Tijdens de online VNG Dialogen komt steeds een actueel thema aan bod waarover verschillende experts en medewerkers en/of bestuurders uit het gemeentelijke veld in gesprek gaan. 

Er wordt continu geïnventariseerd welke behoeften er zijn vanuit gemeenten om een bepaald onderwerp te bespreken. Mogelijk volgen daarom meer webinars in deze serie. De tot nu gehouden dialogen kunt u hieronder terugkijken.

In- en externe samenwerking rondom steunpakketten Onderwijs en Jeugd

9 september 2021

De gemeenten Schiedam en Zoetermeer, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de GGD hebben in het webinar vanuit verschillende invalshoeken laten zien hoe de in- en externe samenwerking rondom steunpakketten Onderwijs en Jeugd eruit zien. Hierbij zijn voorbeelden gedeeld over de samenwerkingen vanuit cultuur en sport binnen gemeenten. Ook is er vanuit het NJi toegelicht hoe deze initiatieven en ontwikkelingen op een duurzame manier vorm kunnen krijgen. Tot slot is er vanuit de GGD gekeken welke handvatten er zijn om de thuisproblematiek en afstand tot vroege en voorschoolse educatie te signaleren.

Nieuwe kansen voor kansengelijkheid

8 juli 2021

In deze VNG Dialoog ging het over kansengelijkheid die als gevolg van de coronacrisis onder druk staat. De effecten van corona zijn onder andere zichtbaar in de gezondheidszorg, het onderwijs en bij de jeugd. Dit heeft tot zowel positieve als negatieve ontwikkelingen geleidt. Er is gesproken welke nieuwe kansen zijn ontstaan voor kansengelijkheid voor deze twee thema’s.

Veerkracht versterken in onzekerheid

1 juli 2021

Veerkracht laat zien hoe gemeenschappen en individuen negatieve impact van crises incasseren en oog hebben voor positieve veranderingen. Hoewel de maatschappelijke veerkracht aanzienlijk is, wordt deze op de proef gesteld door de onzekerheid die corona met zich meebrengt en de impact hiervan op de maatschappij. Dit webinar focust op hoe gemeenten hiermee kunnen omgaan en welke afwegingen hierbij essentieel zijn.

Steunpakketten Onderwijs en Jeugd

24 juni 2021

Er zijn diverse steunpakketten opgesteld voor de jeugd. Om meerwaarde en duurzame effecten voor de jeugd te creëren is een doelgerichte en samenhangende aanpak nodig. In deze VNG Dialoog is gesproken over welke coronasteunpakketten er zijn voor de jeugd en hoe deze aan elkaar verbonden kunnen worden. Daarbij is het stappenplan Samenhang corona-steunpakketten Jeugd toegelicht vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Daarnaast heeft de gemeente Helmond de interne verbinding gelegd tussen onderwijs en jeugd.

Bestaanszekerheid

17 juni 2021

We stonden stil bij ondernemers en inwoners die te maken hebben met een onzeker inkomen. Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht, Rutger Groot Wassink, wethouder in Amsterdam en Katja Rusinovic, lector Grootstedelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool, gingen het gesprek aan over hoe om te gaan met bestaans(on)zekerheid.

Omgaan met onvoorspelbaarheid in gemeentelijke herstelplannen

17 juni 2021

In dit webinar bespraken we hoe herstelagenda’s door gemeenten ingezet kunnen worden om de herstelfase van de coronacrisis vorm te geven. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft inzichtelijk gemaakt hoe deze onvoorspelbaarheid eruit ziet en hoe gemeenten hiermee kunnen omgaan. Vervolgens zijn voorbeelden gepresenteerd van de gemeente Rotterdam en de gemeente Hilversum. De deelnemers konden in subgroepen hun eigen voorbeelden delen en ervaringen uitwisselen.

Eigenaarschap

10 juni 2021

In deze VNG Dialoog stond het thema eigenaarschap centraal. Er is gekeken naar hoe eigenaarschap en de kennis, energie en ideeën van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven leidraad zijn voor elk herstel- en verbeteraanpak. Samen met Kavita Parbhudayal, wethouder bij de gemeente Den Haag en Micha de Winter, emeritus-hoogleraar maatschappelijke pedagogiek werd er gesproken over de rol van gemeenten binnen het thema eigenaarschap.

