Coronatoegangsbewijzen

Antwoorden zijn opgesteld op basis van de informatie zoals bekend op 15 juni 2021.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de handhaving?

De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de activiteit en heeft hierover contact met bevoegd gezag. Voor handhaving in de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk.

 

2.  Wat kan er per stap in het openingsplan met testbewijzen?

Stap 3:

 • Evenementen
  • Evenementen zijn in stap 3 alleen toegestaan met toegangsbewijzen en met een verplichte vaste zitplek. Zonder toegangsbewijzen zijn er geen evenementen mogelijk. 
  • Om de maximale capaciteit bij evenementen te bepalen, wordt gekeken naar de evenementenvergunning. 
 • Voor toeschouwers bij professionele sportwedstrijden. 
  • Zonder toegangsbewijzen zijn er maximaal 50 personen bij een professionele sportwedstrijd toegestaan. 
 • Horeca en culturele instellingen. 
  • Zonder toegangsbewijzen zijn er maximaal 50 personen per ruimte in de horeca voor uiteten en in culturele instellingen toegestaan. 

Vanaf stap 4 is het onder voorwaarden mogelijk om de 1,5 meter los te laten. De precieze voorwaarden worden nog bepaald.

 

3.  Aan welke voorwaarden moeten organisatoren voldoen voor de inzet van coronatoegangsbewijzen?

 • Verplichte reservering, registratie en triage, mondkapjes en werken met gecontroleerde in- en uitstroom
 • Voor horecagelegenheden gelden de reguliere voorwaarden die gelden zonder toegangstesten in stap 3 (‘wait to be seated’, maximaal 4 personen per tafel en sluiting om 22.00 uur).
 • In het geval van evenementen zal daarnaast het reguliere vergunningstraject op lokaal niveau moeten worden doorlopen.

 

4. Kan de inzet van coronatoegangsbewijzen stopgezet worden als het slecht gaat met de epidemiologische situatie?

Ja. De epidemiologische situatie blijft leidend.

 

5. Hoeveel testcapaciteit is er beschikbaar?

De testcapaciteit wordt fors opgeschaald: er zijn 13 verschillende partijen aangetrokken om de testcapaciteit in mei en juni op te schalen naar 225.000 antigeentesten per dag. Daarnaast zal extra capaciteit gerealiseerd worden in XL-teststraten.

 

6. Waar moeten organisatoren zich melden als ze mee willen doen?

Ondernemingen in de sectoren en organisatoren van activiteiten die doorlopend testcapaciteit nodig hebben, hoeven zich niet te melden bij SON voor testcapaciteit. Het gaat om horeca, casino’s, bioscopen, theaters, muziekpodia en evenementen die niet passen binnen de hierboven genoemde evenementen. Voor deze doorlopende activiteiten zijn inschattingen opgesteld van de benodigde testcapaciteit. Enkel de evenementen die zorgen voor een incidentele piek in de totaal vraag naar toegangstesten moeten zich aanmelden bij SON zodat hierop geanticipeerd kan worden voor een zo goed mogelijke inschatting van de totaal benodigde testcapaciteit. Dat kan op: www.testenvoortoegang.org/organisatoren

 

7. Welke evenementen moeten zich melden bij het aanmeldportaal van SON?

U moet uw evenement aanmelden bij Stichting Open Nederland als:

 • Voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en hier minimaal 1.000 bezoekers aan deelnemen; of
 • Uw evenement plaatsvindt in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er hieraan tenminste 3000 bezoekers deelnemen.

Overige (kleinere) evenementen die in aanmerking komen voor Testen voor toegang hoeven zich niet apart aan te melden.

 

8. Wie bepaalt of een organisator mee mag doen?

In het openingsplan is aangegeven welke sectoren/voorzieningen in welke stap met coronatoegangsbewijzen mogen werken en welke voorwaarden er dan gelden. Het staat elke onderneming/instelling vrij om uiteindelijk wel of niet met  coronatoegangsbewijzen te werken en daarmee meer mogelijk te maken.

