VNG-inzet landelijk herstelplan

Tijdens de formatie is al aangegeven dat het nieuwe kabinet met een herstelplan coronamaatregelen moet komen. Dit is van belang voor gemeenten omdat Nederland daarmee aanspraak kan maken op Europese gelden. Daarnaast is het belangrijk dat het nationale plan aansluit op plannen die gemeenten al in ontwikkeling hebben. Gemeenten zijn al voortvarend aan de slag met inwoners, ondernemers en diverse instanties en organisaties. Het landelijk plan zou daarin moeten faciliteren en stimuleren. 

NSOB-rapport: Omgaan met onvoorspelbaarheid

Het NSOB geeft zijn reflectie op al door gemeenten opgestelde herstelplannen. Aangevuld met de uitkomst van een aantal gesprekken zijn dilemma’s en vraagstukken opgesteld waarmee het college het gesprek kan starten over herstel en transitie. Ook biedt het NSOB handvatten om het gesprek in te richten. De VNG heeft dit aangevuld met een omvangrijke bronnenlijst en voorbeelden van hoe een herstelplan ingedeeld kan worden.

Bronnenlijst

Een overzicht van bronnen die helpen bij het nadenken over herstellen en vernieuwen na de coronacrisis. Het gaat om inhoudelijke gevolgen van corona, feiten en cijfers, instrumenten en denkwerk van planbureaus en anderen.

Weergave van hoe het NSOB-rapport als paraplu dient voor 3 andere rapporten

Invulling geven aan herstelplannen

De coronamaatregelen hebben impact gehad op diverse gemeentelijke beleidsterreinen. Onderstaande documenten geven vanuit deze invalshoek zicht op de thema’s die spelen. Er zijn groepen inwoners en ondernemers die sociaal of economisch zwaar zijn getroffen en ook op langere termijn ondersteuning nodig hebben. Tegelijk kan een herstelplan ook een stimulans zijn voor de economie en grote opgaven zoals woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie. 

Sociaal herstel

De commissie Sociale impact COVID-19 heeft het rapport ‘Sociaal sterker de crisis uit’ uitgebracht. De samenleving is door het coronavirus en de aanpak ervan stevig geraakt. Er zijn vooral zorgen over de positie van jongeren, zzp’ers en traditioneel kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Door samen met het rijk te investeren en te innoveren vanuit een langetermijnagenda op veerkracht, kansengelijkheid, eigenaarschap en sociale samenhang, kan de samenleving sterker uit de coronacrisis komen.

Economisch herstel

De coronamaatregelen hebben een enorme impact gehad op de economie; zowel op macro- als microniveau. Gemeenten speelden een belangrijke rol in de crisisfase (richting ondernemers en burgers), maar hebben ook een groot belang en een belangrijke rol in het economisch herstel. In de position paper ‘Gemeenten partner in economisch herstel en transitie’ wordt het beeld gedeeld hoe gemeenten daarin ook een bijdrage kunnen en moeten leveren.

Wonen, klimaat en energie

Samen met het IPO en de UvW heeft de VNG een gemeenschappelijke agenda ‘Krachtig groen herstel’ voor de volgende kabinetsperiode opgesteld op de thema’s wonen, economie en klimaat. Woningnood, adaptatie, mitigatie en de overgang naar duurzame energie zijn in de regio onlosmakelijk verbonden met elkaar. Herstel uit corona zou onlosmakelijk verbonden moeten zijn met deze majeure opgaven.