VNG Magazine nummer 8, 7 mei 2021

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 15 april 2021

De bestuursvergadering begint met een terugblik op het Bestuurlijk Overleg Jeugd dat eerder op deze dag heeft plaatsgevonden en als constructief is ervaren. Daarna wordt gesproken over de inzet van de VNG tijdens de kabinetsformatie, waarin de financiële problemen van gemeenten centraal staan.

Visitatiecommissie Sociaal Domein (Marjanne Sint)
Marjanne Sint geeft het bestuur een toelichting op de vierde tussenrapportage van de Visitatiecommissie Sociaal Domein, waarvan zij voorzitter is. Inmiddels zijn 23 gemeenten gevisiteerd. De hoofdlijn in de rapportage is niet nieuw: het beslag op de gemeentelijke middelen door het sociaal domein is enorm. Het verdringt noodzakelijke uitgaven op andere terreinen. Ook bij gemeenten die grip hebben op de uitgaven in het sociaal domein zijn de huidige middelen ontoereikend. De visitatiecommissie bevestigt niet alleen de financiële problematiek, maar formuleert op basis van de visitaties ook concrete adviezen waarmee gemeenten zelf aan de slag kunnen in deze moeilijke situatie. Het bestuur herkent zich in de bevindingen en adviezen. De voorzitter complimenteert Marjanne Sint en haar commissie met hun werk. Ook in de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) is de tussenrapportage met instemming ontvangen. Het bestuur geeft als advies mee ervoor te zorgen dat de bevindingen van de visitatiecommissie worden gedeeld met alle gemeenten (bijvoorbeeld via webinars) zodat gemeenten van elkaar kunnen leren.

Herstelfase na Covid-19 (Paul Depla)
Het VNG-bestuur ontvangt nog een gast: burgemeester Paul Depla van Breda. Hij is voorzitter van de Commissie Sociale Impact Covid-19. Dit is één van de twee trajecten waarmee de VNG zich richt op de herstelperiode na de coronacrisis. Het andere traject is gericht op het economisch herstel, onder leiding van wethouder Boaz Adank van Breda (zie ook VNG Magazine van 16 april).

Paul Depla neemt het bestuur kort mee in de doelstellingen van de commissie. Dat is als eerste het versterken van gemeenten in de overgang van nationale crisisaanpak naar lokaal herstel. Gemeenten hebben inspiratiebronnen en voorbeelden nodig om hun eigen lokale herstelagenda te ontwikkelen. Het is ook belangrijk om de rol van het rijk helder te formuleren bij de realisatie van herstelambities.

De commissie zal in het eindrapport – dat binnenkort wordt aangeboden aan het VNG-bestuur – aandacht vragen voor kansengelijkheid, veerkracht in de samenleving, eigen regie van inwoners en ondernemers en sociale samenhang.

Overige onderwerpen
De conceptstukken voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 16 juni worden kort besproken. Met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds wordt gemeld dat de consultatie onder gemeenten tot na de zomer wordt uitgesteld. De reden is dat de Raad voor het Openbaar Bestuur meer tijd nodig heeft voor zijn advies. Harriët Tiemens is voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Zij legt aan de andere bestuursleden de VNG-inzet in het Bestuurlijk Overleg Omgevingswet op 21 april voor.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging