Op deze pagina staat een - niet uitputtend - overzicht van nieuws dat raakt aan handhaving en naleving in het sociaal domein uit andere (nieuws)bronnen, zoals bijvoorbeeld kranten, ketenpartners en gemeenten. Deze artikelen weerspiegelen niet de mening of het standpunt van VNG Naleving.

Door de coronalockdown mochten sekswerkers niet aan het werk. Op financiële steun konden ze ook niet rekenen. Met terugwerkende kracht gaat de gemeente Arnhem de sekswerkers nu toch compenseren. "Meld je bij de gemeente", roept D66 raadslid Susan van Ommen op.
Overtredingen van bijstandsregels in Enschede worden sinds een jaar minder zwaar bestraft. Dat leidt in de praktijk niet alleen tot minder hoge kortingen op de uitkering, maar ook tot een lager aantal uitgedeelde 'straffen'.
Mensonterend noemt de Rotterdamse wethouder Richard Moti (PvdA) de situatie in het Zuiderpark in Rotterdam. Vanochtend ging hij kijken hoe dakloze arbeidsmigranten daar in tentjes bivakkeren. Ze worden steeds zichtbaarder: arbeidsmigranten die hun baan kwijtraken - en daarmee vaak ook meteen dakloos worden...
De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat moment zijn gemeenten tijdens het hele inburgeringstraject verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. De gemeente Vlissingen positioneert de regie op de inburgering binnen het team Wmo en Jeugd, als stap...
De Participatiewet biedt gemeenten de ruimte om nadere invulling te geven aan de vrijstelling van giften zonder dat deze gevolgen hebben voor de hoogte van of het recht op een uitkering. De gemeente Den Haag heeft daarom regels vastgesteld rondom de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen...
Te vaak belandt zorggeld niet op de plek waar het voor bedoeld is. Toezicht op- en transparantie over de besteding ervan is dringend nodig.
In de gemeente Someren gelden regels voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit betekent dat iedere locatie waar arbeidsmigranten wonen, moeten voldoen aan deze beleidsregels.
Oss gaat meer doen om overlast en uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan. Met name in de Ruwaard speelt dit probleem.
In de Actieweek Ondermijning, die van 5 tot 9 juli 2021 plaatsvond, stond een belangrijke vorm van ondermijnende criminaliteit centraal: spookbewoning. Bij spookbewoning staat een woning ‘op papier’ leeg, maar wordt wel bewoond. Soms zijn de bewoners criminelen die onder de radar van de overheid willen...
Zestien West-Brabantse gemeenten zetten zich samen in om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo willen ze arbeidsmigranten beter wegwijs maken in hun tijdelijke woonplaats en kwaliteitseisen stellen aan huisvesting om zo uitbuiting van arbeidsmigranten tegen gaan.