VNG Magazine nummer 10, 15 juni 2018

Tekst: VNG
 

Op 17 mei 2018 vergaderde de subcommissie Jeugd. De commissie Onderwijs, Cultuur en Sport en de commissie Financiën kwamen op 24 mei bijeen. Op deze pagina leest u op hoofdlijnen waarover zij spraken. Meer informatie over de commissies en de vergaderingen kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Jeugd  

Het wetsvoorstel dat de wijziging van het woonplaatsbeginsel regelt, is nog niet van kracht omdat de Tweede Kamer zich er nog over moet buigen. De ingangsdatum wordt 1 januari 2020. De compensatieregeling wordt met een jaar verlengd.
 
Sinds december 2017 zijn gemeenten op de hoogte van de Model Subsidieregeling gecertificeerde instellingen (GI). Uit de praktijk blijkt dat de materie complex is en dat gemeenten een langdurige subsidierelatie aangaan met ‘hun’ GI, terwijl dit niet de bedoeling is. Er moet namelijk sprake zijn van een bepaalde vorm van selectie. De commissie besloot daarom om de modelsubsidieregeling te gebruiken met een ‘bijsluiter’ waarin beschreven staat wat het doel is van deze regeling. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van ervaringen een nieuwe versie met verbeterpunten opgesteld.
 
De commissie sprak ook over de uitwerking van het Transformatiefonds. Jeugdzorgregio’s komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds door ‘Regionale deals Jeugd’ af te sluiten. Hiertoe stellen jeugdzorgregio’s in 2018 een meerjarig transformatieplan op, voor ten minste de periode 2018 tot en met 2020. Voor de uitwerking van dit fonds is een conceptstuk opgesteld. De commissie heeft nog een aantal opmerkingen, dat in het stuk wordt verwerkt. Zo wordt besloten dat voor de financiële verdeling alle kinderen tot 23 jaar worden meegeteld.

Onderwijs, Cultuur en Sport  

De commissie bepleitte bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) betere aansluiting op bestaand beleid en meer afstemming tussen departementen. Gelet op het tekort op het sociaal domein is het beroep op het verhoogd accres Gemeentefonds een financieel aandachtspunt.
 
Nuffic heeft laten zien dat de instroom van buitenlandse leerlingen steeds gevarieerder wordt, dus is meer lokaal maatwerk nodig. Nuffic werkt aan een menukaart voor gemeenten. De commissie wil per 2019 tijdelijk een decentralisatie-uitkering volwasseneneducatie voor centrumgemeenten in arbeidsmarktregio’s. Daarna liefst een bredere taalregeling voor alle gemeenten. Men constateerde dat het rijksvoorstel voor de nieuwe verdeling onderwijsachterstandengelden eerlijk is, maar forse herverdeeleffecten veroorzaakt. De commissie wenst gemeenten nader te consulteren over het onderwijshuisvestingsvoorstel van de VNG, de PO-Raad en de VO-raad alvorens ermee naar het Rijk te gaan.  
 
Bij de arbeidsmarktagenda cultuur en creativiteit gaan twee gemeenten als voorbeeld dienen. Van de sector wordt een uitwerking verwacht van de honoraria en de Fair Practice Code. In het actualiseringsvoorstel voor de Governance Code Cultuur is de bepleite autonomie nog niet helder. De popmuzieksector presenteerde de meerwaarde van een regionale ketenaanpak.  
 
De thema’s van het concept-Sportakkoord zijn herkenbaar, maar het moet duidelijker worden wat het voor gemeenten betekent. De nieuwe bestuurlijke afspraken Brede impuls combinatiefuncties vergen nog wat rekenwerk.

Financiën  

De commissie besprak de normvergoeding onderwijshuisvesting. Onlangs presenteerden de VNG, PO-Raad en VO-raad een gezamenlijk voorstel om een aantal zaken in het stelsel te verbeteren, zoals renovatie, meerjarige planning en opheffen investeringsverbod primair onderwijs. Een volgende stap is de versnelling van de verduurzaming. Dat proces hangt samen met het klimaatakkoord. De VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport beheert het onderwerp maar werkt daarin samen met de commissie Financiën.
 
Het macrobudget voor de BUIG vertoont ook in 2017 een fors tekort. De commissie discussieerde over de oorzaken daarvan (zie de brief van 5 april 2018 aan minister Ollongren) en maakte procesafspraken over de begeleiding van dit onderwerp richting de ALV.
 
In 2015 zijn de middelen voor Volwasseneneducatie (WEB) uit het participatiebudget gehaald en in een specifieke uitkering ondergebracht. Regionale samenwerking werd verplicht gesteld en het WEB-budget werd verdeeld over de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. In de wet is destijds opgenomen dat de middelen in 2018 niet geoormerkt in het Gemeentefonds zouden komen, tenzij daartoe onoverkomelijke bezwaren zouden bestaan. Volgens de commissie moet toevoeging aan de algemene middelen altijd het uitgangspunt zijn. Verdeling van de WEB-middelen kan leiden tot versnippering van het budget. Het voorstel is daarom om het voorlopig als decentralisatie-uitkering toe te voegen aan het Gemeentefonds en vervolgens nog eens goed te bekijken wat verstandig is.
 
Meer over de commissies en het vergaderschema
www.vng.nl/vereniging