Eind 2019 hebben gemeenten met een overweldigende meerderheid ingestemd met het Klimaatakkoord. Gemeenten werken samen met medeoverheden, maatschappelijk partners, inwoners en bedrijfsleven om de doelstellingen en maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren.

De VNG ondersteunt gemeenten hierin, direct en via ondersteuningsprogramma’s zoals het Programma Aardgasvrije Wijken (inclusief het Kennis- en Leerplatform), de Regionale Energie strategieën en het Expertise Centrum Warmte. Daarnaast voert de VNG gesprekken met het Rijk over het op orde krijgen van de randvoorwaarden die van invloed zijn op de reikwijdte en het tempo waarin gemeenten het akkoord kunnen uitvoeren:

  • Voorwaarde 1: Gemeenten en hun partners krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
  • Voorwaarde 2: Het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen, is afhankelijk van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. De gemeenten staan voor een zorgvuldig proces.
  • Voorwaarde 3: Gemeenten krijgen een vergoeding voor de toename in hun uitvoeringslasten.

Meer informatie