Op deze pagina staat een - niet uitputtend - overzicht van nieuws dat raakt aan handhaving en naleving in het sociaal domein uit andere (nieuws)bronnen, zoals bijvoorbeeld kranten, ketenpartners en gemeenten. Deze artikelen weerspiegelen niet de mening of het standpunt van VNG Naleving.

Nieuws
Kindeeropvangorganisaties roepen het kabinet op om het kinderopvangsysteem te ‘fixen’. Op dinsdag 9 mei werdhet manifest ‘Fix het kinderopvangysteem’ overhandigt aan de leden van de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet maakte recentelijk bekend dat de plannen van het kabinet...
Door het presenteren van de verschillen aan gemeenten zijn in een pilot 723 gezagsaantekeningen in de Basisregistratie Personen (BRP) gecorrigeerd. Hiermee is de kwaliteit van de registratie van gezag in de BRP direct verbeterd.
Gemeenten kunnen een modelconvenant gebruiken dat toeziet op het beschermen van agrarische ondernemers tegen mogelijke malafide huurders en dat inpassen binnen de afspraken die zij lokaal maken. Het convenant is een initiatief van de Brabantse gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze, samen met het Openbaar...
2 mannen praten met elkaar in een voortuin
Het aantal mensen dat niet tot de beroepsbevolking gerekend kan worden, neemt gestaag af. In 2022 waren er ruim 3,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die niet deelnamen aan de arbeidsmarkt. Dat is een kwart van alle 15- tot 75-jarigen. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking is daarmee het kleinst sinds...
Vrouw zet boeket klaar in bloemenwinkel
In de voorjaarsnota van het kabinet is extra geld vrijgemaakt voor de jeugdbescherming. Dit jaar komt er 43 miljoen euro extra bij. Vanaf volgend jaar gaat het om structureel 50 miljoen euro extra, blijkt uit de nota die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet zet hiermee naar eigen zeggen ‘een...
2 meisjes op bankje buiten
Vanaf 1 januari 2025 zouden ouders hun kroost bijna gratis naar de kinderopvang kunnen brengen. Dat is afgesproken in het coalitieakkoord. In 2023 blijkt deze datum onhaalbaar en wordt hij 2 jaar verschoven. Hoe kan het dat de regeling voor gratis kinderopvang nu alweer sneuvelt?
Kind gaat in een speeltuin van de glijbaan
Het kabinet komt met een voorlopige instructie om het probleem rondom de tegenstrijdige inkomensregelingen op te lossen. Door een complexe samenloop van toeslagen en regelingen zijn ruim 10.000 huishoudens onbedoeld in de problemen gekomen. Zij komen daardoor onder het bestaansminimum terecht.
Schulden
Heel politiek Den Haag was het erover eens: malafide uitzendbureaus mogen niet langer ongezien huizen volstouwen met arbeidsmigranten. Maar opeens blijkt de registratieplicht die dit moest regelen geschrapt.
Landbouw met een boerderij op de achtergrond