Het kabinet voert al jarenlang het beleid om het aantal beschikbare opvangplekken afhankelijk te maken van het aantal asielaanvragen. Toen in de zomer 2021 het aantal asielaanvragen weer sterk opliep, ontstond wederom al snel een tekort. In allerijl hebben gemeenten tijdelijke noodopvangplekken gerealiseerd. In augustus 2022 hebben het rijk, Veiligheidsberaad en de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt om uit de asielcrisis te komen én blijven.

Deze pagina wijst gemeenten de weg met informatie over asielopvang en huisvesting van statushouders. U vindt er handreikingen, een helpdesk, (gemeentelijke) voorbeelden en regelingen van diverse organisaties:

Bekijk hier het overzicht van de actuele gemeentelijke opgaven van asiel tot en met integratie 2022 (pdf, 1 MB)

Vragen?

De VNG biedt, mede namens COA en het rijk een centrale helpdesk aan waar gemeenten vragen kunnen stellen over opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. Mail naar de Helpdesk Asielopvang: helpdeskasielopvang@vng.nl. De vragen worden dan beantwoord door de VNG, COA of het rijk. 

Ook zijn er 2 loketten geopend waar u terecht kunt met vragen over de financiering en het proces voor de (tijdelijke) huisvesting van statushouders.

Huisvesting statushouders

Experts

Draagvlak