De beleidsbegroting van een gemeente heeft altijd een programmaplan. Dat is grotendeels een uitwerking van de strategische visie van de gemeente, zoals deze bijvoorbeeld in het raads- en collegeprogramma is vastgelegd. 

Het programmaplan heeft een aantal verplichte onderdelen:

  1. de te realiseren programma's
  2. een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
  3. een overzicht van de kosten van overhead
  4. het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en
  5. het bedrag voor onvoorzien

De onderdelen 2 t/m 5 maken geen deel uit van de programma’s, het zijn aparte hoofdstukken binnen het programmaplan. Deze vier kunnen overigens wel samen in een hoofdstuk worden opgenomen, zolang het maar aparte onderdelen binnen de begroting zijn.