De VNG en het Rijk hebben kort na het uitbreken van de coronacrisis afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen binnen de Jeugdwet en Wmo. De afspraken zijn gericht op het organiseren van continuïteit van zorg en het borgen van het stelsel voor de langere termijn.

Geüpdatet op 9 maart 2021

Continuïteit van financiering

Voor 2021 is er met het Rijk geen generieke landelijke continuïteitsregeling afgesproken. Wel doet de VNG de oproep aan gemeenten om maatwerk te verlenen als de continuïteit van een instelling in het geding is. Dit vereist dat gemeenten en aanbieders hier op lokaal niveau het gesprek over voeren en dat maatwerk wordt verleend aan aanbieders als daartoe aanleiding is. Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen hebben de VNG en het Rijk een gespreksleidraad opgesteld.

Meer informatie

Meerkosten

Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten.  De afspraken gelden in principe voor heel 2021. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd, maar blijft  inhoudelijk grotendeels onveranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het Ketenbureau I-sociaal domein werkt aan een technische handreiking met een werkwijze hoe gemeenten en aanbieders de meerkosten kunnen berekenen en verrekenen. Doel van deze handreiking is het verduidelijken van de regeling met als gevolg minder discussies en vermindering van administratieve lasten.
  • De uitwerking vraagt aandacht voor het verrekenen van minderkosten die aanbieders maken.
  • De VNG heeft afspraken met het Rijk gemaakt over de vergoeding van meerkosten door vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg en Wmo-ondersteuning voor dementerende ouderen.

De afspraken worden ondersteund door een format voor de registratie van meerkosten van het ketenbureau I-sociaal domein. Zorgaanbieders kunnen met het format hun feitelijke meerkosten registreren en verantwoorden. De registratie dient als specificatie en onderbouwing aan gemeenten .Het format ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast bij het uitvoeren van deze regeling. De VNG roept gemeenten op om dit format te gebruiken.

Meer informatie

Escalatieladder

Uitgangspunt is dat gemeente en aanbieder onderling tot passende afspraken komen over de continuïteit van financiering. Wanneer het niet lukt om tot passende (proces)afspraken te komen is bemiddeling mogelijk via een escalatieladder. Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen in dit proces heeft de VNG een handreiking opgesteld. In deze handreiking worden de processtappen beschreven die door gemeenten en aanbieders genomen kunnen worden. 

Om de continuïteit van de cruciale jeugdhulp te kunnen waarborgen wordt de reguliere escalatieladder toegepast, zoals deze tussen gemeenten, branches en het Rijk is afgesproken:

  • accounthoudende regio
  • Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
  • Jeugdautoriteit

Daarnaast gaat de handreiking ook in op de bemiddeling voor Wmo en niet-cruciale jeugdhulp. 

Meer informatie

Compensatie gemeenten

De VNG is continu in gesprek met het Rijk over de compensatie van gemeenten voor de kosten die zij maken als gevolg van de coronamaatregelen. Voor 2021 heeft de VNG de principeafspraak gemaakt dat gemeenten reëel worden gecompenseerd. Net als in 2020 stelt het Rijk de hoogte van de compensatie vast op basis van een extern onderzoek naar de meerkosten.

In de voorjaarsnota 2021 wordt er een inschatting naar de omvang van de meerkosten opgenomen, aan de hand van extrapolatie van meerkosten in 2020. Daarbij is afgesproken dat deze raming wordt geactualiseerd in de najaarsnota, op basis van de conclusies uit het onderzoek.  Zodra de conclusies van het onderzoek bekend zijn zullen wij deze delen.

Meer informatie