De VNG en het Rijk hebben kort na het uitbreken van de coronacrisis afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan professionals en zorginstellingen binnen de Jeugdwet en Wmo. De afspraken zijn gericht op het organiseren van continuïteit van zorg en het borgen van het stelsel voor de langere termijn.

Kern van deze afspraken is:

  • Continuïteit van zorg: Het is van groot belang dat zorginstellingen en professionals in deze uitzonderlijke tijden hun werk kunnen voortzetten. Allereerst op de reguliere wijze waar mogelijk en desnoods op alternatieve wijze waar nodig.
  • Continuïteit van financiering: Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel wijkt de omvang van de zorg feitelijk af van de normale situatie. Gemeenten zijn opgeroepen om de omzet onverminderd (100%) door te betalen. Het doel daarvan was acute liquiditeitsproblemen bij zorginstellingen te voorkomen en te zorgen voor behoud van werkgelegenheid. De generieke afspraak geldt tot 1 juli. Na 1 juli is de oproep gedaan om waar noodzakelijk maatwerk te bieden.
  • Meerkosten: Gemeenten zijn opgeroepen om zorginstellingen passend te compenseren voor de meerkosten die samenhangen met de maatregelen vanwege de coronapandemie. Onderdeel van deze afspraken is dat deze meerkosten van de coronapandemie door het Rijk worden vergoed richting gemeenten. 

De afspraken over continuïteit van zorg en meerkosten gelden tot 31 december 2020 en zullen worden verlengd in 2021. 

Meer informatie

Continuïteit van financiering

Om de continuïteit van zorg te borgen heeft de VNG een generieke en landelijke continuïteitsregeling afgesproken. Gemeenten is daarbij verzocht de omzet onverminderd (100%) door te betalen aan zorginstellingen, ook als er sprake was van vraaguitval. Het doel daarvan was acute liquiditeitsproblemen bij zorginstellingen te voorkomen en behoud van werkgelegenheid in de zorg. De generieke bestuurlijke afspraak over de continuïteit van financiering gold tot 1 juli 2020. Na 1 juli is de oproep gedaan om waar noodzakelijk maatwerk te bieden. Dit vraagt van gemeenten en zorginstellingen dat zij op lokaal of regionaal niveau het gesprek voeren en dat maatwerk wordt verleend als daartoe aanleiding is. De VNG en het Rijk hebben hiervoor een gespreksleidraad opgesteld. 

De verantwoording van de continuïteit van financiering wordt ondersteund met formats van het ketenbureau I-sociaal domein. De VNG roept gemeenten op om deze formats te gebruiken.

Meer informatie

Meerkosten

Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorginstellingen meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De afspraak voor compensatie van meerkosten gold in eerste instantie tot 1 juli 2020 en is later verlengd tot 1 januari 2021. Duidelijk is dat zorginstellingen binnen de Jeugdwet en Wmo ook in 2021 extra kosten moeten maken om zorg te kunnen organiseren. Om deze reden is besloten de afspraken tussen het Rijk en de VNG te verlengen tot 1 januari 2022. 

Begin juni 2020 is een nadere uitwerking van de afspraken over de compensatie van meerkosten gepubliceerd. De afspraken voor 2021 worden op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd.

De VNG roept gemeenten op om in gesprek te gaan over de meerkosten en zorginstellingen te compenseren voor de rechtmatige meerkosten. In situaties dat gemeente en aanbieder hier onderling niet uitkomen kan de regio-adviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein bemiddelen. De verantwoording van de meerkosten wordt ondersteund met formats van het ketenbureau. De VNG roept gemeenten op om deze formats te gebruiken.

Meer informatie

Compensatie gemeenten

Zoals eerder gecommuniceerd is de totale hoogte van de compensatie voor de Jeugdwet en Wmo voor het jaar 2020 vastgesteld op € 170 miljoen.

De compensatie is gebaseerd op een onderzoek van AEF naar de meerkosten voor Jeugd en Wmo, inclusief inhaalzorg. AEF heeft bij diverse zorginstellingen in verschillende delen van het land onderzoek gedaan naar meerkosten. De uitkomsten zijn vervolgens geëxtrapoleerd voor het hele jaar. De uitkomst heeft geleid tot een bestuurlijke afspraak tussen het Rijk en de VNG over het bedrag voor meerkosten voor 2020. Deze afspraken zijn toegevoegd aan de algemene uitkering via de bestaande verdeelsleutels.  

Wanneer gemeenten door de coronapandemie in financiële problemen komen, of als er onvoorziene ontwikkelingen optreden, zal de VNG hierover in gesprek treden met het Rijk. 

Meer informatie