Naast een algemeen tekort aan woningen is er ook een nijpend tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit is één van de redenen, naast financiële redenen, dat er op veel plekken uitgeweken wordt naar alternatieven vormen van huisvesting. Met onder meer als gevolg dat grote groepen arbeidsmigranten in kwalitatief slechte en illegale huisvesting verblijven. Veel gemeenten worstelen hiermee. Naleving ondersteunt gemeenten met regionale oriëntatie en handhavingsexpertise bij de aanpak van deze problematiek.

Bestuurlijke standpunten

Er moet meer en betere huisvesting worden gerealiseerd en er moet landelijk één keurmerk worden gehanteerd voor de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook pleit de VNG ervoor dat gemeenten meer regelruimte en flexibiliteit in bestemmingsplannen krijgen.

Lees alle bestuurlijke standpunten hier:

> 7 Bestuurlijke standpunten VNG arbeidsmigranten, december 2020 (pdf)

Welke implicaties heeft het tweede advies van het Aanjaagteam voor gemeenten?

  • Er wordt van gemeenten verwacht dat ze de bouw van extra huisvesting van arbeidsmigranten gaan faciliteren. Er is momenteel een tekort van circa 150.000 bedden.
  • Er wordt van gemeenten gevraagd om meer aan de voorkant te sturen op de opgave voor arbeidsmigranten. Daarnaast wordt er ook geadviseerd om gemeenten te helpen met de instrumenten die huidige regelgeving biedt als mede de handhaving van gemeenten op het vraagstuk van huisvesting.
  • Er wordt geadviseerd een verhuurdersvergunning in te voeren. Hiervoor moet nog de juiste wettelijke grondslag worden gecreëerd.
  • Een voorwaarde voor de vergunning zou volgens het advies moeten zijn dat de huisvesting is gecertificeerd. Er wordt een integratie voorgesteld van het SNF en AKF-keurmerk met een aantal verbeteringen. Er moet een samenwerking komen tussen de certificering en de gemeentelijke handhaving op huisvesting.
  • Er wordt voorgesteld dat in het geïntegreerde keurmerk het uitgangspunt van geldt één persoon per kamer. Als VNG hebben we in onze standpunten opgenomen dat dit een keuze en geen verplichting moet zijn.
  • Er wordt landelijk een opgave vastgesteld voor aantallen huisvesting die uiteindelijk door dialoog in de regio’s en in afstemming en met hulp van de provincies vertaald wordt naar een gemeentelijke opgave.
  • Er wordt een effectrapportage voorgesteld bij het vestigen van nieuwe bedrijven en de vraag naar arbeidsmigranten en de huisvesting van arbeidsmigranten.