Een goede registratie van arbeidsmigranten is al lange tijd een probleem. Arbeidsmigranten worden ingeschreven als niet-ingezetenen in de Basisregistratie Personen, het Register Niet-Ingezetenen (RNI). Bij inschrijving in de BRP als niet-ingezetene krijgen arbeidsmigranten een Burgerservicenummer (BSN). Naast een kleine set persoonsgegevens wordt ook het woonadres van de arbeidsmigrant in het buitenland geregistreerd, maar het verblijfadres in Nederland niet. Het is onbekend op welk adres de arbeidsmigrant in Nederland verblijft.

Bestuurlijke standpunten

De aanpak van de problematiek valt of staat met zicht op arbeidsmigratie. Slechte registratie van arbeidsmigranten is al lange tijd een probleem en dit werkt door in misstanden op andere terreinen. Het is vaak onbekend op welk adres de arbeidsmigrant verblijft en contactgegevens zijn niet bekend. Een juiste registratie is een voorwaarde om zaken als uitbuiting, fraude en andere misstanden terug te dringen. Gemeenten kunnen dan gericht beleid maken en handhaven. Het verblijfadres en contactgegevens moeten worden geregistreerd en er moeten maatregelen worden genomen om verkeerde of niet actuele inschrijving tegen te gaan.

Lees alle bestuurlijke standpunten hier:

> 7 Bestuurlijke standpunten VNG arbeidsmigranten, december 2020 (pdf)

Welke implicaties heeft het tweede advies van het Aanjaagteam voor gemeenten?

  • Registratie van arbeidsmigranten gaat een veranderende werkwijze vragen van gemeenten. Dit betekent dat mensen actief ingeschreven moeten worden en er ook extra taken bijkomen op het gebied van toezicht en handhaving om een vervuilde registratie tegen te gaan.
  • Er wordt geadviseerd dat de registratie wordt aangepast zodat contactgegevens en verblijfadres worden geregistreerd. Dit vraagt nog wel wat van gemeenten qua praktische uitvoerbaarheid en een systeemaanpassing.
  • Als het verblijfsadres geregistreerd wordt in de RNI dan adviseert het Aanjaagteam om de arbeidsmigrant ‘mee te laten tellen’ in het gemeentefonds. Dit zorgt deels voor compensatie van de kosten die gemeenten moeten maken voor arbeidsmigranten.
  • Het advies is om arbeidsmigranten altijd in te schrijven op het verblijfadres dat zij aangeven ook als huisvesting van arbeidsmigranten niet is toegestaan op basis van het bestemmingsplan. Dat probleem doet zich nu ook voor bij ingezetenen.
  • Het advies is om gemeenten arbeidsmigranten te laten informeren over tal van rechten en plichten. Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat veel arbeidsmigranten die al ingeschreven zijn in de RNI niet vanzelf meer bij een gemeente aankloppen.
  • Het advies gaat niet in op hoe arbeidsmigranten bereikt kunnen worden die eerder in Nederland hebben gewerkt en zich niet melden bij een RNI-loket.

Documenten

Basisregistratie Personen - registratie arbeidsmigranten | Kamerbrief

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over zijn aanpak voor het verbeteren van de registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP).
> Meer informatie