Nummer 7, 2017

Tekst: VNG

Eind maart vergaderde de subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers. Zij spraken onder andere over raadsvergoedingen en de woonplaatsvereiste van de wethouder. De commissie Ruimte en Wonen is een gezamenlijk overleg gestart met de subcommissie Water over klimaatadaptatie. Op deze pagina kunt u een korte impressie lezen. De volledige verslagen treft u aan op www.vng.nl.

Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Het werk van raadsleden is zwaarder en veeleisender geworden, blijkt uit verschillende onderzoeken. De geboden financiële compensatie staat vaak niet in verhouding tot de taakzwaarte. De commissie besprak het interne advies van de VNG over de aanpassing van de raadsvergoedingen en de (bredere) heroverweging van de vergoeding van álle politieke ambtsdragers. De verkennende gesprekken met BZK over dit onderwerp zijn gestart.

Periodiek kijkt BZK samen met VNG, IPO, UvW en de beroepsverenigingen naar hoe de rechtsposities van politieke ambtsdragers kunnen worden gemoderniseerd en onnodige verschillen kunnen worden weggenomen. De commissie sprak over het politieke ambt in de praktijk en wensen/behoeften ten aanzien van de rechtspositie. Geconstateerd werd dat er voor bestuurders nu te weinig is geregeld voor begeleiding bij ziekte en loopbaanontwikkeling. Een ander aandachtspunt is een eenduidigere regeling voor de tegemoetkoming in reiskosten voor raadsleden. Deze en andere punten worden meegenomen naar het rechtspositieoverleg met BZK.

Tot slot is zowel in de subcommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers als in de commissie Bestuur en Veiligheid gesproken over de consultatie van BZK inzake het wetsvoorstel voor verruiming van de ontheffing woonplaatsvereiste voor wethouders. Beide commissies hebben ingestemd met het voorstel, waarmee meer maatwerk mogelijk wordt gemaakt en recht wordt gedaan aan het principe van lokale autonomie.

Ruimte en Wonen

Het eerste uur overlegde de commissie Ruimte en Wonen samen met de subcommissie Water over de klimaatadaptatie (zie de kolom hiernaast).

Daarna sprak de commissie over de ruimtelijke impact van de energietransitie; die is enorm. Met name windmolens en zonnepanelen hebben gevolgen voor het landschap. De energieopgave die het Rijk heeft gesteld, betekent een enorme inspanning voor gemeenten. De keuzemogelijkheden om de doelen te bereiken, zijn beperkt omdat technologie, bottom-up en ‘de markt’ het vraagstuk niet zullen oplossen. We zullen alles uit de kast moeten halen. Enkele mijlpalen zijn nu al de Energieagenda, Green Deal Aardgasvrije Wijken, de Investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland (VNG, IPO en UvW) en de Bouwagenda.

Na de commissievergadering is de Bouwagenda gepresenteerd. Deze wordt op een aantal onderwerpen geconcretiseerd. De VNG is betrokken bij de versnelling van de verduurzaming van het corporatiebezit. De commissie stemt in met het voornemen, ervan uitgaande dat het Rijk hiervoor extra middelen (bijvoorbeeld uit de verhuurderheffing) beschikbaar stelt. Er zijn twee opmerkingen gemaakt. De verduurzaming mag niet beperkt blijven tot energiemaatregelen, maar moet ook inspelen op klimaatadaptatie. En de Bouwagenda moet veel aandacht besteden aan de particuliere woningvoorraad (koop en particuliere huur) en bewerkstelligen dat de gemeente instrumenten krijgt om verduurzaming hiervan te bevorderen.

Water

Het is belangrijk dat klimaatadaptatie onderdeel wordt van omgevingsvisies. Om de behoeften voor de komende twintig jaar een goede plek te geven, is het belangrijk om samen te werken met regionale partijen, breder dan de overheid.

De woningvoorraad moet klimaatbestendig worden gemaakt. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen nieuwbouw en herstructurering. Het gaat niet alleen om locatiekeuzes, maar ook om de technische uitvoering van gebouwen die waterrobuust moet zijn. In de openbare ruimte blijkt dat klimaatveranderingen verschillende gevolgen kunnen hebben: onder meer wateroverlast op plekken waar die nooit voorkwam, versnelde bodemdaling en hitte-eilanden. Ook andere ontwikkelingen beïnvloeden het ontstaan van wateroverlast: verdichting, plastificering op landbouwgronden, ander gebruik van vrijkomende agrarische bebouwing.

Het Rijk en de koepels voeren gesprekken over een nieuw te sluiten Bestuursakkoord water. De commissieleden hebben met elkaar van gedachten gewisseld over wat er op de thema’s waterketen, water en klimaat, waterkwaliteit, financiering, samenwerking, energie en circulaire economie ingebracht zou moeten worden. In het huidige Bestuursakkoord Water is een doelmatigheidswinst afgesproken. Die wordt weer gemonitord.

Meer over de commissies en het vergaderschema

www.vng.nl//bestuur-en-commissies-vng