Living Lab Sensible Sensor Reyeroord heeft geëxperimenteerd met gebruik van sensoren in de buitenruimte en heeft standaarden ontwikkeld op technisch, organisatorisch en sociaal gebied, waarbij behoeften van bewoners centraal staan.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Rotterdam wil in 2025 de digitale voorbeeldstad zijn: een slimme én verstandige stad, een plek waar Rotterdammers - weerbaar en veilig - voorbereid zijn op de toekomst. Om te experimenteren met digitale toepassingen in de wijk Reyeroord, het gesprek aan te gaan met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid, en zo te leren waar de gemeente staat en wat nog verbeterd moet worden, is het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord gestart.  

Het Living Lab bestond uit 20 pilots en projecten. De resultaten daarvan zijn gedeeld met de 23 gemeenten van de metropoolregio via 5 online webinars over: Participatie & Design, Technische toepassingen, Wet- & regelgeving, Sensor architectuur en Vervolg & opschaling. Deze online webinars zijn gevolgd door meer dan 200 personen.  

Aan de verschillende projecten van het Living Lab hebben 21 bedrijven en 5 kennisinstellingen bijgedragen. Belangrijk onderdeel daarbij was het samenbrengen van verschillende disciplines, zoals assetmanagers, juristen, IT-architecten en ingenieurs om de realisatie en het beheer van sensoren integraal en multidisciplinair aan te pakken. Waarbij er bovenal aandacht was voor het aangaan van het gesprek met bewoners over digitaliseringsvraagstukken om te leren wat behoeften en daadwerkelijke problemen van de bewoners zijn. 

Doel van het living lab was de wijk Reyeroord in te zetten als testlocatie voor sensoren, waarbij niet alleen de technische randvoorwaarden bepaald werden, maar juist ook de sociale kant van het vraagstuk wordt bekeken.  

Bij Participatie & Design lag de nadruk op het gesprek aangaan met bewoners via kunstenaars en designers. Bij projecten bij het thema Technische toepassingen zijn sensoren in de wijk Reyeroord toegepast. De analyses leverden bruikbare inzichten op over de toepasbaarheid van bepaalde technieken en het beheer van de openbare ruimte.  

Wet- & regelgeving projecten hebben kaders opgeleverd voor de inkoop en het gebruik van algoritmen en het vergunnen van Smart City toepassingen. Binnen het thema Sensor architectuur is gewerkt aan regionaal (en landelijk) uitwisselbare referenties voor het aansluiten van sensortoepassingen in de wijk op de architectuur van de gemeente. En bij de conclusies is nagedacht over het vervolg en hoe de geleerde lessen en innovaties onder te brengen zijn in het primaire proces van de verschillende vakafdelingen.  

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het Living Lab heeft de gemeenteraad de motie ‘Wie smart is moet ook slim zijn’ ingediend, om te komen tot een gemeentebreed beleidskader voor Smart City, sensor, data en AI-toepassingen. 

Steden en gemeenten ervaren dezelfde problematiek op het gebied van digitalisering. Er wordt al veel ervaring opgedaan, zowel regionaal als landelijk, maar kennisdeling vindt nog onvoldoende plaats. Gemeente Rotterdam wil met het uitwisselen van kennis en ervaringen opgedaan in het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord bereiken dat andere gemeenten of partijen in staat zijn om digitalisering van de buitenruimte beter toe te passen. Eén van de conclusies van het Living Lab Sensible Sensor is de boodschap om de verbinding tussen disciplines op te zoeken en om van elkaar te leren.  

De verschillende projecten, de werkwijze en geleerde lessen zijn daartoe samengevoegd in een einddocument. In dit (openbaar gedeelde) document wordt ook opgeroepen contact te zoeken met de verschillende kennishebbers van de projecten om zo gezamenlijk verdere stappen te ondernemen.  

Dit Living Lab heeft aangetoond dat er voldoende aanleiding is om door te gaan met het onderzoeken en vormgeven van de randvoorwaarden voor sensortoepassingen in de openbare ruimte. In sessies georganiseerd met de stuurgroep, het kernteam en betrokkenen van de MRDH en de provincie Zuid-Holland zijn de eerste stappen gezet voor het opschalen van dit Living Lab, om te borgen dat opgedane kennis uitgebreid en breder toegepast gaat worden. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.