Het College voor Dienstverleningszaken staat aan de start van een nieuwe bestuursperiode en overlegt vandaag voor het eerst in de nieuwe samenstelling. Het nieuwe College telt 7 nieuwe leden, waaronder voorzitter Roel Wever – Burgemeester Gemeente Heerlen.

Stand van zaken realisatiestrategie Common Ground

Common Ground bestaat inmiddels ruim 5 jaar en is al vaak op bestuurlijke tafels besproken. Er staat een sterke beweging met een gedeelde visie en er is een groeipact opgesteld door marktpartijen, gemeenten, ketenpartners en de VNG. De uitdaging ligt nu bij de operationele kant. Er leven veel verschillende opvattingen over het ‘hoe’ en er is behoefte aan een heldere realisatiestrategie.

Tijdens de Common Ground Meerdaagse is hard gewerkt aan in kaart brengen van dilemma’s en het bepalen van richting. De VNG heeft de uitkomsten van de meerdaagse in samenwerking met onder andere vertegenwoordigers van gemeenten, VDP, VIAG, IMG, Dimpact en leveranciers vertaald naar actiegerichte hoofdlijnen.

De focus van het Common Ground-programma ligt op het organiseren van collectieve standaarden. Hier speelt het College van Dienstverleningszaken een grote rol in. Er is een begeleidingsgroep ingesteld onder voorzitterschap van Taskforce Samen organiseren. Deze begeleidingsgroep ziet toe op een spoedige en effectieve uitwerking van een operationeel Common Ground programma.

Het College geeft een aantal aandachtspunten mee voor de uitwerking van het programma:

  • Bestuurlijke betrokkenheid bij de transitie is van groot belang. Het College ziet een rol voor zichzelf om Common Ground uit te dragen een als veranderproces met een bestuurlijk sterk verhaal met de onderliggende maatschappelijke opgave als uitgangspunt.
  • Digitale veiligheid moet heel goed meegenomen worden.
  • Koplopers zijn nu alleen grote gemeentes. Het is goed om ook juist kleine gemeentes aan te haken. Maak een gemêleerd gezelschap van koplopersgroep en zorg dat de functie eisen vanuit kleine gemeenten ook worden meegenomen.
  • Om open source goed te laten werken zijn andere manieren van inkoop en financiering nodig. Gemeenten zijn dan ook verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en doorontwikkeling. Welke taken komen bij gemeenten te liggen en waar kunnen we collectief op ontwikkelen. Hierop ondersteuning beleggen bij de VNG.

Besluit invoering Contractstandaarden Jeugd

Momenteel is er veel diversiteit in contracten binnen de jeugdzorg. Met contractstandaarden wordt onnodige diversiteit weggenomen, waardoor de administratieve lasten afnemen. Wel behoudt de gemeente haar beleidsruimte op bijvoorbeeld het gebied van innovatie, samenwerking en transformatie. Hierdoor houden gemeenten meer geld over, om bijvoorbeeld weer in de zorg te investeren.

Tijdens de ontwikkeling van de contractstandaarden is met vele partijen afgestemd. In dit ontwikkeltraject neemt het enthousiasme van gemeenten over standaarden eerder toe dan af. Ook aanbieders zijn betrokken bij het opstellen van de standaarden en zien veel voordelen.

Het College onderschrijft de nut en noodzaak en gaat akkoord met het voorleggen van de standaard aan het VNG bestuur, met mate van verbinding ‘verplicht’. Afgesproken wordt dat de ‘lessons learned’ actief mee worden meegenomen naar andere initiatieven, zoals de ontwikkeling van contractstandaarden in de WMO.

Werk aan Uitvoering

Voorzitter Roel Wever neemt als opvolger van Henri Lenferink plaats in de Ministeriele Commissie Uitvoering. Onderwerp van gesprek zijn gezinnen met multiproblematiek en de samenwerking door verschillende instanties. Hoe kunnen gemeenten het voortouw nemen in het ontwikkelen van het maatwerk over verschillende organisaties heen.

Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) geeft een korte introductie over de doorbraakmethode, als voorbeeld van methodisch werken aan maatwerk. Als we tussen verschillende organisaties - interbestuurlijk - vastleggen dat we op een vergelijkbare manier in processtappen werken, dan kunnen we beter samenwerken in dienstverlening aan inwoners met problemen. Methodisch gestandaardiseerd maatwerk biedt hier een oplossing.

Inmiddels levert de methodiek van IPW aan 25.300 professionals via eenduidige methodische stappen maatwerk aan inwoners. Dit levert per huishouden een besparing op van € 3.707 per casus en € 22.414 door het voorkomen van kosten. Op de eerste 1.000 huishoudens die via deze methode zijn geholpen is in totaal zo’n € 18 miljoen bespaard.

De tool levert ook data op. Zo zijn enkele ‘giftige cocktails’ ontdekt: een patroon van opgestapelde oorzaken voor het ontstaan van multiprobleemgezinnnen. Deze data kunnen gebruikt worden om de transformatie van het sociaal domein door te ontwikkelen. Of er wordt via de data zichtbaar dat in een wijk een bepaalde problematiek veel terugkomt, zodat daar gericht een voorziening op kan worden georganiseerd.

Het College wil zich inzetten voor de opschaling van methodisch standaardiseren op gebied van multiproblematiek. Hierbij wordt wel benadrukt dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is om te bezuinigen. De motivatie komt voort vanuit het verbeteren van dienstverlening en het opbouwen van vertrouwen als overheid rondom het ondersteunen en oplossingen aanreiken voor multiproblematiek bij onze inwoners. We mogen inwoners niet meer kwaad dan goed te doen door te motiveren vanuit financiële besparing. Hoe kunnen we dit schalen met het goede verhaal? Vanuit VNG worden momenteel verschillende vormen van methodisch standaardiseren op multiproblematiek verkend. VNG werkt een voorstel uit voor een standaard.

Informatieveiligheid

De InformatieBeveiligingsDienst (IBD) heeft het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023/2024 uitgebracht. In deze tweejaarlijkse publicatie zet de IBD uiteen welke dreigingen ze ziet, hoe de gemeenten de weerbaarheid kunnen verhogen en welke uitdagingen dat met zich meebrengt.

Het College stelt zich op als ambassadeur met als doel om informatiebeveiliging prominenter op de bestuurlijke agenda te krijgen. Het is op dit moment nog niet goed te duiden of we er als gemeenten nu al genoeg aandacht aan besteden en wat we nog meer zouden moeten en kunnen doen. Het college geeft een aantal vragen mee: In hoeverre is de financiering nu voldoende? Zijn wij als gemeenten bereid om meer geld te betalen voor centrale afhandeling? Welke stappen kunnen we zetten om kleine gemeentes hierbij te ondersteunen? Rondom deze vragen wordt een vervolggesprek georganiseerd.

Informatie

Op deze pagina over het College voor Dienstverleningszaken vindt u meer informatie over de rol en de taken van het CvD én een overzicht van CvD-leden en adviseurs.

Heeft u specifieke vragen gericht aan het College voor Dienstverleningszaken? Mail dan naar samenorganiseren@vng.nl en we nemen contact met u op.