 

9. Hoe gaat de verdeelsystematiek tussen testaanbieders?

Het realiseren van testlocaties gebeurt op basis van regionale en landelijke spreiding. De testlocaties zijn verspreid over NL zodat iedereen in Nederland zich kan laten testen en er zo min mogelijk gereisd hoeft te worden voor het afnemen van een test. Maximaal 30 minuten met de auto. De testaanbieders worden op basis van een verdeelmodel bevoorraad voor testen voor toegang. Op basis van de verwachte vraag kunnen testaanbieders meer of minder testen afnemen.

 

10.  Waarom kan de overcapaciteit van de GGD’en niet gebruikt worden voor toegangstesten?

 • De primaire taak van de GGD’en is infectieziektebestrijding. Voor het testen van mensen met een verhoogd risico op corona moet er altijd genoeg capaciteit zijn, zodat besmettingen op tijd worden opgespoord.
 • Omdat de precieze vraag naar testcapaciteit onzeker en afhankelijk van verschillende factoren is, moeten de GGD’en altijd voorbereid zijn op een stijgende vraag. De overcapaciteit kan dus niet zomaar voor andere doeleinden worden ingezet.

 

11.   Wat is de definitie van een evenement?

De definitie van evenement uit de Twm: elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Samengevat;

 1. Reguliere exploitatie instellingen (plaats geopend volgens reguliere regels zoals max. 50 of max. 250 maar evenementendeel = activiteit zoals filmvertoning volgt evenementen regels).
 2. Eendaagse of meerdaagse evenementen, vaak gekoppeld aan vergunningverlening maar hoeft niet.

Quarantaineplicht

1. Hoe verloopt het proces vanaf het moment dat een handhavingscasus onderweg is? 

De quarantaineformulieren ten behoeve van handhaving worden dagelijks tussen 8.00 en 12.00 uur toegestuurd, ook in het weekend, in een verzegelde envelop. Omdat het veel gemeenten betreft in Nederland, is het niet mogelijk om iedere gemeente vooraf hierop te attenderen. E-mailverkeer is in verband met privacygevoelige gegevens helaas geen alternatief. 

Het is de bedoeling dat de envelop naar een vooraf opgegeven vast contactpersoon/adres wordt verstuurd. Meestal is dat een afdeling handhaving en toezicht; in elk geval een afdeling die in de regel 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar is om te handhaven. 

De handhavingsorganisatie of contactpersoon(/personen) dient de envelop wel in ontvangst te nemen. Dat kan ook via een baliemedewerker, als er maar een afleveradres en naam is opgegeven. 

Verder is het de bedoeling dat een handhavingsmedewerker zich zo snel mogelijk naar het quarantaineadres begeeft, bij voorkeur binnen 1 dag omdat er feitelijk maar 2 dagen zijn om te handhaven: formulieren komen op dag 3 bij de gemeente binnen vanuit het belteam en op dag 5 mag de quarantaine, bij een negatieve PCR, worden beëindigd.

 

2. Als je als centrumgemeente het aanspreekpunt bent voor de handhaving van de quarantaineplicht moet je in dit kader rekening houden met de AVG-regels?

Daar is met het opstellen van de handreiking en de procedure voor de verzending van de quarantaineformulieren rekening mee gehouden. Deze is AVG-proof en door experts goedgekeurd.

 

3. Moet de (evt) invorderingsprocedure (bestuurlijke boete) en (evt) bezwaar- en beroepsprocedures ook door de centrumgemeente afgehandeld worden?

Indien er gekozen wordt voor mandatering (zie mandaatbesluit) dan kan de centrumgemeente de invordering namens alle regiogemeenten afhandelen. Zo niet, dan dient de centrumgemeente het signaal door te sturen naar betreffende gemeente en moet die gemeente het zelf afhandelen. Het is wel raadzaam om dit duidelijk te bespreken met de regiogemeenten.