VNG Magazine nummer 2, 8 februari 2019
 
Tekst: VNG
 
Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies  

Brexit

De commissie Europa en Internationaal ging op 18 januari in gesprek met Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, over de toekomst van Europa. Volgens de minister was de hoop om tot een akkoord te komen vóór 29 maart 2019 nog niet verloren, maar hij benadrukte wel het belang van een goede voorbereiding op een harde brexit. Ook Annemiek Jetten (burgemeester Vlaardingen) en Cor Lamers (burgemeester Schiedam) wezen op het belang van een goede voorbereiding. De regio Rijnmond moet bijvoorbeeld lange files met vrachtverkeer opvangen mocht er een harde brexit plaatsvinden. De minister wees op de Kamerbief over de gevolgen van verschillende brexit-scenario’s en hoe daarop te anticiperen (zie ook p. 12).  De commissie besprak met minister Blok ook de Strategische Agenda voor de volgende mandaatperiode en de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei. Omdat er een nieuwe Europese Commissie wordt geïnstalleerd, vraagt de VNG betere regelgeving, en betere programmering en samenhang van de strategische agenda van de EU.

Veiligheid

Paul Depla, burgemeester van Breda, hield in de commissie Bestuur en Veiligheid een presentatie over het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) in Breda. Met dit systeem kunnen gegevens uit de basisadministratie gekoppeld en geanalyseerd worden. Zo kan de gemeente effectiever georganiseerde misdaad en ondermijning opsporen. Depla ziet de grotere informatievoorziening en analyse die het systeem oplevert als een groot voordeel voor gemeenten.  

Btw sport

In de commissie Financiën kwam het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties aan de orde. Door een wetswijziging vervalt dit recht, hetgeen leidt tot een structurele extra belastingopbrengst van 241 miljoen euro voor de rijksoverheid. Het kabinet heeft aangegeven de opbrengst van deze extra belastingmaatregel terug te laten vloeien naar de gedupeerden via een specifieke uitkering voor gemeenten en een subsidieregeling voor amateursportorganisaties. Deze regelingen kennen op dit moment het manco van een vaststaand macrobudget. Als in 2019 blijkt dat veel meer dan verwacht een beroep wordt gedaan op de specifieke uitkering dan zal ook de belastingopbrengst door de verruiming van de sportvrijstelling hoger zijn en zal de VNG het Rijk wijzen op de toezegging van het kabinet dat de maatregel niet tot een lastenverzwaring moet leiden. Dit moet naar het oordeel van de commissie leiden tot aanpassingen van het budget voor de specifieke uitkering.  

Asbestdaken

Voor de sanering van asbestdaken komt een fonds waar eigenaren leningen kunnen afsluiten. Het fonds wordt gevoed met bijdragen van het Rijk, de provincies en wellicht ook gemeenten. De leden van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu hebben hierbij verschillende opmerkingen:
- Er zijn nog diverse zaken onduidelijk, met name kosten en financiële risico’s voor gemeenten bij aansluiting bij het fonds. Hoe om te gaan met asbestsanering bij bedrijven? Hoe worden de risico’s van het fonds verdeeld? Wat wordt er van gemeenten verwacht?
- De asbestproblematiek is heel ongelijk verdeeld over gemeenten. Dat betekent dat sommige gemeenten grote risico’s gaan lopen. Gemeenten moeten goed in kaart brengen waar lokaal de risico’s liggen, bijvoorbeeld omvang en samenstelling van saneringsopgave, relaties met vrijkomende agrarische bebouwing, financieel kwetsbare groepen en energietransitie.
- Er zijn gemeenten die de kosten willen dekken door asbestsanering te combineren met zonnepanelen op daken.
- Er wordt gewaarschuwd voor te strikte voorwaarden vanuit het fonds (dat was het geval bij leningen voor funderingsherstel).
- Er wordt opgemerkt dat opstalverzekeraars panden met asbestdaken niet langer willen verzekeren. Als er dan toch wat gebeurt, zitten gemeenten met gigantische kosten.
 
De conclusie is dat de VNG betrokken wil worden bij de vormgeving van het fonds, en daarbij gebruik wil maken van een netwerk van gemeentelijke koplopers.
 
Meer over de commissies en het vergaderschema vng.nl/vereniging