Gemeenten zetten zich in voor een inclusieve samenleving zodat inwoners met een psychische kwetsbaarheid volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. In overeenstemming met de Dannenberg-visie werken gemeenten sinds 2016 vanuit een herstelbenadering die inhoudt dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen wijk en bij voorkeur ambulant geholpen worden. Een belangrijke stap hierbij is de zogenaamde ‘doordecentralisatie’ van beschermd wonen.

Met de doordecentralisatie worden - in plaats van alleen de huidige centrumgemeenten - álle gemeenten verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners met psychiatrische kwetsbaarheid. Hiervoor is transformatie nodig naar een nieuw zorglandschap waarbinnen het mogelijk is om mensen thuis een omgeving te bieden waarin zij kunnen herstellen. 

De overgang naar dit verder gedecentraliseerd systeem is alleen verantwoord als er sprake is van krachtige regionale samenwerking.  Door onderling afspraken te maken over een niet vrijblijvende NvO, nemen gemeenten de verantwoordelijkheid om regionale samenwerking te verbeteren, het opdrachtgeverschap te versterken en de administratieve last te verminderen.  

Op 26 juni 2020 hebben de leden van de VNG ingestemd met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). In de NvO zijn niet- vrijblijvende afspraken opgenomen tussen zowel gemeenten binnen een regio als tussen regio’s onderling. De gedachte is dat gemeenten met de NvO afspraken maken binnen de eigen MO-BW-regio en deze samenwerking duurzaam vastleggen.

De afspraken in het kader van de NvO geven richting aan wat je als regio samendoet en hoe dit lokaal en bovenregionaal is verbonden. Daarmee is de NvO meteen een (mooie) aanleiding om de verschillende aspecten van samenwerking en goed opdrachtgeverschap tegen het licht te houden en de dialoog aan te gaan: waar kun je als regio nog op verbeteren? Dit is niet een eenmalige actie die stopt als een regio aan de norm voldoet.

De ambitie is om samen met alle belanghebbenden een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp te borgen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst, elke dag opnieuw.