Met de Inclusie Agenda laat de gemeente Stichtse Vecht zien wat er al gedaan wordt, welke ambities er zijn en hoe met alle partijen samengewerkt moet worden om ervoor te zorgen dat iedereen in mee kan blijven doen. Het hoofddoel van de gemeente Stichtse Vecht als het gaat om inclusie is dat iedereen goed mee kan doen in 2030.

 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

Inclusief beleid is geen doelgroepenbeleid. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin reguliere oplossingen de voorkeur krijgen boven
oplossingen voor specifieke doelgroepen. Toch is extra aandacht voor bepaalde doelgroepen soms nodig. Het uitgangspunt is dan ook: algemeen
waar mogelijk en specifiek waar nodig. 

Het gaat bij inclusie in Stichtse Vecht niet alleen om (digitale) toegankelijkheid en inrichting van de openbare ruimte voor ouderen en/of mensen met
een fysieke beperking. Ook voor jongeren/bankzitters, mensen met een arbeidshandicap  en een migratieachtergrond is meedoen niet altijd vanzelfsprekend.
Ook is er politiek draagvlak gevraagd voor extra aandacht voor de LHBTIQ-gemeenschap en het bevorderen van LHBTIQ acceptatie onder jongeren. Stichtse Vecht pakt het thema inclusie dus breder op dan de ambitie van het VN-verdrag en de wettelijke opgaven van de verschillende wetten in het Sociaal Domein.