In de gemeente Rotterdam is een groep intrinsiek gemotiveerde medewerkers gestart met een SDG Kernteam om de Global Goals een integrale plek binnen de gemeente te geven. Door de Global Goals bewust niet binnen een beleidsonderdeel te bezien maar als onderdeel van de hele gemeenteorganisatie, werkt het team aan bewustwording en verbeterde samenwerking op duurzaamheidsvraagstukken.

Jaartal

2023

Gemeente

SDG Kernteam aangevuld door brede werkgroep

De Global Goals, ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn breed en veelomvattend. In de gemeentelijke organisatie heet dat ‘concernbreed’. Om die reden wordt er in de gemeente Rotterdam gewerkt met een klein SDG Kernteam met collega’s uit de clusters Stadsontwikkeling, Maatschappelijke ontwikkeling en de Directie Middelen en Control. Daaromheen is een concernbrede werkgroep met collega’s uit alle clusters. Op die manier streven we naar een brede inbedding van de Global Goals in de organisatie.

Het kernteam is op deze manier ingericht omdat de insteek steeds is om de Global Goals in de breedte te laten landen en te gebruiken in de gemeentelijke organisatie, en daarbuiten. De bredere schil van collega’s om het SDG Kernteam heen werken en denken als concernwerkgroep mee in verschillende vraagstukken. Zo is er onder meer meegeschreven aan de Voluntary Local Review (VLR); een rapportage over de Global Goals op lokaal niveau. In navolging van vele andere steden wereldwijd heeft Rotterdam het initiatief genomen om middels deze rapportage integraal in beeld te brengen hoe de stad ervoor staat op de 17 doelen. Dit rapport wordt gepubliceerd op 26 september 2023, in het kader van de SDG Action Days.

Onderzoek Erasmus Universiteit

Een onderzoek door een masterstudent van de Erasmus Universiteit over het gebruik van de SDG’s in de gemeentelijke context dat werd gepubliceerd in juli 2021 gaf een aantal voordelen aan van het werken met Global Goals voor een gemeente. De Global Goals zijn namelijk een gemeenschappelijke taal voor het aanjagen en faciliteren van samenwerking en partnerschappen. Daarnaast voorzien ze in integraliteit in het beleid wat brede welvaart ten goede komt. Op het gebied van monitoring, verantwoording en prestatie- en impactmeting helpen de 17 Global Goals, en de 169 onderliggende subtargets, om te leren en het beleid te verbeteren.

Clusterbrede positionering

De Global Goals zijn bewust niet bij één team of cluster geplaatst. De clusterbrede positionering van de doelen helpt om op meerdere plekken het gesprek aan te gaan over hoe de Global Goals een middel kunnen zijn om de beleidsdoelen van een team kunnen helpen bereiken. Zo heeft het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling zes Global Goals gekozen die voor de komende jaren de focus vormen. Het doel hiervan is integraal werken te bevorderen in het cluster dat veel verschillende thema’s omvat. Dit wordt tevens versterkt door de Global Goals als gemeenschappelijke taal en verantwoordingskader te zien.

Het SDG Kernteam is geen formeel team maar een team van gemotiveerde collega’s die tijd aan de Global Goals willen besteden. Toch lukt het om de breedte van de 17 doelen steeds beter te laten landen in alle hoeken van de gemeenteorganisatie. Dat is van belang om ook met de stad het gesprek aan te kunnen gaan vanuit de verschillende domeinen met de Global Goals als gemeenschappelijke taal.

Hermineke van Bockxmeer, directeur Stadsontwikkeling: ‘De 17 Sustainable Development Goals en monitoring van Brede Welvaart helpen ons om de opgaven waar we voor staan in samenhang te doorgronden en aan te pakken. Dat doen we internationaal, stedelijk en op wijkniveau. Ik hoop dat de SDG’s ons dichter brengen bij mijn droom voor de stad: een gezonde leefomgeving voor alle Rotterdammers en een stad die kansen biedt voor ieder kind.‘