De Wet open overheid (Woo) is een complexe wetgeving die een andere manier van werken vraagt. Daarom kiest de gemeente Koggenland voor een aanpak die past bij de medewerkers en organisatie. De aanpak is praktijkgericht, gefaseerd en besteed veel aandacht aan visuele communicatie en bewustwording.  

Jaartal

2024

Gemeente

De Woo wordt projectmatig, met zeer betrokken teamleden en zo klantgericht mogelijk geïmplementeerd. Gemeente Koggenland maakt extra onderwerpen openbaar. Bij informatieverzoeken vindt direct gesprek plaats met verzoekers om hun behoeften te kennen en de informatieverstrekking nauwkeurig op individuele behoeften af te stemmen. Op de eigen website is een speciale pagina voor de Woo ingericht, zodat inwoners en ondernemers snel informatie kunnen vinden.

Samenwerking met andere gemeenten in de regio en organisaties wordt bewust ingezet om van elkaar te leren. Door samen te werken, wordt de Woo zo goed mogelijk implementeerd.

Succesvol

Het project is mede succesvol dankzij de projectmatige en visuele aanpak van de Woo-implementatie, waarbij alle afdelingen van de gemeente wordt meenemen. De gemeente ziet de wet niet als een reeks verplichtingen, maar als een kans voor transparantie, continue verbetering en vernieuwing. Door meer te doen dan alleen de wettelijke verplichting daagt de gemeente zichzelf graag een beetje extra uit.

De aanpak van Koggenland is toegankelijk, duidelijk en pragmatisch. Een solide basis voor Woo-proof werken is gelegd, zowel voor de fundering als voor de voorbereiding op de actieve openbaarmakingsplicht.
De wet hebben is visueel vertaald naar duidelijke illustraties en schema's. Dit maakt de verplichtingen van de Woo inzichtelijk voor alle lagen binnen de organisatie. Dit sluit precies aan bij de behoeften van de medewerkers.
Door deze projectmatige en visuele benadering is de bewustwording van de Woo significant toegenomen. De informatiehuishouding van Koggenland wordt nu duidelijker en effectiever onder de aandacht gebracht.

Waardevol    

  • Proactief informeren is belangrijk omdat het de relatie met inwoners en bedrijven versterkt. Inwoners en bedrijven vinden het prettig als zij op de hoogte worden gebracht van relevante onderwerpen. Dit maakt de gemeente betrouwbaarder en zorgt voor een positievere publieke waardering.
  • Proactief informeren draagt ook bij aan een inclusieve samenleving. Door alle inwoners en bedrijven goed te informeren, ongeacht hun achtergrond of situatie, kunnen zij beter deelnemen aan de samenleving. Dit kan bijdragen aan het welzijn, geluk en de menselijke maat van inwoners en bedrijven.
  • Verder is er persoonlijk contact op met inwoners en ondernemers. Dit draagt bij aan een goede verbinding met de samenleving.
  • Het delen van kennis, ervaringen en praktische, visuele aanpak met andere gemeenten is waardevol omdat het de landelijke kwaliteit en resultaten van de Woo verbetert. Het delen kan ook leiden tot besparing van kosten en versnelling van de uitvoering van de Woo.

Herbruikbaar    

Gemeente Koggenland heeft voor het Woo-traject een impactanalyse, implementatieplan, Woo-trajectplan en beleidsplan opgesteld. Deze documenten zijn goed gestructureerd, gedocumenteerd (DMS) en beschikbaar in Word-formaat. Dit maakt ze makkelijk aan te passen en te hergebruiken. Delen van deze producten zijn al hergebruikt door andere organisaties. Dit laat zien dat de casus relevant en waardevol is voor andere gemeenten.

Website

De website is toegankelijk opgebouwd. De manier waarop de Woo-site is ingericht, is ook door andere gemeenten hergebruikt. Daarnaast is samen met Arda een Woo-bewustwordingsmodule opgezet die ook door andere organisaties te gebruiken is.
In 2022 en 2023 heeft Koggenland een presentatie gegeven over de aanpak, ervaringen en producten uit het Woo-traject. De presentatie en bijbehorende PowerPoint-dia’s zijn gepubliceerd op YouTube en het platform van VNG Realisatie.
Koggenland stelt deze informatie beschikbaar zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren. De informatie uit de presentatie kan worden gebruikt om de eigen Woo-uitvoering te verbeteren.

Winnen    
 

Deze casus is een goed voorbeeld van hoe de Woo succesvol te implementeren.  
Naast de wettelijke openbaarmakingsplichten verstrekt KoggenLand proactief extra informatie om de inwoners beter te informeren. Het betrokken projectteam gebruikt een pragmatische aanpak, die aansluit bij de manier van werken waardoor Woo-proof werken eigen wordt. Door de kennis en ervaringen met andere gemeenten te delen, wordt van elkaar geleerd en wordt de Woo-uitvoering verbeterd. Dit komt de kwaliteit van de Woo ten goede!
Het Woo-traject loopt t/m 2027. Nu zit Koggenland in de uitvoering (realisatiefase)

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2024.

Gerelateerde links