Bekijk de presentatie (pdf)

Sociale gevolgen van COVID-19, dashboards en vroege signalen

3 juni 2021

De coronacrisis heeft veel impact op de samenleving. In dit webinar bespraken we de sociale gevolgen van COVID-19 aan de hand van informatie dashboards en vroege signalen. Onno de Zwart van het Verwey-Jonker Instituut, Hidde Boonstra van de VNG en Gooitske Marsman van de gemeente Helmond gingen in op de cijfers achter de sociale impact van corona en hoe deze data en onderzoek zich vertalen naar beleidsvorming en een bredere kennisagenda voor de lokale praktijk.

Bezoekersmanagement in de openbare ruimte

22 april 2021

Bezoekersmanagement draagt bij aan veiligheid, leefbaarheid en beleving. De behoefte om bezoekersstromen te beïnvloeden is groot en actueler dan ooit. Of het nu gaat om winkelend publiek in het centrum of recreanten in een natuurgebied, hoe ga je ermee om? Welke tools, onderzoeken en voorbeelden zijn er inmiddels beschikbaar? En welke zaken zijn van belang?

Financiële compensatie

25 maart 2021

In deze VNG Dialoog werd eerst een update gegeven over de compensatie vanuit het rijk tot nu toe. De vragen hierover werden door de aanwezige deskundigen van de VNG beantwoord. Vervolgens gaf onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) een update over het lopende onderzoek naar de financiële consequenties van corona in Q1 en Q2. Na de dieptestudies loopt er nu een brede uitvraag onder gemeenten. Het webinar werd afgesloten met een update over de lopende gesprekken over de verantwoording.

Cultuur

15 maart 2021

Ruim 155 deelnemers kwamen digitaal bijeen voor een toelichting op de gids 'Corona, Cultuur en Gemeenten' die de VNG 2 weken geleden publiceerde. 3 gemeenten (Gouda, Barneveld en Almere) gaven een inkijkje in hun aanpak, achtergrond en resultaten van de inmiddels ingezette coronagelden. Steunmaatregelen van gemeenten variëren en bestaan veelal uit: coulancemaatregelen, overbruggingsteun, steun voor het maken van een doorstart, steun voor innovaties en steun aan amateurkunstverenigingen.

Heroriëntatie zelfstandig ondernemers

28 januari 2021

Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Per 1 januari 2021 kunnen gemeenten hen ondersteunen bij deze heroriëntatie. In dit webinar informeren we gemeenten over de wijze waarop zij heroriëntatie kunnen inrichten. Wat zijn de inhoudelijke en financiële kaders, wat is de behoefte van ondernemers, hoe organiseer je lokaal of regionaal de samenwerking tussen werk en inkomen en de ondernemersdienstverlening?

Perspectief voor jongeren: leren door doen

26 januari 2021

Aan de vooravond van de Dialoogweek oefenden zo'n 50 gemeenten het gesprek met jongeren. Onder leiding van Laurentien van Oranje-Nassau bespraken Eelco Eerenberg, Nederlands Jeugdinstituut en NJR mét jongeren wat hiervoor nodig is. 

Perspectief bieden aan jongeren

17 december 2020

De coronacrisis leidt tot veel psychische klachten onder jongeren: stress, vermoeidheid en depressie. Daarnaast hebben jongeren zorgen over school, werk en het niet kunnen afspreken met leeftijdsgenoten. Het gebrek aan perspectief door de coronacrisis vormt voor deze groep een groot probleem. Wat kunt u nu én voor de langere termijn doen om perspectief te bieden aan jongeren? In dit webinar delen gemeenten hun aanpak en gaan ze erover in gesprek.

Herstel van de lokale economie

10 december 2020

Bedrijven en burgers in gemeenten worden economisch hard geraakt door de crisis en de maatregelen. In dit webinar bespreken we de crisisaanpak van gemeenten en gaan we in op het plan van aanpak van de VNG voor economisch herstel en samenwerking daarin met provincies.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

19 november 2020

De VNG, advocatenkantoor Pels Rijcken en het ministerie van BZK presenteren in dit webinar de belangrijkste informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. 

