VNG Magazine nummer 17, 6 november 2020

Tekst: VNG

Boodschap ALV VNG aan kabinet

De VNG doet opnieuw een dringend beroep op het kabinet om gemeenten structureel meer financiële ruimte te geven. Dat schrijft de VNG in een brief aan het kabinet, waarin de boodschap van de Algemene Ledenvergadering van 25 september wordt doorgegeven.
In de ALV hebben de gemeenten opnieuw aangegeven dat ‘de grens is bereikt’. De moties over de noodzaak van structurele én incidentele oplossingen zijn steeds unaniem of met grote meerderheden aangenomen. Het gaat daarbij om de herverdeling van het gemeentefonds, het onderzoek naar de kosten voor jeugdhulp, en de noodzaak van structurele én incidentele oplossingen voor financiële tekorten.

Verslag bestuursvergadering 29 oktober 2020

Het bestuur verwelkomde twee nieuwe (waarnemend) leden: Anne Mulder, wethouder Den Haag, en Harriët Tiemens, wethouder Nijmegen en de nieuwe voorzitter van de commissie Ruimte Wonen en Mobiliteit.

Inzet kabinetsformatie
Het bestuur heeft de VNG-inzet voor de kabinetsformatie besproken. De inzet bestaat uit vier sporen waarbij de sporen 1 en 2 randvoorwaardelijk zijn voor de sporen 3 en 4.
Spoor 1: structurele financiële middelen voor gemeenten.
Spoor 2: een wet op de decentrale overheden ter verbetering van de interbestuurlijke verhoudingen.
Spoor 3: een aanbod aan het Rijk voor de bijdrage van gemeenten in samenwerking met de overige decentrale overheden op de thema’s: wonen, klimaat, regionale economie en digitalisering.
Spoor 4: focus op de uitvoering waarbij kwetsbare inwoners centraal staan.

Gemeentefonds
Naar aanleiding van de evaluatie van de normering van het gemeentefonds (de wijze waarop de hoogte van het jaarlijks accres voor het gemeentefonds wordt bepaald) is het bestuur akkoord gegaan met handhaving van de brede koppeling. Wel is er behoefte aan meer stabiliteit van de accresramingen.
Het herijkte gemeentefonds laat nog een aantal uitschieters zien die niet direct verklaard kunnen worden. Deze uitschieters worden nader onderzocht. De consultatie wordt daarom uitgesteld. BZK en de VNG zullen gemeenten binnenkort informeren over de consultatie.

Klimaatakkoord
Het bestuur is geïnformeerd over de tussenstand van het onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord over de periode 2022-2030. De ROB voert dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van BZK en brengt in december advies uit.
Het bestuur is akkoord gegaan met het voorstel voor een verdeelsystematiek voor de Regionale Energiestrategieën, mochten deze onverhoopt niet optellen tot de te realiseren 35 terawattuur. Het bestuur gaat er overigens vanuit dat deze risicoparagraaf niet gebruikt hoeft te worden, aangezien de concept-RES’en bij elkaar al meer dan 50 TWh aan duurzame elektriciteit opleveren.  

Handreiking en aanbevelingen expertiseteam vitalisering lokale journalistiek
Het bestuur heeft met veel waardering de handreiking en aanbevelingen van het expertiseteam vitalisering lokale journalistiek besproken en onderschrijft deze van harte. De lokale media en journalistiek staan onder druk, terwijl zij ‘de zuurstof van een florerende lokale gemeenschap zijn’. Het advies benadrukt het belang van lokaal mediabeleid en geeft gemeenten hiervoor concrete handvatten.

Verder sprak het bestuur over:
De ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota inzet cao (hierover volgt aparte berichtgeving);
De instelling van een bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten;
Rechtzetten van scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds sociale woningbouw;
Het actieplan van het expertiseteam lokale politieke partijen met als belangrijkste doel gelijke behandeling van lokale politieke partijen;
Het belang van een integrale aanpak voor opvang en huisvesting van statushouders. Dit vanwege de verwachte grote toestroom van statushouders volgend jaar.

Programma VNG Bestuurdersdag

Op vrijdag 27 november vindt van 13.00-15.40 uur de online VNG Bestuurdersdag plaats. In een kort plenair deel spreken onze voorzitter Jan van Zanen en rijksbouwmeester Floris Alkemade. Vervolgens is er in twee ronden van tien deelsessies op actuele thema’s ruimte voor inhoudelijke verdieping. De inzet voor de kabinetsformatie staat centraal op de digitale VNG Bestuurdersdag.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl