De VNG en het rijk hebben kort na het uitbreken van de coronacrisis afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen binnen de Jeugdwet en Wmo. De afspraken zijn gericht op het organiseren van continuïteit van zorg en het borgen van het stelsel voor de langere termijn.

Geactualiseerd op 14 februari 2022

  Continuïteit van financiering

  Voor 2022 is er met het rijk geen generieke landelijke continuïteitsregeling afgesproken. Wel doet de VNG de oproep aan gemeenten om maatwerk te verlenen als de continuïteit van een instelling in het geding is. Dit vereist dat gemeenten en aanbieders hier op lokaal niveau het gesprek over voeren en dat maatwerk wordt verleend aan aanbieders als daartoe aanleiding is. Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen hebben de VNG en het rijk een gespreksleidraad opgesteld.

  Meer informatie

  Meerkosten

  Ook in 2022 maken aanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten.  De afspraken gelden in principe voor heel 2022. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2021 geactualiseerd, maar blijft inhoudelijk grotendeels onveranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Nieuw is dat het kabinet heeft besloten dat zelftesten voor zorgpersoneel onder de meerkostenregeling komen te vallen. Een laagdrempelige beschikbaarheid van zelftesten voor zorgpersoneel draagt eraan bij dat zij zichzelf vaker preventief kunnen testen.
  • De basis voor de compensatie van meerkosten in 2022 blijft de coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen. Onderzoek in 2020 en 2021 laat zien dat meerkosten in het sociaal domein met name ontstaan door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; extra kosten bij vervoer, dagbesteding en maatschappelijke opvang die volgen uit het afstandscriterium; de kosten van vervangend personeel bij uitzonderlijk hoog ziekteverzuim a.g.v. corona, en eventueel extra kosten die samenhangen met het vaccineren van cliënten en/of medewerkers. Compensatie van onvoorziene meerkosten is mogelijk zolang deze meerkosten het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen, en voldoen aan de criteria in de uitwerking.
  • Extra aandachtspunt is dat meerkosten alleen van toepassing zijn op die periodes dat daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing zijn.

  Meer informatie

  Escalatieladder

  Uitgangspunt is dat gemeente en aanbieder onderling tot passende afspraken komen over de continuïteit van financiering. Wanneer het niet lukt om tot passende (proces)afspraken te komen is bemiddeling mogelijk via een escalatieladder. Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen in dit proces heeft de VNG een handreiking opgesteld. In deze handreiking worden de processtappen beschreven die door gemeenten en aanbieders genomen kunnen worden. 

  Om de continuïteit van de cruciale jeugdhulp te kunnen waarborgen wordt de reguliere escalatieladder toegepast, zoals deze tussen gemeenten, branches en het rijk is afgesproken:

  • accounthoudende regio
  • Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
  • Jeugdautoriteit

  Daarnaast gaat de handreiking ook in op de bemiddeling voor Wmo en niet-cruciale jeugdhulp. 

  Meer informatie

  Compensatie gemeenten

  Ook voor 2022 heeft de VNG de afspraak met het rijk gemaakt dat gemeenten reëel worden gecompenseerd voor alle coronagerelateerde meerkosten die gemeenten aan zorgaanbieders vergoeden. Net als in 2020 en in 2021 stelt het rijk de hoogte van de compensatie vast op basis van een extern onderzoek naar de meerkosten. Het doel van dit onderzoek is het opstellen van financiële prognoses over de hoogte van de gedeclareerde meer- en minderkosten van gemeenten in het jaar 2022 in het sociaal domein direct voortvloeiend uit de kabinetsmaatregelen en RIVM-richtlijnen. In het onderzoek zullen gemeenten uitgebreid worden geconsulteerd. Het proces hiervoor ziet er als volgt uit. 

  • Start onderzoek: juni 2022
  • Oplevering resultaten: september 2022
  • Vaststelling onderzoek in Bestuurlijk overleg VNG – rijk: oktober 2022
  • Publicatie meerkosten in decembercirculaire: december 2022

  Meer informatie