(Deze dialoog werd ook gehouden op 17 november. Die versie kunt u terugkijken op YouTube)

Europese fondsen

12 november 2020

De Europese structuurfondsen en het crisis- en herstelpakket bieden mogelijkheden voor investeringen van gemeenten in innovatie, verduurzaming, de digitale transitie en het herstel van de arbeidsmarkt. We bespreken met staatssecretaris Mona Keijzer van EZK onder meer welke kansen, voorwaarden en valkuilen er voor gemeenten liggen.

Financiële compensatie COVID-19

5 november 2020

Tijdens het webinar presenteren we kort de gemaakte afspraken met het rijk en hoe de compensatie bij gemeenten komt. Speciale aandacht is er voor het sociaal domein, cultuur en sport.

Openbare ruimte (update)

Op 25 juni maakten we een update van de VNG Dialoog van 28 mei, naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Dat is goed nieuws, maar zet wel extra druk op de openbare ruimte. Met Maarten Loeffen (Directeur Stadswerk) en Syan Schaap (Event Safety Instituut, gespecialiseerd in crowd support) spraken we over wat dit in de praktijk betekent en hoe we kunnen omgaan met de uitdagingen die dit oplevert. 

Gemeentefinanciën en Gespreksagenda transitiefase 

25 juni 2020

Over gemeentefinanciën spraken we met Ali Rabarison en Irene Niessen. Marco Zannoni vertelde over de gespreksagenda, een hulpmiddel voor het maken van lokale keuzes. Pieter Jeroense gaf een update over de betrokkenheid van de VNG bij verschillende dossiers.

Scenarioplanning 

18 juni 2020

We spraken over scenarioplanning met Chris Ravensbergen (directeur VNG Risicobeheer) en Renate Kenter (senior consultant scenariostrategie bij De Ruijter Strategie). Marco Zannoni (directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) rondde de dialoog af met relevante ontwikkelingen voor het lokale bestuur.

Economische gevolgen

11 juni 2020

Boaz Adank (wethouder in Breda op de dossiers Economie, Werk en Bereikbaarheid en eerste locoburgemeester) en Daniëlle de Clerck (medewerker Ontwikkeling en P10 Programmacoördinator Sociaal Platteland bij de gemeente Sluis) spraken over de economische gevolgen van de crisis. Mariëtte Hamer (SER-voorzitter en initiatiefnemer van de Denktank Coronacrisis) vertelde via een video waarop we ons zouden moeten richten om de economie te herstellen. Abderrahman Kaouass (Managing consultant COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) rondde de dialoog af met relevante ontwikkelingen voor het lokale bestuur.

Kwetsbare groepen

4 juni 2020

In deze dialoog was het thema de gevolgen voor kwetsbare groepen in onze samenleving en handelingsperspectieven voor gemeenten. Paul Depla (voorzitter van de G40 en burgemeester van Breda) en Hans Boutellier (Wetenschappelijk adviseur Verwey-Jonker Instituut en bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht VU) deelden bevindingen over nieuwe kwetsbare doelgroepen in de coronacrisis naar aanleiding van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact. Marco Zannoni (Directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) rondde de dialoog af met relevante ontwikkelingen voor het lokale bestuur.

Openbare ruimte

Het thema van de eerste VNG Dialoog van 28 mei was de impact en kansen van de coronacrisis op de openbare ruimte. Hoe kunnen we omgaan met de claims op de schaarse openbare ruimte zodat we ons kunnen verplaatsen, vermaken en vermarkten? Hoe pakt u dit vraagstuk integraal op? Welke invalshoeken moet u belichten? Wat kunt u in eerste aanleg doen in het centrumgebied om de anderhalve meter afstand tussen bezoekers te waarborgen? Welke combinatie van maatregelen lijkt te werken? Deze VNG Dialoog in coronatijd werd inhoudelijk verzorgd door Maarten Loeffen (directeur Vereniging Stadswerk Nederland), Syan Schaap (Event Safety Institute (ESI)), algemeen directeur VNG Leonard Geluk en gespreksleider Ruben Maes.

Door technische problemen is het helaas niet mogelijk om deze dialoog terug te kijken. Onderstaand hebben we wel 2 powerpointpresentaties die bij deze dialoog horen: