Naast de programma's moeten gemeenten minimaal zeven programmaoverstijgende paragrafen in de begroting opnemen (BBV-verplichting). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen gaan over:

  • lokale heffingen
  • weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • onderhoud kapitaalgoederen
  • financiering
  • bedrijfsvoering
  • verbonden partijen
  • grondbeleid

De gemeenteraad kan ervoor kiezen extra paragrafen toe te voegen wanneer een onderwerp om extra aandacht vraagt. Bijvoorbeeld bij grote projecten of subsidies.

Meer informatie

De wettelijke basis voor de paragrafen is vastgelegd in artikel 9 van het BBV.