Deze handreiking is ontwikkeld om gemeenten een aantal handvatten te bieden bij het inkopen van de benodigde IV/ICT-diensten voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. 

De doelgroep voor de factsheet zijn betrokken beleidsambtenaren, IV/ICT inkopers, contract- en leveranciersmanagers en informatieadviseurs. De scope van de handreiking is beperkt tot de interne gemeentelijke informatievoorziening.

De handreiking helpt gemeenten bij de inkoop van IV/ICT-diensten en is onderdeel van de ondersteuningsproducten op het gebied van informatievoorziening voor de nieuwe Wet inburgering

Voor de uitwisseling tussen gemeenten en lokale en regionale aanbieders kunnen gemeenten gebruik maken van de Handreiking Gegevensuitwisseling. Op basis hiervan kunnen gemeenten de vereisten die zij stellen aan de gegevensuitwisseling meenemen in hun inkoop en aanbesteding van aanbieders. Dit geeft gemeenten de garantie dat zij de juiste informatie op de juiste wijze aangeleverd krijgen.

De basis voor de gemeentelijke inkoop IV/ICT-diensten

In het eindrapport ‘Uitvoeringstoets Wet inburgering’ is opgesomd welke onderdelen gemeenten moeten inrichten voor de uitvoering van de nieuwe wet. De nieuwe Wet inburgering heeft binnen het IV/ICT-domein impact op:

  • De inkoop van registratiesystemen
  • Het aanpassen of uitbreiden van huidige systemen 
  • Koppeling van systemen

De impact van de nieuwe Wet inburgering op de lokale gemeentelijke informatievoorziening (IV) is afhankelijk van zowel de landelijke stelselafspraken als de keuzes die een gemeente zelf maakt over hoe zij de wet gaan uitvoeren. Gemeenten zijn autonoom en kunnen in belangrijke mate zelf bepalen hoe zij de uitvoering van de wet lokaal organiseren. De wijze waarop gemeenten hun nieuwe regierol invullen en vertalen naar de benodigde IV verschilt sterk per gemeente. 

De meeste gemeenten zijn voor het uitvoeren van de nieuwe wet afhankelijk van maatwerk software die eigendom is van private partijen. Daarin verschillen gemeenten van de landelijke uitvoerders zoals DUO, COA en CBS. De landelijke ketenpartners zijn veelal zelf eigenaar van software voor het uitvoeren van hun overheidstaken. De afhankelijkheid van de markt betekent dat de meeste gemeenten weinig tot geen invloed hebben op de ontwikkeling van de benodigde IV. 

Disclaimer

Deze handreiking is geschreven op een moment waarop de lagere regelgeving nog niet definitief is vastgesteld. Er kunnen daarom nog wijzigingen worden doorgevoerd. Deze handreiking geeft stappen waarmee de gemeente vast aan de slag kan.