De Dashboard Sociale Impact Corona geeft inzicht in de sociale gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen.

Deze eerste versie van het dashboard is nog in pdf-vorm. Het streven is om de volgende versie interactief te maken met daarin meer lokale gegevens en relevante landelijke databases op te nemen.

Over het dashboard

De werkloosheid en het beroep op de bijstand lopen lichtjes op, waarbij de toename onder jongvolwassenen (18-27 jaar) opvallend is. Diverse groepen in de samenleving hebben het mentaal moeilijk vanwege corona. Tegelijkertijd zien we het beroep op professionele hulp en begeleiding niet overal in dezelfde mate stijgen. Af en toe zijn er erupties van frustratie of woede. Dit zijn een paar van de bevindingen uit het dashboard Sociale Impact. 

Het dashboard is ontwikkeld door de VNG samen met tal van partners, waaronder de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, JenV, ZonMw en het Verwey-Jonker Instituut.

Het dashboard Sociale Impact heeft vijf thema’s: 1. Werk en Inkomen; 2. Mentale weerbaarheid; 3. Onderwijs; 4. (Nalevings)gedrag en 5. Sociale Cohesie een beeld van de maatschappelijke impact van corona. Per thema worden diverse indicatoren gebruikt. Elke indicator heeft een eigen (uitklapbare) toelichting met bronvermelding.

Data en duiding

Het dashboard biedt gemeenten, ministeries en landelijke instellingen de mogelijkheid om een ‘vinger aan de pols’ te houden op een aantal onderwerpen. Daarmee heeft het dashboard een signalerende functie voor veranderingen die het gevolg kunnen zijn van de coronacrisis en de -maatregelen

Elk thema heeft een eigen duidingspagina. Deze pagina is opgesteld op basis van de duidingssessies met experts uit gemeenten, verschillende ministeries en landelijke kennisinstellingen.

Geven de gegevens ook een lokale weergave?

De landelijke cijfers blijken veelal overeen te komen met uitkomsten van een aantal lokale monitors. Tijdens de eerste bespiegelingen zijn geen aanwijzingen gevonden, die doen vermoeden dat lokaal heel andere ontwikkelingen gaande zijn.. Bij het duiden van de cijfers zijn ook resultaten uit andere studies of onderzoeken meegenomen die een verdiepende informatie geven. Dit omdat de cijfers in het dashboard veelal een gemiddeld beeld geven, waardoor mogelijk bepaalde subgroepen van kwetsbare burgers minder goed in beeld komen.

Inhoudelijke doorontwikkeling

Dit is de eerste versie van het dashboard. De gegevens worden periodiek ververst. Waar mogelijk elke twee maanden. In de volgende versie wordt extra aandacht besteedt aan jeugd/jongeren, huiselijk geweld en input vanuit lokale monitors voor het landelijk beeld. Ook wordt met TNO gewerkt aan verklarende modellen over bijvoorbeeld de samenhang tussen dreigende werkloosheid, Ggz en jeugdhulp. En werkt CBS parallel aan de ontwikkeling van de stapelingsmonitor die inzicht moet geven in aard, omvang en ontwikkeling van problematiek.