn hiervoor nodig. Daarom is een Taskforce Samen Organiseren van start gegaan om de samenwerking aan te jagen. Dit doen zij onder de noemer Samen Organiseren, een nieuwe werkwijze van samenwerken aan een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte gemeentelijke uitvoering. Samen Organiseren is een vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Met als belangrijke onderdelen digitalisering van de dienstverlening, informatievoorziening van gemeenten en standaardisering van werkprocessen.

College van Dienstverleningszaken

Ook is er een College van Dienstverleningszaken (CvD ) ingericht. Het CvD heeft, net als het College voor Arbeidszaken, een bijzondere positie binnen de governance van de VNG. Waar reguliere beleidscommissies binnen de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Dit betekent dat het college het bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering (waaronder ICT-oplossingen, werkprocessen, koppelvlakken, architectuur etc.) en het initiëren van projecten die versnelling in opschaling tot stand brengen, gebundeld in een vierjarig programmaplan: de ‘veranderagenda’.

Een aantal aandachtspunten

  • Jaarlijkse besluitvorming in de ALV van de VNG over de activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.
  • In hoeverre neemt uw gemeente deel aan de projecten binnen Samen Organiseren?