De Dashboard Sociale Impact Corona geeft inzicht in de sociale gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen.

Door verschillende organisaties zijn dashboards samengesteld om zicht te verkrijgen op het verloop van de pandemie, de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames. In andere dashboards wordt vooral gekeken naar de macro-economische gevolgen van de crisis. Het Dashboard Sociale Impact Corona geeft inzicht in welke effecten de coronacrisis en de genomen maatregelen hebben op het maatschappelijk leven en het welzijn van inwoners. 
Het dashboard is ontwikkeld door de VNG samen met tal van partners, waaronder de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, JenV, ZonMw en het Verwey-Jonker Instituut.

Het dashboard Sociale Impact heeft 5 thema’s: 

  • Werk en Inkomen
  • Mentale weerbaarheid
  • Onderwijs
  • (Nalevings)gedrag
  • Sociale cohesie, een beeld van de maatschappelijke impact van corona

Per thema worden diverse indicatoren gebruikt. Elke indicator heeft een eigen (uitklapbare) toelichting met bronvermelding.

De ontwikkelingen die in de cijfers zichtbaar zijn worden geduid door experts, waarbij ook resultaten uit andere onderzoeken worden meegenomen. 

Dashboard oktober 2021

Dashboard juli 2021

Dashboard mei 2021

Dashboard april 2021

De werkloosheid en het beroep op de bijstand lopen lichtjes op, waarbij de toename onder jongvolwassenen (18-27 jaar) opvallend is. Diverse groepen in de samenleving hebben het mentaal moeilijk vanwege corona: met name jongeren, jong volwassenen en mensen met bestaande ggz-problematiek. Tegelijkertijd zien we het beroep op professionele hulp en begeleiding niet overal in dezelfde mate stijgen. Af en toe zijn er erupties van frustratie of woede. Dit zijn een paar van de bevindingen uit het eerste Dashboard Sociale Impact Corona (toen nog als pdf). 

Data in combinatie met duiding

Het dashboard biedt gemeenten, ministeries en landelijke instellingen de mogelijkheid om een ‘vinger aan de pols’ te houden op een aantal onderwerpen. Daarmee heeft het dashboard een signalerende functie voor veranderingen die het gevolg kunnen zijn van de coronacrisis en -maatregelen.

Elk thema heeft een eigen duidingspagina. Deze pagina is opgesteld op basis van de duidingssessies met experts uit gemeenten, verschillende ministeries en landelijke kennisinstellingen.

Geven de gegevens ook een lokale weergave?

Het dashboard is beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. Enkele gebruikte indicatoren, zoals gegevens over werkloosheid en overlast, zijn daar ook op gemeentelijk niveau te vinden. Van andere gebruikte bronnen zijn alleen gegevens op landelijk niveau beschikbaar, zoals de onderzoeken van RIVM naar het welbevinden en de gegevens over voedselhulp van Voedselbanken NL.

De landelijke beelden blijken veelal overeen te komen met uitkomsten van een aantal lokale monitors. Tijdens de eerste bespiegelingen zijn geen aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat lokaal heel andere ontwikkelingen gaande zijn. Bij het duiden van de cijfers zijn ook resultaten uit andere studies of onderzoeken meegenomen die een verdiepende informatie geven. Dit omdat de cijfers in het dashboard veelal een gemiddeld beeld geven, waardoor mogelijk bepaalde subgroepen van kwetsbare burgers minder goed in beeld komen.

Inhoudelijke doorontwikkeling en verdieping

De gegevens worden periodiek ververst, waar mogelijk elke 2 maanden. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke uitbreiding van het dashboard met nieuwe onderwerpen. Ook wordt door TNO gewerkt aan verklarende modellen over bijvoorbeeld de samenhang tussen dreigende werkloosheid, ggz en jeugdhulp. Het CBS werkt parallel aan de doorontwikkeling van de stapelingsbestanden die verdiepende cijfers bevatten over het (gelijktijdig) gebruik van diverse regelingen en voorzieningen binnen huishoudens. In een dashboard zijn de meest actuele gekoppelde gegevens beschikbaar. Hiermee kan nader worden ingezoomd op de aard, omvang en ontwikkeling van (multi)problematiek binnen huishoudens voor en tijdens de coronapandemie. 

Sinds maart 2020 is er een landelijk onderzoek naar de impact van corona. De resultaten hiervan zijn te zien op impactcorona.nl. De VNG is partner in dit onderzoeksproject, naast de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De resultaten van het onderzoek worden onder andere benut door de VNG-commissie Sociale impact COVID-19 die zich bezighoudt met de sociale impact van de coronacrisis.