In de Wmo 2015 is landelijke toegankelijkheid voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vastgelegd. Dit betekent dat ingezetenen van Nederland zich tot elke gemeente kunnen wenden voor een BW- of MO-voorziening. Gemeenten hebben de afspraken hierover vastgelegd in convenanten met daarbij horende handreikingen. In de convenanten is ook voorzien in een (Advies)commissie geschillen landelijke toegankelijkheid BW en MO.

Deze commissie is vanaf 17 april 2023 overgegaan tot de commissie 'Woonplaatsbeginsel en Toegang’, een subcommissie van de nieuwe Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie behandelt geschillen tussen een aanbieder en gemeenten of gemeenten onderling over de vraag in welke gemeente of regio voor een ingezetene van Nederland een traject BW of MO de meeste kans van slagen heeft. De commissie brengt advies uit aan de bij het geschil betrokken gemeenten of regio’s. Gemeenten hebben in de convenanten vastgelegd dat zij bij hun besluiten het oordeel van de commissie 'volgen'. De subcomissie Woonplaatsbeginsel en Toegang is er ook voor geschillen over welke gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid draagt voor de hulp aan een jeugdige.

Meer informatie